Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svart barkglansbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Rhizophagus picipes
Svart barkglansbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-4 mm lång skalbagge med långsmal, parallellsidig kropp, korta antenner och ben. Svart, ben och antenner ljusare. De tre yttersta antennsegmenten är mycket bredare än de övriga och bildar en tydlig klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för svart barkglansbagge Observationer i Sverige för svart barkglansbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Dalarna. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever under fuktig, nyligen död bark på såväl lövträd som tall, främst påträffad på trädstammar som delvis ligger i vatten. Funnen från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under fuktig, nyligen död bark på såväl lövträd som tall, främst på trädstammar som delvis ligger i vatten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· aplar
· aplar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Monotomidae (gråbaggar), Släkte Rhizophagus, Art Rhizophagus picipes (Olivier, 1790) - svart barkglansbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever under fuktig, nyligen död bark på såväl lövträd som tall, främst påträffad på trädstammar som delvis ligger i vatten. Funnen från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 3-4 mm lång skalbagge med långsmal, parallellsidig kropp, korta antenner och ben. Svart, ben och antenner ljusare. De tre yttersta antennsegmenten är mycket bredare än de övriga och bildar en tydlig klubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svart barkglansbagge

Länsvis förekomst och status för svart barkglansbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svart barkglansbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Dalarna. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Monotomidae - gråbaggar 
 • Underfamilj
  Rhizophaginae  
 • Släkte
  Rhizophagus  
 • Art
  Rhizophagus picipes(Olivier, 1790) - svart barkglansbagge

Larvutvecklingen sker under fuktig, nyligen död bark på såväl lövträd som tall, främst på trädstammar som delvis ligger i vatten.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· aplar - Malus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
· popplar - Populus (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Monotomidae - gråbaggar 
 • Underfamilj
  Rhizophaginae  
 • Släkte
  Rhizophagus  
 • Art
  Rhizophagus picipes, (Olivier, 1790) - svart barkglansbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015