Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svart jättevapenfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Stratiomys longicornis
Svart jättevapenfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Jättevapenflugorna, släktet Stratiomys, omfattar i Sverige fyra arter. I likhet med övriga arter är S. longicornis stor (12–14 mm lång), har långa antenner med en vinkel mellan den långsmala första leden och de yttre lederna, två taggar på bakkanten av skutellen samt bred, tillplattad bakkropp. Grundfärgen är svart och gula teckningar förekommer på bakkroppens buksida och hos honan även på huvudet. Från släktets övriga arter kan S. longicornis urskiljas på att bakkroppens ovansida saknar gula teckningar.
Utbredning
Länsvis förekomst för svart jättevapenfluga Observationer i Sverige för svart jättevapenfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens utbredning sträcker sig från Nordafrika, Västeuropa och södra Skandinavien österut till Kina. I Danmark förekommer arten flerstädes i kustområden medan den i Sverige endast är känd genom ett fåtal fynd i Skåne (1800-talet) och på Gotland (senast i Visby, 1942). Arten bedömdes tidigare utdöd, tills ett tidigare okänt exemplar insamlat 1991 söder om Landskrona (Häljarp) blev känt. Därefter har enstaka nya fynd gjorts söder om Malmö, Skåne (2007-2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Känd genom ett fåtal fynd i Skåne (1800-tal) och Gotland (senast Visby 1942) och därför förmodat utdöd, tills ett tidigare okänt exemplar insamlat 1991 söder om Landskrona (Häljarp) blev känt. Nya fynd gjordes 2013, i Skåne. Larverna är mycket salttåliga och arten tycks föredra marina strandkärr, men den är även känd från inlandsstrandbeten. Stratiomys-arterna är mycket stora och lätta att känna igen och har inventerats i flera län under senare år, men denna art har inte kunnat påvisas. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (3000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-32) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Larverna är mycket salttåliga och lever av detritus i grunda, saltvattenspåverkade strandkärr. Larverna övervintrar och de fullbildade flugorna uppges i Danmark flyga under försommaren, från slutet av maj till början juni. Fynden i Malmö är gjorda i maj eller tidig juni. Fynden på Gotland har dock gjorts senare under tiden 23 juni till 25 juli. Flugorna besöker ofta blommor, särskilt flockblomstriga, i anslutning till larvernas utvecklingsplatser.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sjöar
Sjöar
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Stratiomyidae (vapenflugor), Släkte Stratiomys, Art Stratiomys longicornis (Scopoli, 1763) - svart jättevapenfluga Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Känd genom ett fåtal fynd i Skåne (1800-tal) och Gotland (senast Visby 1942) och därför förmodat utdöd, tills ett tidigare okänt exemplar insamlat 1991 söder om Landskrona (Häljarp) blev känt. Nya fynd gjordes 2013, i Skåne. Larverna är mycket salttåliga och arten tycks föredra marina strandkärr, men den är även känd från inlandsstrandbeten. Stratiomys-arterna är mycket stora och lätta att känna igen och har inventerats i flera län under senare år, men denna art har inte kunnat påvisas. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (3000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-32) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,iii,iv,v)c(iv)).
Jättevapenflugorna, släktet Stratiomys, omfattar i Sverige fyra arter. I likhet med övriga arter är S. longicornis stor (12–14 mm lång), har långa antenner med en vinkel mellan den långsmala första leden och de yttre lederna, två taggar på bakkanten av skutellen samt bred, tillplattad bakkropp. Grundfärgen är svart och gula teckningar förekommer på bakkroppens buksida och hos honan även på huvudet. Från släktets övriga arter kan S. longicornis urskiljas på att bakkroppens ovansida saknar gula teckningar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svart jättevapenfluga

Länsvis förekomst och status för svart jättevapenfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svart jättevapenfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens utbredning sträcker sig från Nordafrika, Västeuropa och södra Skandinavien österut till Kina. I Danmark förekommer arten flerstädes i kustområden medan den i Sverige endast är känd genom ett fåtal fynd i Skåne (1800-talet) och på Gotland (senast i Visby, 1942). Arten bedömdes tidigare utdöd, tills ett tidigare okänt exemplar insamlat 1991 söder om Landskrona (Häljarp) blev känt. Därefter har enstaka nya fynd gjorts söder om Malmö, Skåne (2007-2015).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Stratiomys  
 • Art
  Stratiomys longicornis(Scopoli, 1763) - svart jättevapenfluga

Larverna är mycket salttåliga och lever av detritus i grunda, saltvattenspåverkade strandkärr. Larverna övervintrar och de fullbildade flugorna uppges i Danmark flyga under försommaren, från slutet av maj till början juni. Fynden i Malmö är gjorda i maj eller tidig juni. Fynden på Gotland har dock gjorts senare under tiden 23 juni till 25 juli. Flugorna besöker ofta blommor, särskilt flockblomstriga, i anslutning till larvernas utvecklingsplatser.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand, Havsstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Sjöar, Vattendrag, Småvatten

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Hotbilden är oklar, men minskat strandbete kan vara en orsak till att de svenska populationerna till synes försvunnit. Förekomsterna i Sverige ligger vid nordgränsen av artens utbredningsområde och klimat- eller andra slumpfaktorer kan också ha haft betydelse.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas i anslutning till marina strandkärr i Skåne och på Gotland. Lokalerna bör skyddas från exploatering och åtgärder (exempelvis dikning) som påverkar de hydrologiska förhållandena, samt hävdas genom måttligt strandbete.

Lyneborg, L. 1960. Tovinger II. Almindelig del. Våbenfluer, kläger m.fl. Danmarks Fauna Bd 66. G.E.C. Gads forlag, Köpenhamn.

Rozkosny, R. 1973. The Stratiomyioidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica vol. 1. Scandinavian Science Press Ltd., Gadstrup.

Stubbs, A. & Drake, M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2003. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Stratiomys  
 • Art
  Stratiomys longicornis, (Scopoli, 1763) - svart jättevapenfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2003. © ArtDatabanken, SLU 2007.