Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stubbtrådmossa

Organismgrupp Mossor Cephalozia catenulata
Stubbtrådmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stubbtrådmossa är en trådfin bladlevermossa, som bildar tunna, brunaktigt gröna mattor på skuggade och murkna barrträdsstammar. Skotten är 0,5-1 cm långa och oregelbundet greniga. Bladen är små, föga bredare än stammen, snett vidfästa, rundat ovala med en inskärning som når bladets mitt. Bladets två flikar är brett triangulära och mer eller mindre spetsiga. Stipler saknas vanligen, medan svepe och groddkorn är vanliga. Arten känns igen på de små cellerna som, i jämförelse med andra trådmossor, har ovanligt tjocka cellväggar. Den kan likna måntrådmossa C. lunulifolia, men svepet hos stubbtrådmossan har långa hårlika tänder, bladen saknar nedlöpning och cellerna i bladen är mindre.
Utbredning
Länsvis förekomst för stubbtrådmossa Observationer i Sverige för stubbtrådmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från södra Sverige med enstaka nordliga utpostlokaler i Hälsingland. Störst population har den förmodligen i västra Götaland. I Norge finns den i låglandet från Östfold längs kusten norrut till Trondheim med störst utbredning i Vestlandet. I Finland förekommer den sällsynt i de sydvästra provinserna. Världsutbredningen är holarktisk, förmodligen cirkumboreal. I Europa är utbredningen suboceanisk till montan. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten växer uteslutande på murken ved gärna tillsammans med vedsäckmossa i fuktig barrskog och arten har sin tyngdpunkt i södra och mellersta Sverige. Pga att arten till stor del finns i produktionsskog med lång trädkontinuitet gör avverkningar av denna typ av skog att artens population kommer att fortsätta att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 12000 (1000-60000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Mossan växer på murken ved i fuktig skogsmark, vanligast på liggande granstammar, mer sällan på torvjord. En mycket vanlig följeart är långfliksmossa Nowellia curvifolia.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· bokar
· bokar
· gran
· gran
· granar
· granar
· klibbal
· klibbal
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· alar
· alar
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· bokar
· bokar
· gran
· gran
· granar
· granar
· klibbal
· klibbal
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Cephaloziaceae, Släkte Cephalozia (trådmossor), Art Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. - stubbtrådmossa Synonymer Cephalozia catenulata (Hüb.) Lindb., Jungermannia catenulata Huebener, Fuscocephaloziopsis catenulata (Huebener) Váňa et L.Söderstr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten växer uteslutande på murken ved gärna tillsammans med vedsäckmossa i fuktig barrskog och arten har sin tyngdpunkt i södra och mellersta Sverige. Pga att arten till stor del finns i produktionsskog med lång trädkontinuitet gör avverkningar av denna typ av skog att artens population kommer att fortsätta att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 12000 (1000-60000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Stubbtrådmossa är en trådfin bladlevermossa, som bildar tunna, brunaktigt gröna mattor på skuggade och murkna barrträdsstammar. Skotten är 0,5-1 cm långa och oregelbundet greniga. Bladen är små, föga bredare än stammen, snett vidfästa, rundat ovala med en inskärning som når bladets mitt. Bladets två flikar är brett triangulära och mer eller mindre spetsiga. Stipler saknas vanligen, medan svepe och groddkorn är vanliga. Arten känns igen på de små cellerna som, i jämförelse med andra trådmossor, har ovanligt tjocka cellväggar. Den kan likna måntrådmossa C. lunulifolia, men svepet hos stubbtrådmossan har långa hårlika tänder, bladen saknar nedlöpning och cellerna i bladen är mindre.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stubbtrådmossa

Länsvis förekomst och status för stubbtrådmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stubbtrådmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från södra Sverige med enstaka nordliga utpostlokaler i Hälsingland. Störst population har den förmodligen i västra Götaland. I Norge finns den i låglandet från Östfold längs kusten norrut till Trondheim med störst utbredning i Vestlandet. I Finland förekommer den sällsynt i de sydvästra provinserna. Världsutbredningen är holarktisk, förmodligen cirkumboreal. I Europa är utbredningen suboceanisk till montan. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Cephaloziaceae  
 • Underfamilj
  Cephalozioideae  
 • Släkte
  Cephalozia - trådmossor 
 • Art
  Cephalozia catenulata(Huebener) Lindb. - stubbtrådmossa
  Synonymer
  Cephalozia catenulata (Hüb.) Lindb.
  Jungermannia catenulata Huebener
  Fuscocephaloziopsis catenulata (Huebener) Váňa et L.Söderstr.

Mossan växer på murken ved i fuktig skogsmark, vanligast på liggande granstammar, mer sällan på torvjord. En mycket vanlig följeart är långfliksmossa Nowellia curvifolia.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· bokar - Fagus (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· bokar - Fagus (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Alla skogsskötselåtgärder på eller i omedelbar närhet av artens lokaler utgör ett hot. På lång sikt torde bristen på grova, kvarlämnade, fuktigt liggande granstammar allvarligt hota artens fortlevnad.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Aktuella lokaler bör undantas från rationell skogsskötsel. För att klara arten på sikt måste mängden död ved i landets granskogar öka väsentligt.
Utländska namn - NO: Stubbeglefsemose, FI: Kantopihtisammal, GB: Chain Pincerwort.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Düll. R. 1983. Distribution of the European and Macaronesian Liverworts (Hepaticophytium). Bryol. Beiträge 2: 1-114.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1991. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 1. Liverworts. Harley Books, Colchester.

Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens Mus. Skr. 16.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1984. Reviderad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Cephaloziaceae  
 • Underfamilj
  Cephalozioideae  
 • Släkte
  Cephalozia - trådmossor 
 • Art
  Cephalozia catenulata, (Huebener) Lindb. - stubbtrådmossa
  Synonymer
  Cephalozia catenulata (Hüb.) Lindb.
  Jungermannia catenulata Huebener
  Fuscocephaloziopsis catenulata (Huebener) Váňa et L.Söderstr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1984. Reviderad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.