Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  suturfläckad mycelbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Agathidium discoideum
Suturfläckad mycelbagge Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tre mm lång rund skalbagge som kan rulla ihop sig till ett klot om den störs. Färgen är ganska brokig med svart huvud och halssköld, där kanterna är ljusbruna. Täckvingarna är nötbruna med en strimma efter söm och ytterkanter som är mörkare. Huvud och halsköld har en grov nätformad mikroskulptur.
Utbredning
Länsvis förekomst för suturfläckad mycelbagge Observationer i Sverige för suturfläckad mycelbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad från mellersta Uppland till Lule lappmark. Arten saknas i Danmark, men är rapporterad från Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till östra Sibirien. I Mellaneuropa är arten helt bunden till bergstrakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på slemsvampar, främst av släktet Reticularia, på döda lågor och högstubbar av främst asp och björk. Påträffad från mellersta Uppland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever på trädsvampar, förmodligen främst resupinata tickor och slemsvampar, på lågor och stubbar av olika trädslag, dock särskilt asp och gran. I Uppland förekommer arten främst på slemsvampar (Reticularia spp.) i gamla aspbestånd. Fullbildade individer påträffas främst på hösten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· sälg
· sälg
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Fuligo
· Fuligo
· Reticularia
· Reticularia
· Eumycetozoa
· Eumycetozoa
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Leiodidae (mycelbaggar), Släkte Agathidium, Art Agathidium discoideum Erichson, 1845 - suturfläckad mycelbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på slemsvampar, främst av släktet Reticularia, på döda lågor och högstubbar av främst asp och björk. Påträffad från mellersta Uppland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En tre mm lång rund skalbagge som kan rulla ihop sig till ett klot om den störs. Färgen är ganska brokig med svart huvud och halssköld, där kanterna är ljusbruna. Täckvingarna är nötbruna med en strimma efter söm och ytterkanter som är mörkare. Huvud och halsköld har en grov nätformad mikroskulptur.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för suturfläckad mycelbagge

Länsvis förekomst och status för suturfläckad mycelbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för suturfläckad mycelbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad från mellersta Uppland till Lule lappmark. Arten saknas i Danmark, men är rapporterad från Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till östra Sibirien. I Mellaneuropa är arten helt bunden till bergstrakter.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium discoideumErichson, 1845 - suturfläckad mycelbagge

Lever på trädsvampar, förmodligen främst resupinata tickor och slemsvampar, på lågor och stubbar av olika trädslag, dock särskilt asp och gran. I Uppland förekommer arten främst på slemsvampar (Reticularia spp.) i gamla aspbestånd. Fullbildade individer påträffas främst på hösten.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· Reticularia (Viktig)
· Eumycetozoa (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten är hotad genom att den har ett specifikt levnadssätt och tycks vara knuten till urskogsliknande skogsbestånd. Dessutom är utbredningsområdet litet, och i Mellaneuropa är de flesta fynd gamla.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla, tämligen orörda aspdominerade blandbestånd i norra och mellersta Sverige bör bevaras intakta. De utgör nyckelbiotoper som är ovärderliga för såväl denna som många andra hotade arter.

Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 97–115.

Baranowski, R. 1977. Natur vid nedre Dalälven. Insektsinventering. Statens Naturvårdsverk PM 849.

Huggert, L. och Ulefors, S.-O. 1971. Anteckningar om svenska Coleoptera. Ent. Tidskr. 92: 54–65.

Lundberg, S. Bidrag till kännedom om svenska Coleoptera. 2. Ent. Tidskr. 78: 276–281.

Lundberg, S. 1960. Bidrag till kännedom om svenska Coleoptera. 3. Ent. Tidskr. 81: 108–112.

Palm, T. 1951. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström & Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium discoideum, Erichson, 1845 - suturfläckad mycelbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström & Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.