Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartöra

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Auricularia mesenterica
Svartöra Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för svartöra Observationer i Sverige för svartöra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare och svaghetsparasit. I Sverige på i första hand på grov ved av alm, i andra hand ask, lönn och andra lövträd. Föredrar skuggiga förhållanden och är en ännu vanlig karaktärsart i alm- och asklundar. Än så länge är arten tämligen allmän och gynnas förvisso på kort sikt av ökande mängder död ved som följd av almsjukan och askskottssjukan, men bedöms minska på sikt och är därför rödlistad. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (150-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan (almsjukan). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3ce).
Ekologi
Almskog och blandad ädellövskog. Ved av alm. Sällan lind och ask. Gynnad av almsjuka (tillfälligt?). Vitrötare.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· askar
· askar
· lindar
· lindar
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Auriculariales, Familj Auriculariales, genera incertae sedis, Släkte Auricularia (geléöron), Art Auricularia mesenterica (Dicks.:Fr.) Pers. - svartöra Synonymer Phlebia mesenterica (Dicks.:Fr.) Fr., Helvella mesenterica Dicks.:Fr., Auricularia mesenterica (J.F.Gmel.:Fr.) Pers., Tremella violacea Relhan:Fr., Dacrymyces violacea (Relhan:Fr.) Fr., Exidia gemmata f. violacea (Relhan:Fr.) Neuhoff

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare och svaghetsparasit. I Sverige på i första hand på grov ved av alm, i andra hand ask, lönn och andra lövträd. Föredrar skuggiga förhållanden och är en ännu vanlig karaktärsart i alm- och asklundar. Än så länge är arten tämligen allmän och gynnas förvisso på kort sikt av ökande mängder död ved som följd av almsjukan och askskottssjukan, men bedöms minska på sikt och är därför rödlistad. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (150-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan (almsjukan). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3ce).
Konventioner Typisk art i 9020 Nordlig ädellövskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartöra

Länsvis förekomst och status för svartöra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartöra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Auriculariales  
 • Familj
  Auriculariales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Auricularia - geléöron 
 • Art
  Auricularia mesenterica(Dicks.:Fr.) Pers. - svartöra
  Synonymer
  Phlebia mesenterica (Dicks.:Fr.) Fr.
  Helvella mesenterica Dicks.:Fr.
  Auricularia mesenterica (J.F.Gmel.:Fr.) Pers.
  Tremella violacea Relhan:Fr.
  Dacrymyces violacea (Relhan:Fr.) Fr.
  Exidia gemmata f. violacea (Relhan:Fr.) Neuhoff

Almskog och blandad ädellövskog. Ved av alm. Sällan lind och ask. Gynnad av almsjuka (tillfälligt?). Vitrötare.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· askar - Fraxinus (Har betydelse)
· lindar - Tilia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)

Stridvall, L. & A. & Jacobsson, S. 1992: Den svenska utbredningen av några mindre vanliga inventeringsarter. Jordstjärnan 13(1): 5--18.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Auriculariales  
 • Familj
  Auriculariales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Auricularia - geléöron 
 • Art
  Auricularia mesenterica, (Dicks.:Fr.) Pers. - svartöra
  Synonymer
  Phlebia mesenterica (Dicks.:Fr.) Fr.
  Helvella mesenterica Dicks.:Fr.
  Auricularia mesenterica (J.F.Gmel.:Fr.) Pers.
  Tremella violacea Relhan:Fr.
  Dacrymyces violacea (Relhan:Fr.) Fr.
  Exidia gemmata f. violacea (Relhan:Fr.) Neuhoff
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.