Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå röllikarotvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Dichrorampha incognitana
Grå röllikarotvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för grå röllikarotvecklare Observationer i Sverige för grå röllikarotvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna oansenliga art är i Sverige endast funnen lokalt och mestadels sällsynt på sandmarker i Skåne, men kan i någon mån vara förbisedd. Några svenska fynd finns dock inte sedan slutet på 1980-talet.I övriga Norden förekommer den endast i Danmark, varifrån dess utbredningsområde sträcker sig mot sydost i Europa till Bulgarien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Endast känd från några torra stäpplokaler längs Skånes kuster trots att arten lever på rölleka (Achillea millefolium). Denna typ av lokaler håller i många delar av Skåne på att förändras pga skiftad markanvändning och igenväxning. Arten lever på en trivial värdväxt, men den är kräsen med sitt biotopval. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 800 (400-3900) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larven uppges leva i roten av röllika, Achillea millefolium, i augusti–september. Fjärilen flyger på torra, öppna sandmarker i juni–juli(–augusti). Arten är sannolikt värmekrävande.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· röllika
· röllika
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Dichrorampha, Art Dichrorampha incognitana (Kremky & Maslowski, 1933) - grå röllikarotvecklare Synonymer svagtecknad röllekrotvecklare

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Endast känd från några torra stäpplokaler längs Skånes kuster trots att arten lever på rölleka (Achillea millefolium). Denna typ av lokaler håller i många delar av Skåne på att förändras pga skiftad markanvändning och igenväxning. Arten lever på en trivial värdväxt, men den är kräsen med sitt biotopval. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 800 (400-3900) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grå röllikarotvecklare

Länsvis förekomst och status för grå röllikarotvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå röllikarotvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna oansenliga art är i Sverige endast funnen lokalt och mestadels sällsynt på sandmarker i Skåne, men kan i någon mån vara förbisedd. Några svenska fynd finns dock inte sedan slutet på 1980-talet.I övriga Norden förekommer den endast i Danmark, varifrån dess utbredningsområde sträcker sig mot sydost i Europa till Bulgarien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Dichrorampha  
 • Art
  Dichrorampha incognitana(Kremky & Maslowski, 1933) - grå röllikarotvecklare
  Synonymer
  svagtecknad röllekrotvecklare

Larven uppges leva i roten av röllika, Achillea millefolium, i augusti–september. Fjärilen flyger på torra, öppna sandmarker i juni–juli(–augusti). Arten är sannolikt värmekrävande.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· röllika - Achillea millefolium (Viktig)
Igenväxning av och skogsplantering på sandfält efter upphört bete liksom restaurering av grustag, i vissa fall även olika former av exploatering. Sandstäppen har i östra Skåne halverats genom igenväxning under en nioårsperiod, vilket kraftigt försämrat villkoren för denna och andra torrmarksarter.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Bevara öppna, sandiga marker. Avstå från restaurering av grustag.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 39.

Svensson, I. 1982. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1981. Ent. Tidskr. 103: 81–88.

Tyler, T. 2003. Sandstäppens status vårvintern 2003. Botaniska notiser 136(4): 1-22.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Dichrorampha  
 • Art
  Dichrorampha incognitana, (Kremky & Maslowski, 1933) - grå röllikarotvecklare
  Synonymer
  svagtecknad röllekrotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.