Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  styvnate

Organismgrupp Kärlväxter Potamogeton rutilus
Styvnate Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Styvnate är en flerårig, smalbladig nate som växer helt nedsänkt i vatten. Den trådfina stjälken är upp till 70 cm lång, plattad och rikt förgrenad från basen. Bladen är ca 1 mm breda, långspetsade, ljusgröna till rödaktiga och styva. Snärpslidorna är slutna vid basen och kvarsittande. Frukt 2 x 1 mm. Styvnate blommar från juli till augusti. Förökningen sker genom frö samt vegetativt med vinterknoppar som bildas under viloperioden. Arten skiljs från andra små Potamogeton-arter genom de jämnt avsmalnande, spetsiga bladen.
Utbredning
Länsvis förekomst för styvnate Observationer i Sverige för styvnate
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Styvnate är funnen på ca 25 lokaler, ojämnt spridda över landet. Enstaka fynd finns från Skåne, Småland, Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland, Jämtland och Lycksele lappmark. Flera nyfynd har gjorts under de senaste 20 åren men samtidigt har arten konstaterats utgången från ett flertal äldre lokaler. Styvnate förekommer mycket sällsynt i Danmark i västra Jylland och enstaka fynd finns också från Finland och Norge. Arten är glest spridd i Nord- och Centraleuropa, Baltikum och Ryssland, överallt sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer från Skåne till Lycksele lappmark. Styvnate växer i grunda, kalkrika sjöar med klart vatten och i dammar. Arten ingår i ett åtgärdsprogram som är framtaget för att gynna några av våra trängda nate-arter. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (35-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (140-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Styvnate växer i huvudsak i grunda, relativt kalkrika sjöar med klart vatten. Den förekommer på sand, grus eller gyttja ner till cirka en meters djup. I samma sjöar växer ofta andra småvuxna, konkurrenssvaga undervattensväxter med liknande näringskrav t ex sjönajas Najas flexilis och kransalger.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Alismatales (svaltingordningen), Familj Potamogetonaceae (nateväxter), Släkte Potamogeton (natar), Art Potamogeton rutilus Wolfg. - styvnate Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer från Skåne till Lycksele lappmark. Styvnate växer i grunda, kalkrika sjöar med klart vatten och i dammar. Arten ingår i ett åtgärdsprogram som är framtaget för att gynna några av våra trängda nate-arter. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (35-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (140-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Konventioner Typisk art i 3110 Näringsfattiga slättsjöar (Boreal region (BOR)), Typisk art i 3140 Kransalgssjöar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Fridlysning Styvnate (Potamogeton rutilus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet. Undantag (13 §): Trots förbuden i 6, 8 och 9 §§ får enstaka exemplar av djurarterna bred gulbrämad dykare, bred kärrtrollslända, bred paljettdykare, brun gräsfjäril, citronfläckad kärrtrollslända, grön mosaiktrollslända och pudrad kärrtrollslända samt enstaka exemplar av växtarterna norskoxel, skogsrör, styvnate, grön sköldmossa, hårklomossa, käppkrokmossa, långskaftad svanmossa, nordisk klipptuss och pyramidmossa samlas in, om 1. det har betydelse för dokumentering av arten, 2. det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt, 3. den som är ansvarig för insamlingen senast den 31 januari kalenderåret efter insamlingen redovisar till länsstyrelsen a) vilken eller vilka arter som omfattas av insamlingen, b) antalet insamlade exemplar av varje art, c) var exemplaren har tagits, och d) syftet med insamlingen, 4. den som är ansvarig för insamlingen anmäler till Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet a) fullständiga fynduppgifter för påträffade nya lokaler för arten, och b) var de insamlade exemplaren förvaras, och 5. det insamlade materialet hålls tillgängligt för forskning.
Åtgärdsprogram Under produktion
Styvnate är en flerårig, smalbladig nate som växer helt nedsänkt i vatten. Den trådfina stjälken är upp till 70 cm lång, plattad och rikt förgrenad från basen. Bladen är ca 1 mm breda, långspetsade, ljusgröna till rödaktiga och styva. Snärpslidorna är slutna vid basen och kvarsittande. Frukt 2 x 1 mm. Styvnate blommar från juli till augusti. Förökningen sker genom frö samt vegetativt med vinterknoppar som bildas under viloperioden. Arten skiljs från andra små Potamogeton-arter genom de jämnt avsmalnande, spetsiga bladen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för styvnate

Länsvis förekomst och status för styvnate baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för styvnate

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Styvnate är funnen på ca 25 lokaler, ojämnt spridda över landet. Enstaka fynd finns från Skåne, Småland, Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland, Jämtland och Lycksele lappmark. Flera nyfynd har gjorts under de senaste 20 åren men samtidigt har arten konstaterats utgången från ett flertal äldre lokaler. Styvnate förekommer mycket sällsynt i Danmark i västra Jylland och enstaka fynd finns också från Finland och Norge. Arten är glest spridd i Nord- och Centraleuropa, Baltikum och Ryssland, överallt sällsynt.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Potamogetonaceae - nateväxter 
 • Släkte
  Potamogeton - natar 
 • Art
  Potamogeton rutilusWolfg. - styvnate

Styvnate växer i huvudsak i grunda, relativt kalkrika sjöar med klart vatten. Den förekommer på sand, grus eller gyttja ner till cirka en meters djup. I samma sjöar växer ofta andra småvuxna, konkurrenssvaga undervattensväxter med liknande näringskrav t ex sjönajas Najas flexilis och kransalger.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
I södra Sverige kan utsläpp av föroreningar som leder till grumling av vattnet innebära ett hot mot arten. Igenväxning till följd av eutrofiering, sänkning av vattennivån eller upphört strandbete innebär också att småvuxna undervattensväxter trängs undan. I norra Sverige tillhör styvnate de arter som inte klarar förändringar i vattenföringen till följd av vattendragens reglering.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Miljögifter (Viss negativ effekt)
Det vore önskvärt om ett par av de sjöar där styvnate förekommer tillsammans med andra hotade arter skyddades. Ett åtgärdsprogram för styvnate ska upprättas och det kommer att ge förslag på fler lämpliga åtgärder. Arten bör övervakas av floraväktare.

Åtgärdsprogram Under produktion
Styvnate är fridlyst. Utländska namn – NO: Stivtjønnaks, DK: Rødlig Vandaks, FI: Jouhivita, GB: Shetland Pondweed.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Kotiranta, H., Uotila, P. Sulkava, S. & Peltonen, S.-L. (eds.) 1998. Red Data Book of East Fennoscandia.

Ministry of the Environment, Finnish Environment Institute & Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History. Helsinki.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1979. Projekt Linné rapporterar 106–120. Svensk Bot. Tidskr. 73: 353–372.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4-23.

Pedersen, A. 1976. Najadaceernes, Potamogetonaceernes, Ruppiaceernes, Zannicheliaceernes og Zosteraceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 70: 203–262.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2): 1-49.

Uotila, P. 1997. Juohivita. I. Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset Kasvimme. Helsingfors.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Martinsson 1995.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Potamogetonaceae - nateväxter 
 • Släkte
  Potamogeton - natar 
 • Art
  Potamogeton rutilus, Wolfg. - styvnate
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Martinsson 1995.