Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svart plattbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Laemophloeus muticus
Svart plattbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En blanksvart, 2,5–3,5 mm lång, mycket platt, ganska parallellsidig långsmal skalbagge med långa antenner utan antydning till klubba. På täckvingarna finns smala men tydliga längsfåror.
Utbredning
Länsvis förekomst för svart plattbagge Observationer i Sverige för svart plattbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Blekinge till Torne lappmark. Sentida fynd från enstaka lokaler på Gotland, i Uppland, Gästrikland, Dalarna, Jämtland, Ångermanland och Norrbotten. Även i Norrland har arten minskat och förekommer troligtvis endast i delar av inlandet. Arten är funnen i hela Norden och Baltikum, i Danmark dock bara som införd. I Tyskland är den endast känd från Hessen och Bayern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)c(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker främst i den brandberoende svampen skiktdyna (Daldinia loculata), där såväl larver, puppor som skalbaggar kan påträffas inuti de kolsvarta runda fruktkropparna. Arten kan även hittas på skiktdynans asexuella, mögellika stadium under bränd bark. Arten påträffas främst på brända björkar, men även på al, asp och vide i nybrända områden. Den är även hittad på svampen björkdyna (Annulohypoxylon multiforme) på obränd björkved på ett hygge. Tidigare utbredd från Blekinge till Torne lappmark. Sentida fynd främst i norra Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)c(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker främst i den brandberoende svampen skiktdyna (Daldinia loculata), där såväl larver, puppor som skalbaggar kan påträffas inuti de kolsvarta runda fruktkropparna. Arten kan även hittas på skiktdynans asexuella, mögellika stadium under bränd bark. Arten påträffas främst på brända björkar, men även på al, asp och vide i nybrända områden. Den är även hittad på svampen björkdyna (Annulohypoxylon multiforme) på obränd björkved på ett hygge. När arten var vanligare observerades den även på nyhuggen björkved. Pupporna kläcks i slutet av juli och skalbaggarna övervintrar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· sälg
· sälg
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Xylariales
· Xylariales
· björkdyna
· björkdyna
· björkskiktdyna
· björkskiktdyna
Dött träd
Dött träd
· sälg
· sälg
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Laemophloeidae (ritsplattbaggar), Släkte Laemophloeus, Art Laemophloeus muticus (Fabricius, 1781) - svart plattbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)c(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker främst i den brandberoende svampen skiktdyna (Daldinia loculata), där såväl larver, puppor som skalbaggar kan påträffas inuti de kolsvarta runda fruktkropparna. Arten kan även hittas på skiktdynans asexuella, mögellika stadium under bränd bark. Arten påträffas främst på brända björkar, men även på al, asp och vide i nybrända områden. Den är även hittad på svampen björkdyna (Annulohypoxylon multiforme) på obränd björkved på ett hygge. Tidigare utbredd från Blekinge till Torne lappmark. Sentida fynd främst i norra Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)c(iii)).
En blanksvart, 2,5–3,5 mm lång, mycket platt, ganska parallellsidig långsmal skalbagge med långa antenner utan antydning till klubba. På täckvingarna finns smala men tydliga längsfåror.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svart plattbagge

Länsvis förekomst och status för svart plattbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svart plattbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Blekinge till Torne lappmark. Sentida fynd från enstaka lokaler på Gotland, i Uppland, Gästrikland, Dalarna, Jämtland, Ångermanland och Norrbotten. Även i Norrland har arten minskat och förekommer troligtvis endast i delar av inlandet. Arten är funnen i hela Norden och Baltikum, i Danmark dock bara som införd. I Tyskland är den endast känd från Hessen och Bayern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Laemophloeidae - ritsplattbaggar 
 • Underfamilj
  Laemophloeinae  
 • Släkte
  Laemophloeus  
 • Art
  Laemophloeus muticus(Fabricius, 1781) - svart plattbagge

Larvutvecklingen sker främst i den brandberoende svampen skiktdyna (Daldinia loculata), där såväl larver, puppor som skalbaggar kan påträffas inuti de kolsvarta runda fruktkropparna. Arten kan även hittas på skiktdynans asexuella, mögellika stadium under bränd bark. Arten påträffas främst på brända björkar, men även på al, asp och vide i nybrända områden. Den är även hittad på svampen björkdyna (Annulohypoxylon multiforme) på obränd björkved på ett hygge. När arten var vanligare observerades den även på nyhuggen björkved. Pupporna kläcks i slutet av juli och skalbaggarna övervintrar.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkdyna - Jackrogersella multiformis (Har betydelse)
· björkskiktdyna - Daldinia loculata s. lat. (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Effektivare brandbekämpning, med åtföljande brist på lämpligt utvecklingssubstrat. Avverkning av bränd skog.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Naturvårdsbränning i lövrika bestånd. Spontant brunnen skog bör ej avverkas. Arten har under senare år svarat positivt i vissa regioner med riklig naturvårdsbränning.

Lundberg, S. 1984. Den brända skogens skalbaggsfauna i Sverige. Ent. Tidskr. 105: 129–141 Lundblad, O. 1949. Några faunistiska koleopternotiser av C. J. Schönherr. Ent. Tidskr. 70: 147–154.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Palm, T. 1955. Coleoptera i brandskadad skog vid nedre Dalälven. Ent. Tidskr. 76: 40–45.

Palm, T. 1946. Coleopterfaunan i jämtländsk lavgranskog. I. Träd- och trädsvampfaunan. Ent. Tidskr. 67: 109–139.

Palm, T. 1956. Skalbaggar i en lappländsk myr. Ent. Tidskr. 77: 49–55.

Palm, T. 1957. Anteckningar om svenska skalbaggar. XII. Ent. Tidskr. 78: 41–47.

Sjöberg, O. 1962. Coleoptera från Hälsingland och Hamra Kapellag. Ent. Tidskr. suppl. 2.

Wikars, L.-O. 1997. Brandinsekter i Orsa Finnmark: biologi, utbredning och artbevarande. Ent. Tidskr. 118: 155–169.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000, Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Laemophloeidae - ritsplattbaggar 
 • Underfamilj
  Laemophloeinae  
 • Släkte
  Laemophloeus  
 • Art
  Laemophloeus muticus, (Fabricius, 1781) - svart plattbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000, Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.