Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svart ögonknäppare

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Denticollis borealis
Svart ögonknäppare Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 11–13 mm lång svart knäppare med långsträckt och platt kropp. Översidan har en blyartad glans. Ben och antenner är långa, de senare med skarpa intryckningar mellan ledstyckena vilket ger dem ett sågtandat intryck. Täckvingarna har tydliga längsgående fåror. Arten har hoppförmåga om den hotas eller hamnar på rygg
Utbredning
Länsvis förekomst för svart ögonknäppare Observationer i Sverige för svart ögonknäppare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Småland till Torne lappmark, främst i norra och mellersta Sverige, och även i fjällnära skog. Söder om Dalälven finns enstaka kända förekomster i Värmland, Västmanland, Uppland, Södermanland, Östergötland och Småland. Därutöver finns arten i Norge och Finland samt i Mellaneuropa, Baltikum, Ryssland och Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutveckligen sker företrädesvis i ytlig vitrötad ved av björk, helst stående, solexponerade träd med tjock bark och stå i solvarmt läge. Mer sällan finner man arten i liggande ved. Den är starkt attraherad till brandfält. På nybrända björkar utvecklas larverna helt i skiktet mellan bark och ved, även under ganska tunn bark. Utbredd från Småland till Torne lappmark, få lokaler i Sydsverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker företrädesvis i ytlig vitrötad ved av björk, helst stående, solexponerade träd med tjock bark. Mer sällan finner man arten i liggande ved. Den är starkt attraherad till brandfält. På nybrända björkar utvecklas larverna helt i skiktet mellan bark och ved, även under ganska tunn bark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Denticollis, Art Denticollis borealis (Paykull, 1800) - svart ögonknäppare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutveckligen sker företrädesvis i ytlig vitrötad ved av björk, helst stående, solexponerade träd med tjock bark och stå i solvarmt läge. Mer sällan finner man arten i liggande ved. Den är starkt attraherad till brandfält. På nybrända björkar utvecklas larverna helt i skiktet mellan bark och ved, även under ganska tunn bark. Utbredd från Småland till Torne lappmark, få lokaler i Sydsverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 11–13 mm lång svart knäppare med långsträckt och platt kropp. Översidan har en blyartad glans. Ben och antenner är långa, de senare med skarpa intryckningar mellan ledstyckena vilket ger dem ett sågtandat intryck. Täckvingarna har tydliga längsgående fåror. Arten har hoppförmåga om den hotas eller hamnar på rygg

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svart ögonknäppare

Länsvis förekomst och status för svart ögonknäppare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svart ögonknäppare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Småland till Torne lappmark, främst i norra och mellersta Sverige, och även i fjällnära skog. Söder om Dalälven finns enstaka kända förekomster i Värmland, Västmanland, Uppland, Södermanland, Östergötland och Småland. Därutöver finns arten i Norge och Finland samt i Mellaneuropa, Baltikum, Ryssland och Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Denticollinae  
 • Tribus
  Denticollini  
 • Släkte
  Denticollis  
 • Art
  Denticollis borealis(Paykull, 1800) - svart ögonknäppare

Larvutvecklingen sker företrädesvis i ytlig vitrötad ved av björk, helst stående, solexponerade träd med tjock bark. Mer sällan finner man arten i liggande ved. Den är starkt attraherad till brandfält. På nybrända björkar utvecklas larverna helt i skiktet mellan bark och ved, även under ganska tunn bark.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Arten hotas av att mängden grova björkar minskat genom flera decenniers aktiv lövbekämpning i det boreala skogslandskapet, samt av uteblivna bränder.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten gynnas av såväl naturvårdsbränning i björkrika bestånd som lämnande av grova björkar efter slutavverkning. Kapade högstubbar och avblåsta björkar på hyggen har visat sig utnyttjas av arten. Björk bör tillåtas växa upp till grova dimensioner i den brukade skogen. Detta gynnar även ett stort antal andra arter.

Jansson, A. och Palm, T. 1936. Resultat av en coleopterologisk studieresa till nordvästra Jämtlands fjälltrakter.

(Mit Auszug in deutscher Sprache). Ent. Tidskr. 57: 180–226.

Leiler, T.-E. 1983. Något om skalbaggsfaunan i Peljekaise nationalpark. Ent. Tidskr. 104: 23–27.

Lundberg, S. 1956. Iakttagelser över skalbaggar från Norrbotten. Ent. Tidskr. 77: 181–186.

Palm, T. 1951. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Wikars, L.-O. 1997. Brandinsekter i Orsa Finnmark: biologi, utbredning och artbevarande. Ent. Tidskr. 118: 155–169.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski, 1994. Rev. Stig Lundberg 1999, Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Denticollinae  
 • Tribus
  Denticollini  
 • Släkte
  Denticollis  
 • Art
  Denticollis borealis, (Paykull, 1800) - svart ögonknäppare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski, 1994. Rev. Stig Lundberg 1999, Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.