Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrvialssikelvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Ancylis paludana
Kärrvialssikelvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten hör till gruppen sikelvecklare där flertalet arter kännetecknas av den sikelformade framvingespetsen. Sumpvialsikelvecklare Ancylis paludana är mycket lik allmän sikelvecklare Ancylis badiana, men dorsalfläcken är lägre och når endast halva framvingebredden. Arten har dessutom 3-4 svarta punkter innanför vingfransarna på framvingens utkant (Svensson 2006). Vingspann 12-14 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrvialssikelvecklare Observationer i Sverige för kärrvialssikelvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten anträffades första gången i Sverige 1982 på Seskarö och dagen efter vid Båtskärsnäs i Norrbotten. Sedan dess har den hittats på ytterligare lokaler längs Norrbottenskusten, ibland i antal. 2010 blev arten funnen i Blekinge öster om Ronneby i några exemplar. Vid tidpunkten för de första svenska fynden hade arten några år tidigare (1976) även upptäckts i närheten på den finska sidan. 1985 gjordes det första fyndet i Danmark. Denna historik tyder på att arten är en sentida invandrare till Norden. Förekommer i övrigt i Europa i Litauen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Österrike, Ungern, Nederländerna och Storbritannien och söderut i Italien. Österut är den utbredd genom Sibirien till Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Endast känd från några platser med flacka strandängar med kärrvial (Lathyrus palustris) längs landhöjningskusten vid nordligaste Bottenviken. Nya biotoper skapas på sikt tack vare landhöjningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-200) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larven påträffas under eftersommaren i hopfästa blad av kärrvial, Lathyrus palustris, på flacka låglänta havsstränder. Den fullvuxna larven övervintrar i en spånad och förpuppar sig i stort sett omgående efter övervintring. Fjärilen flyger under juni och in i juli.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kärrvial
· kärrvial
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Ancylis, Art Ancylis paludana (Barrett, 1871) - kärrvialssikelvecklare Synonymer sumpvialsikelvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast känd från några platser med flacka strandängar med kärrvial (Lathyrus palustris) längs landhöjningskusten vid nordligaste Bottenviken. Nya biotoper skapas på sikt tack vare landhöjningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-200) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Arten hör till gruppen sikelvecklare där flertalet arter kännetecknas av den sikelformade framvingespetsen. Sumpvialsikelvecklare Ancylis paludana är mycket lik allmän sikelvecklare Ancylis badiana, men dorsalfläcken är lägre och når endast halva framvingebredden. Arten har dessutom 3-4 svarta punkter innanför vingfransarna på framvingens utkant (Svensson 2006). Vingspann 12-14 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrvialssikelvecklare

Länsvis förekomst och status för kärrvialssikelvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrvialssikelvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten anträffades första gången i Sverige 1982 på Seskarö och dagen efter vid Båtskärsnäs i Norrbotten. Sedan dess har den hittats på ytterligare lokaler längs Norrbottenskusten, ibland i antal. 2010 blev arten funnen i Blekinge öster om Ronneby i några exemplar. Vid tidpunkten för de första svenska fynden hade arten några år tidigare (1976) även upptäckts i närheten på den finska sidan. 1985 gjordes det första fyndet i Danmark. Denna historik tyder på att arten är en sentida invandrare till Norden. Förekommer i övrigt i Europa i Litauen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Österrike, Ungern, Nederländerna och Storbritannien och söderut i Italien. Österut är den utbredd genom Sibirien till Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Ancylis  
 • Art
  Ancylis paludana(Barrett, 1871) - kärrvialssikelvecklare
  Synonymer
  sumpvialsikelvecklare

Larven påträffas under eftersommaren i hopfästa blad av kärrvial, Lathyrus palustris, på flacka låglänta havsstränder. Den fullvuxna larven övervintrar i en spånad och förpuppar sig i stort sett omgående efter övervintring. Fjärilen flyger under juni och in i juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kärrvial - Lathyrus palustris (Viktig)
Exploatering av havsstränder med artens värdväxt eller igenväxning som ger alltför kraftig beskuggning av plantorna.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Inventeringar bör genomföras för att fastställa artens totala utbredning och status. Därefter utformas skötselåtgärder för att öppethålla denna typ av havsstrandängar. Skötselåtgärderna kan rimligen bestå i buskröjning, eventuellt kompletterat med extensivt bete eller tidig slåtter så att värdväxten gynnas.

Bradley, J.D., Tremewan, W.G. & Smith, A. 1979. British Tortricoid Moths. Tortricidae: Olethreutinae.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo Books.

Razowski, J. 2003. Tortricidae of Europe. Volume 2. Olethreutinae. Frantisek Slamka.

Svensson, I. 1983. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1982. Ent Tidskr. 104: 59-65.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Svensson, I. 2011. Anmärkningsvärda fynd av Småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2010. Ent Tidskr. 132(1):55-68.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Ancylis  
 • Art
  Ancylis paludana, (Barrett, 1871) - kärrvialssikelvecklare
  Synonymer
  sumpvialsikelvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011.