Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandplanmossa

Organismgrupp Mossor Distichium hagenii
Strandplanmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 2 cm höga, brunaktigt gröna, täta tuvor. Skotten är spensliga och liknar mycket dem hos tät planmossa D. inclinatum. Bladen är från en ljus och stjälkomfattande bas hastigt avsmalnande i en lång och trådlik spets. Bladkanterna är plana och bladspetsen fint tandad. Nerven är enkel, kraftig och fyller ut bladspetsen. Kapslar är vanliga. De är lutande, mörkbruna, ovala och asymmetriska. Kapselskaftet är 8-15 mm långt och brunt. Peristomet är rött och består av 16 nästan helt släta tänder som är parvis förenade och därför förefaller vara åtta till antalet. Sporerna är 28-45 µm i diameter, grönaktigt bruna och papillösa, och de mognar på sommaren. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Strandplanmossa är mycket lik sin nära släkting tät planmossa D. inclinatum, men den senare har 16 fria peristomtänder.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandplanmossa Observationer i Sverige för strandplanmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är ytterst sällsynt. Den är känd från Sveriges östkust från Uppland till Norrbotten. Utanför Sverige är endast ett fåtal växtplatser kända. I Norge är den funnen i Finnmark och på Svalbard, därtill i Finland (Åbo-regionen). Rapporter finns även från arktiska Ryssland och Grönland, men åtminstone vissa uppgifter från Nordamerika är enligt Crum & Anderson (1981) sannolikt felaktiga.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten växer på kalkhällar och på kalklera vid havsstränder. Den är sällsynt. Ett par av de aktuella lokalerna är individrika, men finns över små ytor och är därför sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (50-3600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (8-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Strandplanmossa är enbart funnen på stränder vid hav och brackvatten. Den är bunden till kalkhaltiga underlag, såsom fuktig kalklera - ibland uppblandad med skalgrus - samt sprickor i kalkhällar och på urbergskalk. Arten växer ofta tillsammans med saltblommossa Schistidium maritimum och arter i släktet bryummossor Bryum, t.ex. saltbryum B. salinum. På en havsstrand i Uppland växer den i ett kalkrikt källutflöde tillsammans med dvärgflikmossa Leiocolea badensis, klotuffmossa Palustriella falcata och grov gulmossa Pseudocalliergon lycopodioides
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Ditrichaceae, Släkte Distichium (planmossor), Art Distichium hagenii Ryan ex H.Philib. - strandplanmossa Synonymer Distichium hagenii Philib.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten växer på kalkhällar och på kalklera vid havsstränder. Den är sällsynt. Ett par av de aktuella lokalerna är individrika, men finns över små ytor och är därför sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (50-3600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (8-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar upp till 2 cm höga, brunaktigt gröna, täta tuvor. Skotten är spensliga och liknar mycket dem hos tät planmossa D. inclinatum. Bladen är från en ljus och stjälkomfattande bas hastigt avsmalnande i en lång och trådlik spets. Bladkanterna är plana och bladspetsen fint tandad. Nerven är enkel, kraftig och fyller ut bladspetsen. Kapslar är vanliga. De är lutande, mörkbruna, ovala och asymmetriska. Kapselskaftet är 8-15 mm långt och brunt. Peristomet är rött och består av 16 nästan helt släta tänder som är parvis förenade och därför förefaller vara åtta till antalet. Sporerna är 28-45 µm i diameter, grönaktigt bruna och papillösa, och de mognar på sommaren. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Strandplanmossa är mycket lik sin nära släkting tät planmossa D. inclinatum, men den senare har 16 fria peristomtänder.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandplanmossa

Länsvis förekomst och status för strandplanmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandplanmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är ytterst sällsynt. Den är känd från Sveriges östkust från Uppland till Norrbotten. Utanför Sverige är endast ett fåtal växtplatser kända. I Norge är den funnen i Finnmark och på Svalbard, därtill i Finland (Åbo-regionen). Rapporter finns även från arktiska Ryssland och Grönland, men åtminstone vissa uppgifter från Nordamerika är enligt Crum & Anderson (1981) sannolikt felaktiga.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Distichium - planmossor 
 • Art
  Distichium hageniiRyan ex H.Philib. - strandplanmossa
  Synonymer
  Distichium hagenii Philib.

Strandplanmossa är enbart funnen på stränder vid hav och brackvatten. Den är bunden till kalkhaltiga underlag, såsom fuktig kalklera - ibland uppblandad med skalgrus - samt sprickor i kalkhällar och på urbergskalk. Arten växer ofta tillsammans med saltblommossa Schistidium maritimum och arter i släktet bryummossor Bryum, t.ex. saltbryum B. salinum. På en havsstrand i Uppland växer den i ett kalkrikt källutflöde tillsammans med dvärgflikmossa Leiocolea badensis, klotuffmossa Palustriella falcata och grov gulmossa Pseudocalliergon lycopodioides

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten är mycket sällsynt. Även på de rikaste lokalerna förekommer den inom en liten yta. Detta innebär att den är mycket känslig för exploatering av strandmiljöer (fritidsanläggningar, båtplatser m.m.). Flera små förekomster har försvunnit till följd av strandbetets upphörande. Denna typ av stränder utgör dock inte artens primära ståndort. Arten är alltså beroende av kalkberghällar eller kalklera.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Miljögifter (Viss negativ effekt)
Eftersom den är extremt bunden till en mycket ovanlig ståndort, ändras förutsättningen för dess förekomst ständigt till följd av landhöjningen. Potentiella lokaler bör därför skyddas för att säkerställa artens förekomst på sikt. Detta är särskilt angeläget i de två områden, där lämpliga ståndorter är vanligast förekommande: Gävlebukten samt i Norrbotten (Nederkalix). Eftersom arten inte verkar vara vanlig någonstans i sitt utbredningsområde, bör Sveriges ansvar för arten i ett globalt perspektiv undersökas.
Utländska namn - NO: Polarplanmose, FI: Pohjankahtaissammal.

Etymologi: hagenii (lat.) = Efter Severin Ingebrigt Hagen (1852-1917), norsk bryolog.
Uttal: [Distíkium hagéni]

KEY FACTS Shoots 1-2 cm long, forming dense, sparsely tomentose, brownish-green tufts. Shoots flattened (distichous). Capsules common, inclined. Peristome seemingly with 8 teeth, each of which in fact consists of two deeply split teeth joined by a hyaline membrane. Seta 8-15 mm, brown. Spores 28-45 µm, greenish-brown, papillose, mature in summer. - Found exclusively on seashores. Grows on moist, calcareous clay and limestone. A rare species, in Sweden known from only about 10 localities along the east coast.

Crum, H. A. & Anderson, L. E. 1981. Mosses of Eastern North America. Vol. 1. Columbia University. New York.

Hallingbäck, T. 2006. Distichium hagenii strandplanmossa s. 246-247. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Nyholm, E. 1987. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 1. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Vaarama, A. 1958. Distichium hagenii Ryan from the S.W. Archipelago of Finland. Bot. Not. 111: 369-375.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Ericson & Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Distichium - planmossor 
 • Art
  Distichium hagenii, Ryan ex H.Philib. - strandplanmossa
  Synonymer
  Distichium hagenii Philib.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Ericson & Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad 2010, 2016.