Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svanlundsfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium svanlundii
Svanlundsfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En art som i många avseenden är snarlik sjuhallafibbla H. extensum och som förekommer i samma område, men som skiljer sig från denna genom mer tättsittande enkelhår på holkar och holkskaft, oftast håriga bladovansidor och ofta djupare tandade blad. Dessutom har det visats att sjuhallafibbla är tetraploid medan svanlundsfibbla är triploid.

Stjälk och bladskaft tämligen grova, närmast basen ibland mer eller mindre mörkvioletta och där med tät 3,3–5,0 mm lång behåring. Stjälk även vid mitten mer eller mindre borsthårig. Blad blågröna, oftast jämnt styvhåriga på ovansidan och med tätt sittande 2–3 mm långa kanthår. Bladskiva smalt elliptisk med killik bas och oftast relativt djup men grov och oregelbunden triangeltandning. Ibland har bladet någon på skaftet nedstigande bladtand. Stjälkblad 2–3, på undersidan föga stjärnhåriga. Korgställning som välutvecklad enkel men relativt kortgrenig med medellångt akladium. Holkskaft med tätt sittande hår och glest till tätt sittande glander. Holkfjäll 10–13 mm, breda, smaltrubbiga till kortspetsiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler tätt sittande, korta, mer eller mindre svarta. Holkhår tätt sittande, medellånga, åtminstone från mitten ljusspetsade. Holkstjärnludd sparsamt och i regel koncentrerat till holkbasen. Spetstofs obetydlig. Märke rent gult. Kronbräm kalt. Stråblommor påfallande långa.

Cytogenetiskt är svanlundsfibbla triploid.

Närmaste förväxlingsart är sjuhallafibbla H. extensum, vars holkbeklädnad dock helt domineras av glandler.
Utbredning
Länsvis förekomst för svanlundsfibbla Observationer i Sverige för svanlundsfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svanlundsfibbla har en starkt begränsad utbredning i ett litet område kring Karlskrona i Blekinge. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Förekommer endast i östra Blekinge. Endemisk för området. Utbredningsområdet hårt exploaterat. Antalet reproduktiva individer skattas till 1425 (950-1900). Antalet lokalområden i landet skattas till 19 (2-29). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (750-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 76 (8-116) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Svanlundsfibbla växer på gråstensklippor och hällmarker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium svanlundii Dahlst. - svanlundsfibbla Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Dokumentation Förekommer endast i östra Blekinge. Endemisk för området. Utbredningsområdet hårt exploaterat. Antalet reproduktiva individer skattas till 1425 (950-1900). Antalet lokalområden i landet skattas till 19 (2-29). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (750-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 76 (8-116) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
En art som i många avseenden är snarlik sjuhallafibbla H. extensum och som förekommer i samma område, men som skiljer sig från denna genom mer tättsittande enkelhår på holkar och holkskaft, oftast håriga bladovansidor och ofta djupare tandade blad. Dessutom har det visats att sjuhallafibbla är tetraploid medan svanlundsfibbla är triploid.

Stjälk och bladskaft tämligen grova, närmast basen ibland mer eller mindre mörkvioletta och där med tät 3,3–5,0 mm lång behåring. Stjälk även vid mitten mer eller mindre borsthårig. Blad blågröna, oftast jämnt styvhåriga på ovansidan och med tätt sittande 2–3 mm långa kanthår. Bladskiva smalt elliptisk med killik bas och oftast relativt djup men grov och oregelbunden triangeltandning. Ibland har bladet någon på skaftet nedstigande bladtand. Stjälkblad 2–3, på undersidan föga stjärnhåriga. Korgställning som välutvecklad enkel men relativt kortgrenig med medellångt akladium. Holkskaft med tätt sittande hår och glest till tätt sittande glander. Holkfjäll 10–13 mm, breda, smaltrubbiga till kortspetsiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler tätt sittande, korta, mer eller mindre svarta. Holkhår tätt sittande, medellånga, åtminstone från mitten ljusspetsade. Holkstjärnludd sparsamt och i regel koncentrerat till holkbasen. Spetstofs obetydlig. Märke rent gult. Kronbräm kalt. Stråblommor påfallande långa.

Cytogenetiskt är svanlundsfibbla triploid.

Närmaste förväxlingsart är sjuhallafibbla H. extensum, vars holkbeklädnad dock helt domineras av glandler.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svanlundsfibbla

Länsvis förekomst och status för svanlundsfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svanlundsfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svanlundsfibbla har en starkt begränsad utbredning i ett litet område kring Karlskrona i Blekinge. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium saxifragum agg.  
 • Art
  Hieracium svanlundiiDahlst. - svanlundsfibbla

Svanlundsfibbla växer på gråstensklippor och hällmarker.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Namngivning: Hieracium svanlundii Dahlst.; Svanlund, F. Botaniska Notiser 105 (1902).

Synonym: H. saxifragum ssp. extensum var. longipilum C.G. Westerl. (1890 p. 112).

Typmaterial: ”Bl. Lyckeby, Backen under Bellevue grind den 27 juli 1855. J. Ankarcrona – Dt. determ.” i LD (lektotyp, Tyler 2011). – H. saxifragum ssp. extensum var. longipilum: ”Ronneby, Helsobrunnen, nära körvägen till Trollsjön. 4/7 1888.” i S (lektotyp, Tyler 2011).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium saxifragum agg.  
 • Art
  Hieracium svanlundii, Dahlst. - svanlundsfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.