Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svart sandtaggbening

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Microporus nigrita
Svart sandtaggbening Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sotsvart tornbenskinnbagge är en relativt bred, och jämt, rundad skinnbagge. Färgen är glänsande svart färg, och kroppen är tydligt punkterad. Antennerna är relativt korta. Benen är rikligt försedda med tornar. Kroppslängd 4–5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för svart sandtaggbening Observationer i Sverige för svart sandtaggbening
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen i Skåne på fyra lokaler, och Blekinge på en lokal. Utbredningen i Sverige är kraftigt fragmenterad och förekomstområdet begränsat. Arten har sin nordligaste utbredning i Sverige och närmast funnen i Tyskland, Baltikum och österut. Arten en vidare palearktisk utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Funnen i Tyskland, Baltikum och österut. I Sverige funnen i Skåne, Blekinge och Småland. Fåtal sentida fynd indikerar en minskning. Lever på torr, sandig mark med gles vegetation. Suger på växtrötter, nedgrävd till 10 cm djup. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Några kunskaper om minskning föreligger ej. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten lever på torr, sandig mark med gles vegetation. Den livnär sig på att suga växtsafter från rötter, särskilt gräs. Arten gräver sig ner sig i sanden till maximalt 10 cm djup. Tidvis kan man dock finna arten uppe på marken under torra växtdelar. Övervintrar som vuxen och lägger ägg på våren-försommaren. Den nya vuxna generationen kan ses i slutet av juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· borsttåtel
· borsttåtel
· gräsordningen
· gräsordningen
· sandstarr
· sandstarr
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cydnidae (tornbenskinnbaggar), Släkte Microporus, Art Microporus nigrita (J.C.Fabricius, 1794) - svart sandtaggbening Synonymer sotsvart tornbenskinnbagge, Microporus nigritus (J.C.Fabricius, 1794)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Funnen i Tyskland, Baltikum och österut. I Sverige funnen i Skåne, Blekinge och Småland. Fåtal sentida fynd indikerar en minskning. Lever på torr, sandig mark med gles vegetation. Suger på växtrötter, nedgrävd till 10 cm djup. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Några kunskaper om minskning föreligger ej. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Sotsvart tornbenskinnbagge är en relativt bred, och jämt, rundad skinnbagge. Färgen är glänsande svart färg, och kroppen är tydligt punkterad. Antennerna är relativt korta. Benen är rikligt försedda med tornar. Kroppslängd 4–5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svart sandtaggbening

Länsvis förekomst och status för svart sandtaggbening baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svart sandtaggbening

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen i Skåne på fyra lokaler, och Blekinge på en lokal. Utbredningen i Sverige är kraftigt fragmenterad och förekomstområdet begränsat. Arten har sin nordligaste utbredning i Sverige och närmast funnen i Tyskland, Baltikum och österut. Arten en vidare palearktisk utbredning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Pentatomoidea - bärfisartade insekter 
 • Familj
  Cydnidae - tornbenskinnbaggar 
 • Släkte
  Microporus  
 • Art
  Microporus nigrita(J.C.Fabricius, 1794) - svart sandtaggbening
  Synonymer
  sotsvart tornbenskinnbagge
  Microporus nigritus (J.C.Fabricius, 1794)

Arten lever på torr, sandig mark med gles vegetation. Den livnär sig på att suga växtsafter från rötter, särskilt gräs. Arten gräver sig ner sig i sanden till maximalt 10 cm djup. Tidvis kan man dock finna arten uppe på marken under torra växtdelar. Övervintrar som vuxen och lägger ägg på våren-försommaren. Den nya vuxna generationen kan ses i slutet av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· borsttåtel - Corynephorus canescens (Viktig)
· gräsordningen - Poales (Viktig)
· sandstarr - Carex arenaria (Viktig)
Igenväxning av torr, sandig mark med gles vegetation som ett resultat av upphörd hävd.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bevara öppna, solexponerade, sandiga, och örtrika habitat genom lämplig hävd.

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Pentatomoidea - bärfisartade insekter 
 • Familj
  Cydnidae - tornbenskinnbaggar 
 • Släkte
  Microporus  
 • Art
  Microporus nigrita, (J.C.Fabricius, 1794) - svart sandtaggbening
  Synonymer
  sotsvart tornbenskinnbagge
  Microporus nigritus (J.C.Fabricius, 1794)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.