Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandsandjägare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Cicindela maritima
Strandsandjägare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
11-15 mm. Mest lik C. hybrida, och ibland svår att skilja från denna. Genomsnittligt något mindre och med smalare framkropp. Oftast mörkt chokladbrun (hanen mörkast), men ibland grönaktig eller ljusare brun. Överläpp ljus. Täckvingarnas ljusa tvärband varierar men är oftast smalare och mer vinkelböjt än hos C. hybrida (i typiska fall påminnande om ett nottecken). Säkrast skiljs arterna åt på att huvudet hos C. maritima har en grupp av borst innanför ögats bakkant. Fullbildade larver har starkt grön eller kopparfärgad framkropp, och fler än 100 borst på halssköldens ovansida.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandsandjägare Observationer i Sverige för strandsandjägare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dels i Skåne och Halland, dels från Uppland och Värmland till Norrbotten. Individrika populationer främst vid några norrlandsälvar och på havsstränder vid Bottenviken. Från Skåne finns inga fynd efter 1965, i Halland endast några få lokaler. Vid Klarälven och Dalälven återstår endast individsvaga populationer. Ett isolerat fynd gjordes 2004 i norra Uppland. Närmast i Danmark, Norge och Finland samt längs Europas västkust. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till västra Sibirien och Kazakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larven är ett rovdjur som lever i lodräta gångar som anläggs i finkornig, vegetationslös, hårt packad sand nära vatten, både längs havsstränder och vid större älvar, mera sällan vid sjöstränder. Larvutvecklingen är tvåårig. Den fullbildade skalbaggen är ett marklevande rovdjur. Dels längs havskusten i södra Sverige från Skåne till Västergötland, dels i norra Sverige från Värmland till Norrbotten. Har under 1900-talet minskat starkt. I Sydsverige återstår endast en population, i norr finns individrika populationer längs några älvar och på enstaka kustlokaler. Vattenregleringar är det främsta hotet, men arten är också känslig för starkt slitage av badande, kanotturister etc. Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (60-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 280 (240-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larven är ett rovdjur som lever i lodräta gångar som anläggs i finkornig, vegetationslös, hårt packad sand nära vatten, både längs havsstränder och vid större älvar, mera sällan vid sjöstränder. Larvutvecklingen är tvåårig. Vid havet är arten funnen dels i själva strandzonen ovanför högvattenlinjen, dels i fuktiga dynsänkor innanför havsstranden. Vid älvar uppträder den på större sandrevlar glest bevuxna med Salix-buskar. Den fullbildade skalbaggen är rörlig och kan påträffas i andra miljöer i närheten, t.ex. i grå dyner eller i sandig tallskog.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Cicindela, Art Cicindela maritima Latreille & Dejean, 1822 - strandsandjägare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larven är ett rovdjur som lever i lodräta gångar som anläggs i finkornig, vegetationslös, hårt packad sand nära vatten, både längs havsstränder och vid större älvar, mera sällan vid sjöstränder. Larvutvecklingen är tvåårig. Den fullbildade skalbaggen är ett marklevande rovdjur. Dels längs havskusten i södra Sverige från Skåne till Västergötland, dels i norra Sverige från Värmland till Norrbotten. Har under 1900-talet minskat starkt. I Sydsverige återstår endast en population, i norr finns individrika populationer längs några älvar och på enstaka kustlokaler. Vattenregleringar är det främsta hotet, men arten är också känslig för starkt slitage av badande, kanotturister etc. Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (60-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 280 (240-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Konventioner Typisk art i 3210 Större vattendrag (Boreal region (BOR))
Åtgärdsprogram Fastställt
11-15 mm. Mest lik C. hybrida, och ibland svår att skilja från denna. Genomsnittligt något mindre och med smalare framkropp. Oftast mörkt chokladbrun (hanen mörkast), men ibland grönaktig eller ljusare brun. Överläpp ljus. Täckvingarnas ljusa tvärband varierar men är oftast smalare och mer vinkelböjt än hos C. hybrida (i typiska fall påminnande om ett nottecken). Säkrast skiljs arterna åt på att huvudet hos C. maritima har en grupp av borst innanför ögats bakkant. Fullbildade larver har starkt grön eller kopparfärgad framkropp, och fler än 100 borst på halssköldens ovansida.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandsandjägare

