Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandmikromossa

Organismgrupp Mossor Cephaloziella dentata
Strandmikromossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strandmikromossa är en ytterst liten, trådfin, grön till gulbrun bladlevermossa med krypande växtsätt. Skotten är upp till 5 mm långa och 0,5 mm breda. Bladen är tvärställda, glest sittande, kupiga, lika breda som stammen samt två-flikiga och utstående. Bladkanten är grovt tandad. Stipler finns. Den skiljer sig från andra mikromossor (Cephaloziella-arter) på de konkava, tandade bladkanterna och de tätt papillösa något hallonlika groddkornen. Arten är skildkönad och sporkapslar är inte funna i Sverige. Groddkorn är däremot vanliga.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandmikromossa Observationer i Sverige för strandmikromossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mediterran till atlantisk och funnen på endast fyra lokaler i landet. Tre av lokalerna är gamla och belägna inom ett begränsat geografiskt område i Dalsland. Den fjärde lokalen upptäcktes år 2004 i Färnebofjärdens nationalpark. Förutom i Danmark är den även funnen i Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, forna Jugoslavien och södra Ryssland. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Växer på tidvis översvämmade stränder och översilade hällar. Arten är mycket liten och kan lätt förbises. Arten återfanns i Västmanland (strand av Nedre Dalälven) under år 2004. Denna nya information om artens ståndortskrav gör att nya efterforskningar på liknande biotoper behöver göras innan dess exakta status kan bedömas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Mossan växer idag i Färnebofjärdens nationalpark på strandhällar med ett tunnt jordlager, på fuktig jord och i håligheter i strandmiljön. I närheten växte bl. a. rikkärrsskapania Scapania brevicaulis.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sjöar
Sjöar
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Cephaloziellaceae, Släkte Cephaloziella (mikromossor), Art Cephaloziella dentata (Raddi) Miguli - strandmikromossa Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Växer på tidvis översvämmade stränder och översilade hällar. Arten är mycket liten och kan lätt förbises. Arten återfanns i Västmanland (strand av Nedre Dalälven) under år 2004. Denna nya information om artens ståndortskrav gör att nya efterforskningar på liknande biotoper behöver göras innan dess exakta status kan bedömas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Strandmikromossa är en ytterst liten, trådfin, grön till gulbrun bladlevermossa med krypande växtsätt. Skotten är upp till 5 mm långa och 0,5 mm breda. Bladen är tvärställda, glest sittande, kupiga, lika breda som stammen samt två-flikiga och utstående. Bladkanten är grovt tandad. Stipler finns. Den skiljer sig från andra mikromossor (Cephaloziella-arter) på de konkava, tandade bladkanterna och de tätt papillösa något hallonlika groddkornen. Arten är skildkönad och sporkapslar är inte funna i Sverige. Groddkorn är däremot vanliga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandmikromossa

Länsvis förekomst och status för strandmikromossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandmikromossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mediterran till atlantisk och funnen på endast fyra lokaler i landet. Tre av lokalerna är gamla och belägna inom ett begränsat geografiskt område i Dalsland. Den fjärde lokalen upptäcktes år 2004 i Färnebofjärdens nationalpark. Förutom i Danmark är den även funnen i Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, forna Jugoslavien och södra Ryssland. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Cephaloziellaceae  
 • Släkte
  Cephaloziella - mikromossor 
 • Art
  Cephaloziella dentata(Raddi) Miguli - strandmikromossa

Mossan växer idag i Färnebofjärdens nationalpark på strandhällar med ett tunnt jordlager, på fuktig jord och i håligheter i strandmiljön. I närheten växte bl. a. rikkärrsskapania Scapania brevicaulis.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Sjöar, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten kan ha försvunnit på sina lokaler i Dalsland p.g.a. en kombination av populationens begränsade storlek och slumpmässiga faktorer. Andra orsaker kan ha varit vattenreglering som torkat ut strandmiljön vid de tre lokalerna samt eutrofiering.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Lokalen vid Nedre Dalälven ligger inom nationalpark. De övriga kända lokaler kan vara starkt förändrade och arten bör åter igen eftersökas. Om den återfinns bör skydd eller skötsel av lokalerna utformas så att artens populationsstorlek uppnår en tillräckligt betryggande storlek för att vara långsiktigt livskraftig.
Utländska namn - GB: Toothed Threadwort.

Arnell, S. 1950. Comments on some Swedish species of Cephaloziella. Bot. Not. 103: 83-90.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1991. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 1. Liverworts. Harley Books, Colchester.

Pettersson, T. 2005. Mossor i Färnebofjärdens nationalpark, en investeringsrapport. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Länsstyrelsens rapportserie, 2005 nr 10.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Reviderad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Cephaloziellaceae  
 • Släkte
  Cephaloziella - mikromossor 
 • Art
  Cephaloziella dentata, (Raddi) Miguli - strandmikromossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Reviderad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.