Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandsprötmossa

Organismgrupp Mossor Oxyrrhynchium speciosum
Strandsprötmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bildar gröna eller gulgröna mattor eller, när den växer nedsänkt i vatten, lösa sjok, utan underjordiska primära stammar. Skotten är från 4 till mer än 10 cm långa och oregelbundet eller regelbundet fjädergrenade. Grenarna är mer eller mindre tydligt plattade. Stambladen är mer eller mindre utstående och raka. De är rundat eller äggrunt triangulära och smalnar gradvis av till en smal och plan spets. Bladnerven är (31-)40-87 µm bred vid basen och enkel. Den når 70-90 % upp i bladet och slutar ofta i en udd på ryggsidan. Nervudden är tydligare hos grenbladen. Bladkanten är genomgående kraftigt tandad. Bladskivans celler är 40-101(-113) × 5-9 µm. Bashörnsgrupperna är äggrunda eller triangulära och består av kort rektangulära eller rektangulära och mer eller mindre vidgade celler. Arten är samkönad, ibland med hon- och hanorgan blandade på samma gren, och har relativt ofta sporkapslar. Kapselskaftet är knottrigt. Sporerna är 15-18 µm.
När mossan växer nedsänkt i vatten kan den likna bäcknäbbmossa Rhynchostegium riparioides som ibland växer i samma miljö. Skillnader mellan dessa behandlas under den senare. Arten kan lätt förväxlas med lundsprötmossa Eurhynchium hians eller en gräsmossa Brachythecium sp. Den förra är vanligen något mindre, har samkönade skott och kortare bladceller, 40-50 µm, jämfört med 60-80 µm hos strandsprötmossa. Den senare har i allmänhet allsidigt vända, fintandade blad och saknar tydligt utskjutande udd där bladnerven slutar.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandsprötmossa Observationer i Sverige för strandsprötmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strandsprötmossa är känd från spridda växtplatser i främst sydöstra delarna av Götaland och Svealand. Under 2000-talet upptäcktes arten som ny för i Södermanland och Uppland i sjöar. Utbredningsbilden kan komma att förändras ytterligare när artens förekomster i sjöar har undersökts närmare. På de dokumenterade öländska lokaler som besiktigats (1976) är populationerna små. Detsamma gäller för en handfull återbesökta skånska lokaler. Den är känd från Danmark och Finland. Världsutbredningen är huvudsakligen europeisk, med tyngdpunkt i väst-, central- och sydeuropa; dessutom finns förekomster i angränsande delar av Afrika och Asien. Strandsprötmossan är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Strandsprötmossa är en sällsynt och sydlig art i Sverige som växer intill kalkrika bäckar. Flertalet aktuella lokaler är individfattiga. Har under senaste åren även hittats submerst i sjöar i Södermanland och Uppland långt norr om sitt tidigare kända utbredningsområde. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (100-7200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (24-2880) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer i bas- eller kalkrika områden, på jord eller trädrötter på stränder eller andra våta till fuktiga platser I Skåne har den på flera ställen påträffats på skifferklippor i anslutning till vattendrag. På Öland finns ett flertal förekomster, där arten växer på omkullfallna trädstammar. I samband med sjöinventeringar i Sverige och studier av bäcknäbbmossa Rhynchostegium riparioides som växer nedsänkt i sjöar i Finland har det uppmärksammats att strandsprötmossa även hör till de arter som växer i sjöar. Det är fortfarande oklart hur vanligt detta är, delvis på grund av tidigare förväxling med bäcknäbbmossa. Arten tycks vara kalkbunden i Sverige (Waldheim 1934). Dess ringa överlevnadsförmåga i permanenta provrutor i bottenskiktet i öländsk lövskog under 25 år antyder att den hellre växer på trädstammar och trädrötter än på marken (E. Sjögren personlig observation). Strandsprötmossa förekommer ofta tillsammans med stor gräsmossa Brachythecium rutabulum, hårgräsmossa Cirriphyllum piliferum, spärrsprötmossa Kindbergia praelonga, lundsprötmossa Oxyrrhynchium hians och bäcknäbbmossa Rhynchostegium riparioides.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· gråal
· gråal
· klibbal
· klibbal
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· gråal
· gråal
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Brachytheciaceae, Släkte Oxyrrhynchium (lundsprötmossor), Art Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst. - strandsprötmossa Synonymer Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Jur., Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur., Hypnum speciosum Brid.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Strandsprötmossa är en sällsynt och sydlig art i Sverige som växer intill kalkrika bäckar. Flertalet aktuella lokaler är individfattiga. Har under senaste åren även hittats submerst i sjöar i Södermanland och Uppland långt norr om sitt tidigare kända utbredningsområde. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (100-7200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (24-2880) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Bildar gröna eller gulgröna mattor eller, när den växer nedsänkt i vatten, lösa sjok, utan underjordiska primära stammar. Skotten är från 4 till mer än 10 cm långa och oregelbundet eller regelbundet fjädergrenade. Grenarna är mer eller mindre tydligt plattade. Stambladen är mer eller mindre utstående och raka. De är rundat eller äggrunt triangulära och smalnar gradvis av till en smal och plan spets. Bladnerven är (31-)40-87 µm bred vid basen och enkel. Den når 70-90 % upp i bladet och slutar ofta i en udd på ryggsidan. Nervudden är tydligare hos grenbladen. Bladkanten är genomgående kraftigt tandad. Bladskivans celler är 40-101(-113) × 5-9 µm. Bashörnsgrupperna är äggrunda eller triangulära och består av kort rektangulära eller rektangulära och mer eller mindre vidgade celler. Arten är samkönad, ibland med hon- och hanorgan blandade på samma gren, och har relativt ofta sporkapslar. Kapselskaftet är knottrigt. Sporerna är 15-18 µm.
När mossan växer nedsänkt i vatten kan den likna bäcknäbbmossa Rhynchostegium riparioides som ibland växer i samma miljö. Skillnader mellan dessa behandlas under den senare. Arten kan lätt förväxlas med lundsprötmossa Eurhynchium hians eller en gräsmossa Brachythecium sp. Den förra är vanligen något mindre, har samkönade skott och kortare bladceller, 40-50 µm, jämfört med 60-80 µm hos strandsprötmossa. Den senare har i allmänhet allsidigt vända, fintandade blad och saknar tydligt utskjutande udd där bladnerven slutar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandsprötmossa

Länsvis förekomst och status för strandsprötmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandsprötmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Strandsprötmossa är känd från spridda växtplatser i främst sydöstra delarna av Götaland och Svealand. Under 2000-talet upptäcktes arten som ny för i Södermanland och Uppland i sjöar. Utbredningsbilden kan komma att förändras ytterligare när artens förekomster i sjöar har undersökts närmare. På de dokumenterade öländska lokaler som besiktigats (1976) är populationerna små. Detsamma gäller för en handfull återbesökta skånska lokaler. Den är känd från Danmark och Finland. Världsutbredningen är huvudsakligen europeisk, med tyngdpunkt i väst-, central- och sydeuropa; dessutom finns förekomster i angränsande delar av Afrika och Asien. Strandsprötmossan är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Oxyrrhynchium - lundsprötmossor 
 • Art
  Oxyrrhynchium speciosum(Brid.) Warnst. - strandsprötmossa
  Synonymer
  Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Jur.
  Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur.
  Hypnum speciosum Brid.

Arten växer i bas- eller kalkrika områden, på jord eller trädrötter på stränder eller andra våta till fuktiga platser I Skåne har den på flera ställen påträffats på skifferklippor i anslutning till vattendrag. På Öland finns ett flertal förekomster, där arten växer på omkullfallna trädstammar. I samband med sjöinventeringar i Sverige och studier av bäcknäbbmossa Rhynchostegium riparioides som växer nedsänkt i sjöar i Finland har det uppmärksammats att strandsprötmossa även hör till de arter som växer i sjöar. Det är fortfarande oklart hur vanligt detta är, delvis på grund av tidigare förväxling med bäcknäbbmossa. Arten tycks vara kalkbunden i Sverige (Waldheim 1934). Dess ringa överlevnadsförmåga i permanenta provrutor i bottenskiktet i öländsk lövskog under 25 år antyder att den hellre växer på trädstammar och trädrötter än på marken (E. Sjögren personlig observation). Strandsprötmossa förekommer ofta tillsammans med stor gräsmossa Brachythecium rutabulum, hårgräsmossa Cirriphyllum piliferum, spärrsprötmossa Kindbergia praelonga, lundsprötmossa Oxyrrhynchium hians och bäcknäbbmossa Rhynchostegium riparioides.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper, Vattendrag, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Har betydelse)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Ingrepp som kan ändra grundvattennivån innebär ett hot, liksom avverkning av expositionsskyddande träd. Ett begränsat antal lokaler och små populationer innebär att artens fortbestånd inte kan anses vara säkrat.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Kända förekomster bör skyddas från avverkningar och dränering. Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler.
Utländska namn - FI: Katvenokkasammal, DK: Stor Vortetand , GB: Showy Feather-moss.

Hedenäs, L. 2014. Oxyrrhynchium speciosum strandsprötmossa s. 189-190. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Waldheim, S. 1934. Fyra sydliga Eurhynchium-arter i Sverige. Bot. Not. 87: 233-244.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Nils Cronberg 1998. Uppdaterat 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Oxyrrhynchium - lundsprötmossor 
 • Art
  Oxyrrhynchium speciosum, (Brid.) Warnst. - strandsprötmossa
  Synonymer
  Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Jur.
  Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur.
  Hypnum speciosum Brid.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Nils Cronberg 1998. Uppdaterat 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.