Länsvis förekomst och status för strandsandjägare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandsandjägare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dels i Skåne och Halland, dels från Uppland och Värmland till Norrbotten. Individrika populationer främst vid några norrlandsälvar och på havsstränder vid Bottenviken. Från Skåne finns inga fynd efter 1965, i Halland endast några få lokaler. Vid Klarälven och Dalälven återstår endast individsvaga populationer. Ett isolerat fynd gjordes 2004 i norra Uppland. Närmast i Danmark, Norge och Finland samt längs Europas västkust. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till västra Sibirien och Kazakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Cicindelinae  
 • Tribus
  Cicindelini  
 • Släkte
  Cicindela  
 • Art
  Cicindela maritimaLatreille & Dejean, 1822 - strandsandjägare

Larven är ett rovdjur som lever i lodräta gångar som anläggs i finkornig, vegetationslös, hårt packad sand nära vatten, både längs havsstränder och vid större älvar, mera sällan vid sjöstränder. Larvutvecklingen är tvåårig. Vid havet är arten funnen dels i själva strandzonen ovanför högvattenlinjen, dels i fuktiga dynsänkor innanför havsstranden. Vid älvar uppträder den på större sandrevlar glest bevuxna med Salix-buskar. Den fullbildade skalbaggen är rörlig och kan påträffas i andra miljöer i närheten, t.ex. i grå dyner eller i sandig tallskog.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Sötvattensstrand, Vattendrag

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Sandrevlar vid älvar är för sin nybildning helt beroende av älvens säsongsbundna vattennivåfluktuationer. Vattenregleringar kan dränka revlarna, förhindra deras nybildning genom ändrade strömförhållanden eller leda till att de växer igen i brist på naturliga vattennivåfluktuationer. Starkt slitage på revlarna av badande, kanotturister m.fl. kan påverka larvernas livsbetingelser. Överdrivet slitage kan även utgöra ett hot på lämpliga havsstrandslokaler. Isolerade och små populationer kan vara sårbara för insamling.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
Älvsträckor där erosions- och sedimentationsaktiviteten är stor måste skyddas mot regleringar som leder till onaturliga vattennivåförändringar. Överdrivet slitage på älvsandrevlar och havsstrandslokaler måste förhindras genom information till berörda markägare/-nyttjare så att bad och turism kan kanaliseras till mindre känsliga platser. Om starkt hot föreligger mot isolerade lokaler i naturskyddade områden bör beträdandeförbud övervägas.

Åtgärdsprogram Fastställt

Berglind, S.-Å. 2005. Åtgärdsprogram för strandsandjägare. Naturvårdsverket.

Lindroth, C. H. 1985-86. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark, part 1–2. Fauna Ent. Scand. 15: 1–497.

Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Nilsson, O., Lundberg, S. 1985. Strandlevande skalbaggar vid Öre älv. Ent. Tidskr. 106: 27–37.

Palm, T. och Lindroth, C. H. 1937. Coleopterfaunan vid Klarälven. II. Speciell del. Ent. Tidskr. 58: 115–145.

Wirén, E. 1954. Bidrag till kännedomen om insektfaunan vid Klarälven. Ent. Tidskr. 75: 176–181.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven-Åke Berglind 1991. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Cicindelinae  
 • Tribus
  Cicindelini  
 • Släkte
  Cicindela  
 • Art
  Cicindela maritima, Latreille & Dejean, 1822 - strandsandjägare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven-Åke Berglind 1991. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015.