Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandveronikefjädermott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Stenoptilia veronicae
Strandveronikefjädermott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingarna kanelbruna med en stor mängd vita fjäll, framför allt i diskfältet och längs bakkanten. Framkanten mörkare brun och kring vingvecket en längsrad med svartaktiga fjäll. Vid inskärningens bas ligger en stor, diffus dubbelpunkt och vid en tredjedel från vingbasen finns en liten mörk längsfläck. Strandveronikefjädermott liknar i teckning och färg många andra arter inom släktet Stenoptilia, men storleken och habitatet är utslagsgivande. Vingspann 23-26 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandveronikefjädermott Observationer i Sverige för strandveronikefjädermott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det första svenska fyndet gjordes i Norrbotten i mitten av 1950-talet efter att den hade beskrivits i Finland ett par decennier tidigare. Kännedom om larvens värdväxt underlättade det svenska fyndet. Den är i Sverige känd bara från tre provinser, Uppland (påträffad där 1996 i den norra delen av landskapet), Norrbotten och Torne lappmark. Den är lokal och ofta sällsynt, men på vissa platser kan den vissa år ses i större mängd. Kärnområdet för detta fjädermott ligger i vårt land i Tornedalen, där de aktuella biotoperna ändras i snabb takt. Den saknas i Danmark. I Norge är den funnen på ett par platser i Finnmarka intill den finska gränsen. I Finland är den känd från samtliga provinser utom i Norra Tavastaland. I övrigt har arten en mycket begränsad utbredning och är hittills bara känd i ytterligare tre länder, Estland, Lettland och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Strandveronikefjädermott är känd från Torne lappmark och Norrbottens kustland samt längs Upplandslusten. Habitatarealen minskar i Norrbotten pga nedläggning av jordbruk och därmed upphörd hävd och igenväxning. Arten har stabila populationer längs Upplandskusten och förekommer t.ex. på flera lokaler på Gräsö och öarna utanför. Det visar att förekomsterna där knappast är kraftigt fragmenterade. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Strandveronikefjädermott finner man längs sjöar, älvar och andra mindre vattendrag, på gamla slåtterängar och i kanterna av måttligt blöta myrar. Fjärilen flyger i vårt land från slutet av juni till slutet av juli, mest om kvällen, men flygtiden kan börja en vecka tidigare eller senare beroende på hur sommaren utvecklas i norra Sverige. Fjärilen kan också skrämmas upp på dagen och ses också flygande på natten. Larven lever i hopvecklade skott av strandveronika Veronica longifolia.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· strandveronika
· strandveronika
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pterophoridae (fjädermott), Släkte Stenoptilia, Art Stenoptilia veronicae Karvonen, 1932 - strandveronikefjädermott Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Strandveronikefjädermott är känd från Torne lappmark och Norrbottens kustland samt längs Upplandslusten. Habitatarealen minskar i Norrbotten pga nedläggning av jordbruk och därmed upphörd hävd och igenväxning. Arten har stabila populationer längs Upplandskusten och förekommer t.ex. på flera lokaler på Gräsö och öarna utanför. Det visar att förekomsterna där knappast är kraftigt fragmenterade. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Framvingarna kanelbruna med en stor mängd vita fjäll, framför allt i diskfältet och längs bakkanten. Framkanten mörkare brun och kring vingvecket en längsrad med svartaktiga fjäll. Vid inskärningens bas ligger en stor, diffus dubbelpunkt och vid en tredjedel från vingbasen finns en liten mörk längsfläck. Strandveronikefjädermott liknar i teckning och färg många andra arter inom släktet Stenoptilia, men storleken och habitatet är utslagsgivande. Vingspann 23-26 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandveronikefjädermott

Länsvis förekomst och status för strandveronikefjädermott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandveronikefjädermott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det första svenska fyndet gjordes i Norrbotten i mitten av 1950-talet efter att den hade beskrivits i Finland ett par decennier tidigare. Kännedom om larvens värdväxt underlättade det svenska fyndet. Den är i Sverige känd bara från tre provinser, Uppland (påträffad där 1996 i den norra delen av landskapet), Norrbotten och Torne lappmark. Den är lokal och ofta sällsynt, men på vissa platser kan den vissa år ses i större mängd. Kärnområdet för detta fjädermott ligger i vårt land i Tornedalen, där de aktuella biotoperna ändras i snabb takt. Den saknas i Danmark. I Norge är den funnen på ett par platser i Finnmarka intill den finska gränsen. I Finland är den känd från samtliga provinser utom i Norra Tavastaland. I övrigt har arten en mycket begränsad utbredning och är hittills bara känd i ytterligare tre länder, Estland, Lettland och Polen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pterophoroidea  
 • Familj
  Pterophoridae - fjädermott 
 • Underfamilj
  Pterophorinae  
 • Släkte
  Stenoptilia  
 • Art
  Stenoptilia veronicaeKarvonen, 1932 - strandveronikefjädermott

Strandveronikefjädermott finner man längs sjöar, älvar och andra mindre vattendrag, på gamla slåtterängar och i kanterna av måttligt blöta myrar. Fjärilen flyger i vårt land från slutet av juni till slutet av juli, mest om kvällen, men flygtiden kan börja en vecka tidigare eller senare beroende på hur sommaren utvecklas i norra Sverige. Fjärilen kan också skrämmas upp på dagen och ses också flygande på natten. Larven lever i hopvecklade skott av strandveronika Veronica longifolia.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· strandveronika - Veronica longifolia (Viktig)
Många kända lokaler i Norrbotten har försvunnit under de senaste decennierna genom att slåtter har upphört. Dessa marker växer igen, först med högt trivialt gräs och sedan med björk och viden.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Vissa lokaler skulle kunna få någon form av brukningsstöd så att invaderande buskage kan röjas och slåtter behållas. Ett exempel är Kengis bruk söder om Pajala i Norrbotten, där inte bara strandveronikefjädermott förekommer, utan flera andra rödlistade arter, exempelvis blybandsbrokvecklare Capricornia boisduvaliana (Dup.) (CR), strandveronikepalpmal Acompsia subpunctella Svn. (VU) och sibirisk antennmal Nemophora amatella (Stgr.) (NT). Vissa fäbodar i Norrbotten med varierande topografi och habitat och med goda bestånd av strandveronika bör också få någon form av stöd för att kunna fortsätta den gamla brukningsformen.

Gielis, C. 1996. Pterophoridae. Microlepidoptera of Europe. Volume 1.

Gustafsson, B., Bengtsson, B. Å. & Palmqvist, G. 2015 (in prep.). Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologiska Föreningen, Stockholm.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Internet (Februari 2015)

[http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

[http://linnaeus.nrm.se/cgi-bin/virtflor/search.pl?Match=1&Realm=virtflor&Terms=od%F6rt] (Virtuella floran)

[http://www.artportalen.se/ViewSighting/ViewSightingAsMap] (Artportalen)

[http://artskart.artsdatabanken.no/FaneKart.aspx] (Norsk utbredning)

[https://koivu.luomus.fi/english/zoology/entomology/lepidoptera/4.htm] (Finsk utbredning)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pterophoroidea  
 • Familj
  Pterophoridae - fjädermott 
 • Underfamilj
  Pterophorinae  
 • Släkte
  Stenoptilia  
 • Art
  Stenoptilia veronicae, Karvonen, 1932 - strandveronikefjädermott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.