Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svampsavdaggfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Amiota alboguttata
Svampsavdaggfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Svampsavdaggfluga har en kroppslängd på endast 2 mm. Den har skinande svart mellankropp och, liksom övriga arter i släktet kontrasterande vita fläckar vid framhörnen (skuldrorna) och under vingfästena. Huvudet är svart med ett vitt band över nedre delen av ansiktet. Antennerna har mörkbrun tredje antennled med kamlik antennborst. Bakkroppen är mörkbrun och benen är ljusbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för svampsavdaggfluga Observationer i Sverige för svampsavdaggfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svampsavdaggfluga är sparsamt påträffad från Skåne till Ångermanland. Mellan 1818 och 1860 påträffades arten i Esperöd samt vid Herrevadskloster och Ringsjön i Skåne, i Isgärde på Öland och i Ursäter vid Gusum i Östergötland. Senare är den påträffad på Hallands Väderö, i Hälsingborg, på Kullaberg och i Ängelholm i Skåne under perioden 1933-1975, vid Bolmen i Småland 1943, i Halltorps hage på Öland 1976, Sturefors i Östergötland 1990 och vid Umeå i Västerbotten 2014. I Norden är arten känd från Danmark, Norge (upp till Tromsø) och Finland samt i övriga Europa från Schweiz, f.d. Tjeckoslovakien, Tyskland, Frankrike, Brittiska öarna, Ungern, Italien, Holland, Rumänien och västra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är funnen i Skåne, Halland, Småland, Öland (Halltorp 1976), Östergötland (Sturefors 1990), Stockholm och Västmanland (Sätra brunn 2000-tal). Utvecklas åtminstone bl a i trädsvamp på lövträd. Troligen beroende av lokal kontinuitet i tillgången på gamla döende och döda lövträd med lämpliga svampangrepp. Endast ett tiotal aktuella lokaler är kända men det finns sannolikt ett betydande mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (4-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (16-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Arten förekommer i lövskog, helst täta bestånd med gamla träd. Arten har kläckts ur svampen skiktdyna (Daldinia concentrica) som främst växer på ask. Daldinia-arterna har under senare tid reviderats taxonomiskt och flera arter är urskilda varav andra växer på bok, björk och al (Johannesson m.fl. 2000). Lämpligen bör uppgiften om kopplingen till skiktdyna tills vidare tolkas så att flera av arterna kan komma ifråga som värdart. (Det har f.ö. ifrågasatts om säkra belägg för just D. concentrica finns från Sverige annat än från Gotland). Fynden i Västerbotten var från fällor på björk, asp och sälg i lövdominerad skog nära Umeälv.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Daldinia concentrica s. lat.
· Daldinia concentrica s. lat.
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Drosophilidae (daggflugor), Släkte Amiota, Art Amiota alboguttata (Wahlberg, 1839) - svampsavdaggfluga Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är funnen i Skåne, Halland, Småland, Öland (Halltorp 1976), Östergötland (Sturefors 1990), Stockholm och Västmanland (Sätra brunn 2000-tal). Utvecklas åtminstone bl a i trädsvamp på lövträd. Troligen beroende av lokal kontinuitet i tillgången på gamla döende och döda lövträd med lämpliga svampangrepp. Endast ett tiotal aktuella lokaler är kända men det finns sannolikt ett betydande mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (4-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (16-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Svampsavdaggfluga har en kroppslängd på endast 2 mm. Den har skinande svart mellankropp och, liksom övriga arter i släktet kontrasterande vita fläckar vid framhörnen (skuldrorna) och under vingfästena. Huvudet är svart med ett vitt band över nedre delen av ansiktet. Antennerna har mörkbrun tredje antennled med kamlik antennborst. Bakkroppen är mörkbrun och benen är ljusbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svampsavdaggfluga

Länsvis förekomst och status för svampsavdaggfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svampsavdaggfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svampsavdaggfluga är sparsamt påträffad från Skåne till Ångermanland. Mellan 1818 och 1860 påträffades arten i Esperöd samt vid Herrevadskloster och Ringsjön i Skåne, i Isgärde på Öland och i Ursäter vid Gusum i Östergötland. Senare är den påträffad på Hallands Väderö, i Hälsingborg, på Kullaberg och i Ängelholm i Skåne under perioden 1933-1975, vid Bolmen i Småland 1943, i Halltorps hage på Öland 1976, Sturefors i Östergötland 1990 och vid Umeå i Västerbotten 2014. I Norden är arten känd från Danmark, Norge (upp till Tromsø) och Finland samt i övriga Europa från Schweiz, f.d. Tjeckoslovakien, Tyskland, Frankrike, Brittiska öarna, Ungern, Italien, Holland, Rumänien och västra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Ephydroidea  
 • Familj
  Drosophilidae - daggflugor 
 • Underfamilj
  Steganinae  
 • Släkte
  Amiota  
 • Art
  Amiota alboguttata(Wahlberg, 1839) - svampsavdaggfluga

Arten förekommer i lövskog, helst täta bestånd med gamla träd. Arten har kläckts ur svampen skiktdyna (Daldinia concentrica) som främst växer på ask. Daldinia-arterna har under senare tid reviderats taxonomiskt och flera arter är urskilda varav andra växer på bok, björk och al (Johannesson m.fl. 2000). Lämpligen bör uppgiften om kopplingen till skiktdyna tills vidare tolkas så att flera av arterna kan komma ifråga som värdart. (Det har f.ö. ifrågasatts om säkra belägg för just D. concentrica finns från Sverige annat än från Gotland). Fynden i Västerbotten var från fällor på björk, asp och sälg i lövdominerad skog nära Umeälv.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· Daldinia concentrica s. lat. (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Gallring och utrensning av gamla svampangripna träd samt döda grenar och stammar missgynnar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara slutna lövskogsbestånd, gamla svampangripna träd och döda stammar och grenar av främst ask.

Buxton, P.A. 1961. British Diptera associated with fungi. 3. Flies of all families reared from about 150 species of fungi. Ent. mon. Mag. 96: 61–94.

Bächli, G. & Burla, H. 1985. Drosophilidae. Fauna ins. Helvetica. 7 Diptera.

Bächli, G., Viela, C.R., Escher, S.A. & Saura, A. 2004. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 39.

Hingley, M.J. 1971. The Ascomycete fungus Daldinia concentrica as a habitat for animals. J. Anim. Ecol. 40: 17–32.

Johannesson, H., Læssøe, T. & Stenlid, J. 2000. Molecular and morphological investigation of Daldinia in northern Europe. Mycol. Res. 104 (3) : 275–280

Máca, J. 1980. European species of the subgenus Amiota s. str. (Diptera, Drosophilidae). Acta ent. Bohemoslov. 77: 328–346.

Wahlgren, E. 1927. Tvåvingar Diptera 2:2. Fam. 21–26. Svensk insektfauna XI: 356.

Zetterstedt, J.W. 1847. Diptera Scandinaviae VI: 2547–2548.

Zetterstedt, J.W. 1855. Diptera Scandinaviae XII: 4801.

Zetterstedt, J.W. 1860. Diptera Scandinaviae XIV: 6425.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1994. Rev. Björn Cederberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Ephydroidea  
 • Familj
  Drosophilidae - daggflugor 
 • Underfamilj
  Steganinae  
 • Släkte
  Amiota  
 • Art
  Amiota alboguttata, (Wahlberg, 1839) - svampsavdaggfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1994. Rev. Björn Cederberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2008.