Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandnål

Organismgrupp Kärlväxter Bupleurum tenuissimum
Strandnål Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strandnål är en ettårig, vanligen 2–3 dm hög växt. Den hör till familjen flockblomstriga, men är inte så lätt att känna igen som sådan, eftersom helhetsintrycket är otypiskt för familjen och blomställningarna inte tydliga sammansatta flockar. Hela växten är liten och smal, men styv och seg, ofta nedliggande på f.ö. naken mark, men upprätt där den växer i bestånd på tuvor. Den är grenig från basen och något blågrön och har glest sittande smala, jämnbreda blad i vars bladveck det går ut ett skott som slutar med en liten kortskaftad flock bestående av bara 1–3 blommor. Ett fembladigt svepe sluter om blommorna. I grenspetsarna finns små sammansatta flockar. Kronbladen är bleka, breda och rundade med inböjd spets. Frukterna är stora, bruna och runda med tunna åsar, på hela ytan småtaggiga. Strandnål blommar från högsommaren till september.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandnål Observationer i Sverige för strandnål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strandnål växer främst på Öland, där den till skillnad från andra landskap inte främst förekommer på stränder, utan ganska allmänt på Stora Alvaret (14 lokaler på Stora Alvaret, 7 på annan alvarmark och 8 lokaler i strandnära miljöer rapporterade 2000). Dessutom finns den på några tiotal lokaler i vardera Skåne, Blekinge, sydöstra Småland och på Gotland. Den huvudsakliga tendensen är att arten minskar. Förekomsterna är mycket varierande i frekvens från år till år: torra somrar med långa tider av lågvatten missgynnar arten, medan det omvända kan ge ganska rika populationer. I allmänhet är förekomsterna dock små. Strandnål har största delen av sin utbredning i Europa, men den förekommer även i angränsande delar av Afrika och Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i Skåne, Blekinge, Småland och på Öland och Gotland. Vanligast på Öland, där den till skillnad från i andra landskap inte främst förekommer på stränder, utan ganska allmänt på Stora Alvaret. När vegetationen blir alltför hög och tät försvinner strandnålen. Den hotas därmed av upphört bete och av igenväxning på grund av ökad kvävegödning. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 (20000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 600 (400-800) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Ekologi
Strandnål förekommer i Sverige i första hand på havsstränder, där den framför allt växer i rödsvingelbältet. Den finns även på andra lokaler i havets närhet: alvarmark med gles gräs- och örtvegetation, sandfält, betesmarker och åkrar. På de strandnära lokalerna på Öland växer den på alvarliknande uppfrysningsmark en bit från stranden. Gärna växer den på små tuvor med dåligt slutet växttäcke. Lågvuxen vegetation är en förutsättning för strandnålens existens. Den gynnas därmed av bete och störningar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Apiales (araliaordningen), Familj Apiaceae (flockblommiga), Släkte Bupleurum (harörter), Art Bupleurum tenuissimum L. - strandnål Synonymer Harfloka

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i Skåne, Blekinge, Småland och på Öland och Gotland. Vanligast på Öland, där den till skillnad från i andra landskap inte främst förekommer på stränder, utan ganska allmänt på Stora Alvaret. När vegetationen blir alltför hög och tät försvinner strandnålen. Den hotas därmed av upphört bete och av igenväxning på grund av ökad kvävegödning. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 (20000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 600 (400-800) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Strandnål är en ettårig, vanligen 2–3 dm hög växt. Den hör till familjen flockblomstriga, men är inte så lätt att känna igen som sådan, eftersom helhetsintrycket är otypiskt för familjen och blomställningarna inte tydliga sammansatta flockar. Hela växten är liten och smal, men styv och seg, ofta nedliggande på f.ö. naken mark, men upprätt där den växer i bestånd på tuvor. Den är grenig från basen och något blågrön och har glest sittande smala, jämnbreda blad i vars bladveck det går ut ett skott som slutar med en liten kortskaftad flock bestående av bara 1–3 blommor. Ett fembladigt svepe sluter om blommorna. I grenspetsarna finns små sammansatta flockar. Kronbladen är bleka, breda och rundade med inböjd spets. Frukterna är stora, bruna och runda med tunna åsar, på hela ytan småtaggiga. Strandnål blommar från högsommaren till september.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandnål

Länsvis förekomst och status för strandnål baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandnål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Strandnål växer främst på Öland, där den till skillnad från andra landskap inte främst förekommer på stränder, utan ganska allmänt på Stora Alvaret (14 lokaler på Stora Alvaret, 7 på annan alvarmark och 8 lokaler i strandnära miljöer rapporterade 2000). Dessutom finns den på några tiotal lokaler i vardera Skåne, Blekinge, sydöstra Småland och på Gotland. Den huvudsakliga tendensen är att arten minskar. Förekomsterna är mycket varierande i frekvens från år till år: torra somrar med långa tider av lågvatten missgynnar arten, medan det omvända kan ge ganska rika populationer. I allmänhet är förekomsterna dock små. Strandnål har största delen av sin utbredning i Europa, men den förekommer även i angränsande delar av Afrika och Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Bupleurum - harörter 
 • Art
  Bupleurum tenuissimumL. - strandnål
  Synonymer
  Harfloka

Strandnål förekommer i Sverige i första hand på havsstränder, där den framför allt växer i rödsvingelbältet. Den finns även på andra lokaler i havets närhet: alvarmark med gles gräs- och örtvegetation, sandfält, betesmarker och åkrar. På de strandnära lokalerna på Öland växer den på alvarliknande uppfrysningsmark en bit från stranden. Gärna växer den på små tuvor med dåligt slutet växttäcke. Lågvuxen vegetation är en förutsättning för strandnålens existens. Den gynnas därmed av bete och störningar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
När vegetationen blir alltför hög och tät försvinner strandnålen. Den hotas därmed av upphört bete och av igenväxning på grund av ökad kvävegödning. Nyetablering förekommer knappast, eftersom nytillskottet av lämpliga lokaler är mycket litet och spridningsförmågan begränsad.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Bete bör säkerställas på strandnålens samtliga strandlokaler. Populationernas utveckling under varierande betestryck bör studeras under en följd av år.
Utländska namn – DK: Smalbladet Hareøre, GB: Slender Hare´s-ear.

Egholm, B. 1951. Umbellifernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 374–455.

Johansson, J. T. 1983. Saltäng, havrejord och gåsabete. Svensk Bot. Tidskr. 77: 341-350.

Lagerberg, T. 1957. Vilda växter i Norden III, 3:e uppl.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Å. Lundqvist. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2000. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Bupleurum - harörter 
 • Art
  Bupleurum tenuissimum, L. - strandnål
  Synonymer
  Harfloka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2000. © ArtDatabanken, SLU 2007.