Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandsylmossa

Organismgrupp Mossor Pleuridium palustre
Strandsylmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 4 mm höga, glesa till täta, gröna till bruna kolonier. Honbladen är smala, sylliknande och påtagligt längre än de nedre bladen. Honbladens stjälkomfattande del övergår tvärt i den mycket långa, smala spetsen. De vanligt förekommande kapslarna är ovala, bredast vid basen, trubbigt tillspetsade och vitaktiga med matt yta. Lock och peristom saknas; kapseln öppnas genom att kapselväggarna spricker upp. Mössan är upprätt och symmetrisk, och den spricker oftast upp i fyra eller fler flikar. Den täcker toppen av kapseln. Sporerna är 24-30 µm i diameter, gula och lågt papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Till skillnad från sylmossa P. subulatum och kortbladig sylmossa P. acuminatum har strandsylmossa asymmetriska, snett riktade mössor och kapslar som är bredast vid mitten. Sylmossor kan vid första anblicken likna åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum, men denna har en smalare och kortare bladnerv, avlånga celler i övre delen av bladet och honblad som liknar dem längre ned på skottet.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandsylmossa Observationer i Sverige för strandsylmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige främst funnen i norra Skåne men även på enstaka lokaler i angränsande delar i sydvästra Sverige. I Norge är den funnen i Osloregionen. Den är en låglandsart med sydlig utbredning i Europa. Den är också uppgiven från Kaukasus, Japan och östra Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.

Arten är i Sverige främst funnen i norra Skåne men även på enstaka lokaler i övriga Sydsverige. Inga fynd har gjorts efter 1950. Utbredningen är dåligt känd, inte bara för att arten är mycket småvuxen, utan även därför att uppträdandet är mycket beroende av väderleksförhållandena under växtperioden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Strandsylmossa växer på fuktig torvhaltig jord intill vattensamlingar och sumpiga ställen i sydvästra Sverige. Endast enstaka aktuella fynd i Skåne. Lämpliga stränder och andra lämpliga miljöer kan ha vuxit igen eller förstörts på annat sätt. Vi tror trots allt att arten finns kvar men blivit mycket mer ovanlig än tidigare. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (20-14000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (4-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Strandsylmossa växer i ljusöppna lägen på fuktig, torvhaltig jord på stränder, i dikeskanter, i kanten av kärr och liknande. Den koloniserar snabbt blottad jord och försvinner när vegetationen sluter sig. Arten tycks vara kalkskyende och föredrar jord med lågt pH-värde. Den växer ofta tillsammans med arter som liten sågmossa Atrichum tenellum, myrsmaragdmossa Dicranella cerviculata, fickpellia Pellia epiphylla och tranmossa Trematodon ambiguus. Mogna kapslar påträffas framförallt på sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Ditrichaceae, Släkte Pleuridium (sylmossor), Art Pleuridium palustre (Bruch & Schimp.) Bruch & Schimp. - strandsylmossa Synonymer Cleistocarpidium palustre (Bruch & Schimp.) Ochyra & Bednarek-Ochyra, Phascum palustre Bruch & Schimp., Bruchia palustris (Bruch & Schimp.) Müll.Hal., Sporledera palustris (Bruch & Schimp.) Schimp.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Strandsylmossa växer på fuktig torvhaltig jord intill vattensamlingar och sumpiga ställen i sydvästra Sverige. Endast enstaka aktuella fynd i Skåne. Lämpliga stränder och andra lämpliga miljöer kan ha vuxit igen eller förstörts på annat sätt. Vi tror trots allt att arten finns kvar men blivit mycket mer ovanlig än tidigare. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (20-14000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (4-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Arten bildar upp till 4 mm höga, glesa till täta, gröna till bruna kolonier. Honbladen är smala, sylliknande och påtagligt längre än de nedre bladen. Honbladens stjälkomfattande del övergår tvärt i den mycket långa, smala spetsen. De vanligt förekommande kapslarna är ovala, bredast vid basen, trubbigt tillspetsade och vitaktiga med matt yta. Lock och peristom saknas; kapseln öppnas genom att kapselväggarna spricker upp. Mössan är upprätt och symmetrisk, och den spricker oftast upp i fyra eller fler flikar. Den täcker toppen av kapseln. Sporerna är 24-30 µm i diameter, gula och lågt papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Till skillnad från sylmossa P. subulatum och kortbladig sylmossa P. acuminatum har strandsylmossa asymmetriska, snett riktade mössor och kapslar som är bredast vid mitten. Sylmossor kan vid första anblicken likna åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum, men denna har en smalare och kortare bladnerv, avlånga celler i övre delen av bladet och honblad som liknar dem längre ned på skottet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandsylmossa

Länsvis förekomst och status för strandsylmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandsylmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige främst funnen i norra Skåne men även på enstaka lokaler i angränsande delar i sydvästra Sverige. I Norge är den funnen i Osloregionen. Den är en låglandsart med sydlig utbredning i Europa. Den är också uppgiven från Kaukasus, Japan och östra Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.

