Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandstarr

Organismgrupp Kärlväxter Carex paleacea
Strandstarr Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strandstarr är ett beståndsbildande halvgräs med 30–60 cm höga skott, vilka bär plattade, ljust gröna blad. Den skiljs från närstående arter på de bleka, långskaftade och till slut hängande honaxen och på honaxfjällens mycket långa strävsågade borstudd. I toppen på skotten sitter de uppräta hanaxen. Bladen är 4–8 mm breda och mycket högre än strået. På djupare vatten blir arten hög och kraftig men steril. Hybrider med närstående arter är inte ovanliga.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandstarr Observationer i Sverige för strandstarr
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strandstarr förekommer i Sverige dels utmed västkusten från norra Halland (sydligast vid Getterön) genom Göteborgsområdet i Västergötland och Bohuslän norrut till norska gränsen, dels på Bottenvikens stränder i Västerbotten och Norrbotten. I Bohuslän förekommer arten utefter hela kusten och i fjordarna på 191 lokaler. Tillfälligt har arten flera gånger anträffats på Västerbottens kust men etabering har uteblivit. Arten finns i Norge utmed stora delar av kusten och i Finland vid Bottenviken men saknas i de övriga nordiska länderna. Den finns även på Kolahalvön och vid Vita havet samt i nordöstra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer längs kusten från norra Halland till norra Bohuslän samt längs Bottenvikens stränder i Norrbotten. Växer företrädesvis på leriga havsstränder i skyddade lägen. Igenväxning av lokalerna är ett hot, dessa bör hävdas främst genom bete. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (10000-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 724 (500-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Strandstarr växer på västkusten företrädesvis på leriga havsstränder i skyddade lägen, ofta i anslutning till sötvattensutflöden. Den bildar vanligen smärre ängsfragment i nedre delen av landstranden och ut mot övre vattenstranden. Vid Bottenviken förekommer arten även i mera exponerade lägen.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Cyperaceae (halvgräs), Släkte Carex (starrar), Art Carex paleacea Schreb. ex Wahlenb. - strandstarr Synonymer Carex paralia V. I. Krecz., Carex maritima O. F. Müll.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer längs kusten från norra Halland till norra Bohuslän samt längs Bottenvikens stränder i Norrbotten. Växer företrädesvis på leriga havsstränder i skyddade lägen. Igenväxning av lokalerna är ett hot, dessa bör hävdas främst genom bete. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (10000-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 724 (500-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Strandstarr är ett beståndsbildande halvgräs med 30–60 cm höga skott, vilka bär plattade, ljust gröna blad. Den skiljs från närstående arter på de bleka, långskaftade och till slut hängande honaxen och på honaxfjällens mycket långa strävsågade borstudd. I toppen på skotten sitter de uppräta hanaxen. Bladen är 4–8 mm breda och mycket högre än strået. På djupare vatten blir arten hög och kraftig men steril. Hybrider med närstående arter är inte ovanliga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandstarr

Länsvis förekomst och status för strandstarr baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandstarr

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Strandstarr förekommer i Sverige dels utmed västkusten från norra Halland (sydligast vid Getterön) genom Göteborgsområdet i Västergötland och Bohuslän norrut till norska gränsen, dels på Bottenvikens stränder i Västerbotten och Norrbotten. I Bohuslän förekommer arten utefter hela kusten och i fjordarna på 191 lokaler. Tillfälligt har arten flera gånger anträffats på Västerbottens kust men etabering har uteblivit. Arten finns i Norge utmed stora delar av kusten och i Finland vid Bottenviken men saknas i de övriga nordiska länderna. Den finns även på Kolahalvön och vid Vita havet samt i nordöstra Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex paleaceaSchreb. ex Wahlenb. - strandstarr
  Synonymer
  Carex paralia V. I. Krecz.
  Carex maritima O. F. Müll.

Strandstarr växer på västkusten företrädesvis på leriga havsstränder i skyddade lägen, ofta i anslutning till sötvattensutflöden. Den bildar vanligen smärre ängsfragment i nedre delen av landstranden och ut mot övre vattenstranden. Vid Bottenviken förekommer arten även i mera exponerade lägen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Igenväxning kan utgöra ett hot mot somliga populationer av strandstarr, men de flesta synes förekomma i en naturligt öppen miljö.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
De lokaler med strandstarr som hotas av igenväxning bör hävdas, främst genom bete. Den aktuella statusen för arten måste fastställas, främst i Västerbotten och Norrbotten.
Strandstarr hybridiserar med andra arter inom Sect. Acutae. Från västkusten är hybrider med vasstarr C. acuta och saltstarr C. vacillans kända, vid Bottenviken förekommer beståndsbildande hybrider med norrlandsstarr C. aquatilis. Utländska namn – NO: Havstorr, DK: Strand-Star, FI: Vihnesara.

Andersson, H. 1989. Sällsynta växter i Kungälvstrakten.

Bergqvist, S. & Blomgren, E. 1994. Sotenäsets flora. Lund.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Ericson, L. & Wallentinus, H.-G. 1979. Sea-shore vegetation around the Gulf of Bothnia. Guide for the International Society for Vegetation Science, July-August 1977. Wahlenbergia 5.

Erlandsson, S. 1937. Carex aquatilis x paleacea, ny för svenska floran. Bot. Notiser 90: 317–322.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Gillner, V. 1960. Vegetations- und Standorts-Untersuchungen in den Strandwiesen der schwedischen Westküste. Acta Phytogeogr. Suec. 43.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Sporrong, H. & Sjöberg, M. 2000. Rödlistade kärlväxter i Skellefteå kommun. Skellefteå kommun, bygg- och miljökontoret. Rapport 1:2000.

Suneson, S. 1968. Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62: 1–120.

Suneson, S. 1980. Tillägg till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 74: 195–207.

Suneson, S. 1986. Nya bidrag till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 80: 411–420.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Stefan Ericsson 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex paleacea, Schreb. ex Wahlenb. - strandstarr
  Synonymer
  Carex paralia V. I. Krecz.
  Carex maritima O. F. Müll.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Stefan Ericsson 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2007.