Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stubbträfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Hendelia beckeri
Stubbträfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stubbträflugan är en liten gulbrun fluga, omkring 3 mm lång. Den känns igen på sina tjocka, håriga mörkfärgade antennborst. Ryggskölden har tre bruna längsstrimmor och bakkroppen ät brun. Vingarna är i spetsen brett mörkfärgade och har i mitten en liten mörk fläck. Benen är gula med framtarserna kontrasterande svarta. Färger och vingfläckar kan variera något och hanen och honan beskrevs först som olika arter av Czerny.
Utbredning
Länsvis förekomst för stubbträfluga Observationer i Sverige för stubbträfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En hane, tagen i Henaredalen OSO Malmköping i södra Södermanland 8/7 1989 (leg. H. Andersson) är det första kända svenska fyndet av stubbträflugan. Den är senare funnen på handfull lokaler i Västerbotten och Ångermanland. Arten beskrevs från de österrikiska Alperna. Därefter är den även tagen på fem lokaler i sydvästra Finland (Frey 1929, Tuomikoski 1933) och i västra Norge på tre lokaler i Hordaland (Greve 1983, Greve & Mitgaard 1986). Den är uppenbarligen mycket sällsynt och även globalt sett påträffad endast i ett fåtal exemplar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Endast ett fåtal svenska fynd av stubbträfluga (Södermanland 1989-1995 och Västerbotten 2003-2013) är kända, men gissningsvis finns ett betydande mörkertal. Ett litet antal uppgifter finns i grannländerna, där den närmast är påträffad i sydligare delarna av Norge och Finland. Den utvecklas i murken ved, t.ex. björk och al och kräver antagligen kontinuitet i förekomsten av lämpliga stubbar och lågor. Brist på utvecklingssubstat är i så fall ett hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (3-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (12-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Stubbträflugans larv lever i murken ved. Arten är kläckt ur murkna björk- och gråalstammar (Tuomikoski 1933).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gråal
· gråal
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Clusiidae (träflugor), Släkte Hendelia, Art Hendelia beckeri Czerny, 1903 - stubbträfluga Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast ett fåtal svenska fynd av stubbträfluga (Södermanland 1989-1995 och Västerbotten 2003-2013) är kända, men gissningsvis finns ett betydande mörkertal. Ett litet antal uppgifter finns i grannländerna, där den närmast är påträffad i sydligare delarna av Norge och Finland. Den utvecklas i murken ved, t.ex. björk och al och kräver antagligen kontinuitet i förekomsten av lämpliga stubbar och lågor. Brist på utvecklingssubstat är i så fall ett hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (3-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (12-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Stubbträflugan är en liten gulbrun fluga, omkring 3 mm lång. Den känns igen på sina tjocka, håriga mörkfärgade antennborst. Ryggskölden har tre bruna längsstrimmor och bakkroppen ät brun. Vingarna är i spetsen brett mörkfärgade och har i mitten en liten mörk fläck. Benen är gula med framtarserna kontrasterande svarta. Färger och vingfläckar kan variera något och hanen och honan beskrevs först som olika arter av Czerny.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stubbträfluga

Länsvis förekomst och status för stubbträfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stubbträfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En hane, tagen i Henaredalen OSO Malmköping i södra Södermanland 8/7 1989 (leg. H. Andersson) är det första kända svenska fyndet av stubbträflugan. Den är senare funnen på handfull lokaler i Västerbotten och Ångermanland. Arten beskrevs från de österrikiska Alperna. Därefter är den även tagen på fem lokaler i sydvästra Finland (Frey 1929, Tuomikoski 1933) och i västra Norge på tre lokaler i Hordaland (Greve 1983, Greve & Mitgaard 1986). Den är uppenbarligen mycket sällsynt och även globalt sett påträffad endast i ett fåtal exemplar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Opomyzoidea  
 • Familj
  Clusiidae - träflugor 
 • Underfamilj
  Clusiodinae  
 • Släkte
  Hendelia  
 • Art
  Hendelia beckeriCzerny, 1903 - stubbträfluga

Stubbträflugans larv lever i murken ved. Arten är kläckt ur murkna björk- och gråalstammar (Tuomikoski 1933).

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Brist på lämpligt substrat för larvutvecklingen begränsar sannolikt artens förekomst. Avverkning och bortrensning av död ved i raviner och strandskogar innebär ett påtagligt hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Avstå från avverkning och utrensning av undertryckta eller sjuka träd och liggande grenar och stammar.

Czerny, L. 1928. 54a. Clusiidae. In: Lindner: Der Fliegen der palaearktischen Region, 6:1. Stuttgart.

Frey, R. 1929. Förteckning över Finlands Clusiider (Dipt. Haplost.). Not. Ent. IX: 108–109.

Greve, L. 1983. Clusiodes verticalis (Collyer, 1912) and Hendelia beckeri Czerny, 1903 (Dipt., Clusiidae) found in Norway. Fauna Norv. Ser. B. 30: 54–55.

Greve, L. & Midtgaard, F. 1986. The Clusiidae (Diptera) from the island Håøya and Ostøya in the Oslofjord and a survey of the family in Norway. Fauna norv. Ser. B. 33: 86–92.

Soós, Á. 1984. Family Clusiidae. In: Soós, Á. & Papp, L. Catalogue of Palaearctic Diptera. Budapest.

Tuomikoski R. 1933. Notizen über die Clusiiden Finnlands. Not. Ent. XIII: 15–19.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Opomyzoidea  
 • Familj
  Clusiidae - träflugor 
 • Underfamilj
  Clusiodinae  
 • Släkte
  Hendelia  
 • Art
  Hendelia beckeri, Czerny, 1903 - stubbträfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.