Arten är i Sverige främst funnen i norra Skåne men även på enstaka lokaler i övriga Sydsverige. Inga fynd har gjorts efter 1950. Utbredningen är dåligt känd, inte bara för att arten är mycket småvuxen, utan även därför att uppträdandet är mycket beroende av väderleksförhållandena under växtperioden.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Pleuridium - sylmossor 
 • Art
  Pleuridium palustre(Bruch & Schimp.) Bruch & Schimp. - strandsylmossa
  Synonymer
  Cleistocarpidium palustre (Bruch & Schimp.) Ochyra & Bednarek-Ochyra
  Phascum palustre Bruch & Schimp.
  Bruchia palustris (Bruch & Schimp.) Müll.Hal.
  Sporledera palustris (Bruch & Schimp.) Schimp.

Strandsylmossa växer i ljusöppna lägen på fuktig, torvhaltig jord på stränder, i dikeskanter, i kanten av kärr och liknande. Den koloniserar snabbt blottad jord och försvinner när vegetationen sluter sig. Arten tycks vara kalkskyende och föredrar jord med lågt pH-värde. Den växer ofta tillsammans med arter som liten sågmossa Atrichum tenellum, myrsmaragdmossa Dicranella cerviculata, fickpellia Pellia epiphylla och tranmossa Trematodon ambiguus. Mogna kapslar påträffas framförallt på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Vattendrag, Öppen fastmark, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Strandsylmossa och dess följearter hotas av att deras miljöer förstörs, t.ex. genom att diken läggs igen och sjöstränder växer igen när strandbetet upphör. Det är tänkbart att de påverkas negativt av gödsling, bekämpningsmedel och luftföroreningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Strandsylmossans aktuella status är mycket dåligt känd. Arten bör eftersökas på kända lokaler för att utröna om den verkligen har blivit sällsyntare eller om den under senare år har blivit förbisedd. Gödsel och bekämpningsmedel på dess växtplatser bör undvikas.
Strandsylmossa avviker i viktiga morfologiska drag tydligt från de två övriga arterna i släktet och förs därför av vissa floraförfattare till ett eget släkte, Cleistocarpidium. Släktnamnet Sporledera (som tidigare använts) är ogiltigt eftersom det är ett synonymt namn för släktet Bruchia.

Utländska namn - NO: Hattfaksmose.

Etymologi: paluster/palustris, palustris, palustre = kärr-, som växer i kärr; palus (lat.) = kärr.
Uttal: [Plevrídium palústris]

KEY FACTS Shoots 2-4 mm long, forming brown to green, sparse to dense colonies. Leaves long and subulate. Upper leaves longer than lower ones. Capsules common, immersed, cleistocarpous. Stomata mainly in the middle of the capsule. Calyptra symmetrical. Spores 24-30 µm, yellow with low papillae, mature in summer. - A pioneer species on moist, peaty soil in light-exposed habitats, e.g. on shores, fen borders and in ditches, predominately on acidic soil. A lowland species. No Swedish records after 1950.

Crum, H. & Anderson, L. E. 1981. Mosses of eastern North America, Vol. 1 & 2: Columbia University Press, New York.

Hallingbäck, T. 2006. Pleuridium palustre strandsylmossa s. 260. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Nyholm, E. 1987. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 1. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Waldheim, S. 1947. Kleinmoosgesellschaften und Bodenverhältnisse in Schonen. Bot. Not. Suppl. 1(1).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Pleuridium - sylmossor 
 • Art
  Pleuridium palustre, (Bruch & Schimp.) Bruch & Schimp. - strandsylmossa
  Synonymer
  Cleistocarpidium palustre (Bruch & Schimp.) Ochyra & Bednarek-Ochyra
  Phascum palustre Bruch & Schimp.
  Bruchia palustris (Bruch & Schimp.) Müll.Hal.
  Sporledera palustris (Bruch & Schimp.) Schimp.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad 2010.