Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svart violmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Heliothela wulfeniana
Svart violmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingar och bakvingar är svartbruna och på vardera vingen med en liten gulvit fläck, som ibland kan vara otydlig eller nästan försvunnen på framvingen. Hos vissa individ finns också små metallglänsande prickar i större eller mindre antal, särskilt hos honan. Svart solmott kan knappast förväxlas med någon annan svensk art. Vingspann 11-14 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för svart violmott Observationer i Sverige för svart violmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svart solmott konstaterades tillhöra den svenska faunan första gången 1915, då Wahlgren (1915) behandlade de svenska motten i serien Svensk Insektsfauna. Wahlgren angav att arten fanns i Skåne och Halland, men därefter har man också funnit den i Blekinge. Den är mycket sällan sedd, då den är svår att upptäcka då den är liten mörk och mycket snabb. Sannolikt finns det ett visst mörkertal, men den måste ändå betraktas som mycket lokal och krävande. I Danmark har man noterat den från samtliga provinser. Den är inte funnen i Norge, men i den sydligaste delen i Finland har den påträffats i tre provinser. Utbredningen omfattar i övrigt Mellan- och Sydeuropa österut till västra Ryssland. Den saknas på de brittiska öarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Svårfunnen art som sporadiskt har påträffats på ett antal lokaler i Skåne och Halland. Arten förekommer på solstekta öppna marker där värdväxten styvmorsviol (Viola tricolor) växer i öppna grus och jordblottor. Den fluktuerar starkt och under långa perioder verkar den vara mer eller mindre försvunnen. Under några år på 1990-talet förekom den på en trädesåker i Svarte, men lokalen har växt igen och arten är försvunnen därifrån. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (8-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (5900-8400) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (32-60) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Svart solmott finns på torr, öppen mark, men också på torra vägslänter och längs järnvägar. Fjärilen flyger om dagen i två generationer, från slutet av maj till mitten av juni och sedan igen i augusti. Den är nästan omöjlig att få syn på då den lätt tas för en fluga eller annan snabbflygande, mörk insekt. Larven lever i stjälken i första hand på styvmorsviol Viola tricolor, men troligen kan den också livnära sig på andra Viola-arter, då den har setts i villaområden med odlade violer. Exempelvis i Holland uppges den också leva på mynta Mentha sp. (Palm 1986, Slamka 1997).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· styvmorsviol
· styvmorsviol
· violer
· violer
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Heliothela, Art Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763) - svart violmott Synonymer svart solmott

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Svårfunnen art som sporadiskt har påträffats på ett antal lokaler i Skåne och Halland. Arten förekommer på solstekta öppna marker där värdväxten styvmorsviol (Viola tricolor) växer i öppna grus och jordblottor. Den fluktuerar starkt och under långa perioder verkar den vara mer eller mindre försvunnen. Under några år på 1990-talet förekom den på en trädesåker i Svarte, men lokalen har växt igen och arten är försvunnen därifrån. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (8-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 (5900-8400) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (32-60) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Framvingar och bakvingar är svartbruna och på vardera vingen med en liten gulvit fläck, som ibland kan vara otydlig eller nästan försvunnen på framvingen. Hos vissa individ finns också små metallglänsande prickar i större eller mindre antal, särskilt hos honan. Svart solmott kan knappast förväxlas med någon annan svensk art. Vingspann 11-14 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svart violmott

Länsvis förekomst och status för svart violmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svart violmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svart solmott konstaterades tillhöra den svenska faunan första gången 1915, då Wahlgren (1915) behandlade de svenska motten i serien Svensk Insektsfauna. Wahlgren angav att arten fanns i Skåne och Halland, men därefter har man också funnit den i Blekinge. Den är mycket sällan sedd, då den är svår att upptäcka då den är liten mörk och mycket snabb. Sannolikt finns det ett visst mörkertal, men den måste ändå betraktas som mycket lokal och krävande. I Danmark har man noterat den från samtliga provinser. Den är inte funnen i Norge, men i den sydligaste delen i Finland har den påträffats i tre provinser. Utbredningen omfattar i övrigt Mellan- och Sydeuropa österut till västra Ryssland. Den saknas på de brittiska öarna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Heliothelinae  
 • Släkte
  Heliothela  
 • Art
  Heliothela wulfeniana(Scopoli, 1763) - svart violmott
  Synonymer
  svart solmott

Svart solmott finns på torr, öppen mark, men också på torra vägslänter och längs järnvägar. Fjärilen flyger om dagen i två generationer, från slutet av maj till mitten av juni och sedan igen i augusti. Den är nästan omöjlig att få syn på då den lätt tas för en fluga eller annan snabbflygande, mörk insekt. Larven lever i stjälken i första hand på styvmorsviol Viola tricolor, men troligen kan den också livnära sig på andra Viola-arter, då den har setts i villaområden med odlade violer. Exempelvis i Holland uppges den också leva på mynta Mentha sp. (Palm 1986, Slamka 1997).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· styvmorsviol - Viola tricolor (Viktig)
· violer - Viola (Har betydelse)
Svart solmott behöver soliga och torra marker, s.k. xeroterma miljöer, med styvmorsviol. Därför hotas arten av igenväxning. Arten verkar föra en ambulerande tillvaro i landskapet och söker sig till lokaler där styvmorsviol nyligen har etablerat sig och kraftigt förökat sig. Sådana miljöer anses sakna ekonomiskt värde och utsätts ofta för exploatering för olika ändamål.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
Lokaler som i framtiden påträffas där svart solmott har en livskraftig population bör få behålla sin habitus. Ett mål kan då vara att gynna styvmorsviol.

Gustafsson, B., Bengtsson, B. Å. & Palmqvist, G. 2015 (in prep.). Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologiska Föreningen, Stockholm.

Hannemann, H.-J. 1964. 50. Teil. Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera. II. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), Die Zünslerartigen (Pyraloidea). - Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. Jena.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider (Lepidoptera: Pyralidae). Danmarks Dyreliv, Bind 3. Fauna Bøger. Köpenhamn.

Slamka, F. 1997. Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas. Bratislava.

Spuler, A. 1913. Die sogenannten Kleinschmetterlinge Europas. Stuttgart.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Wahlgren, E. 1915. Första familjegruppen. Mottfjärilar. Pyralidina. (Heliothela atralis). - Ent. Tidskr. 36: 164.

Internet (Februari 2015)

[http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

[http://linnaeus.nrm.se/cgi-bin/virtflor/search.pl?Match=1&Realm=virtflor&Terms=od%F6rt] (Virtuella floran)

[http://www.artportalen.se/ViewSighting/ViewSightingAsMap] (Artportalen)

[http://artskart.artsdatabanken.no/FaneKart.aspx] (Norsk utbredning)

[https://koivu.luomus.fi/english/zoology/entomology/lepidoptera/4.htm] (Finsk utbredning)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Heliothelinae  
 • Släkte
  Heliothela  
 • Art
  Heliothela wulfeniana, (Scopoli, 1763) - svart violmott
  Synonymer
  svart solmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.