Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartbent sköldbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cassida murraea
Svartbent sköldbagge Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sköldbaggarna (släktet Cassida) är kraftigt tillplattade, cirkelrunda eller ovala bladbaggar, vilkas huvud är dolt under den platta halsskölden. Om de störs drar de in fötter och antenner under halssköldens och täckvingarnas breda kanter. Larverna är taggiga och bär i allmänhet avkastade larvskinn och exkrementer på ryggen. C. murraea är en medelstor (6–8 mm lång), först ljusgrön, senare ljust rödbrun, sköldbagge med små strödda svarta fläckar på täckvingarna. Speciellt karakteristiskt för arten är att benen är svarta.
Utbredning
Länsvis förekomst för svartbent sköldbagge Observationer i Sverige för svartbent sköldbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den svartbenta sköldbaggen är känd från Skåne, Öland, Gotland, Västergötland (Kinnekulle, Billingen) och östra Uppland. Efter 1985 finns fynd från Öland, där arten är spridd, Gotland, Västergötland och Uppland. Närmast förekommer arten i Danmark där den anses starkt hotad och i södra Finland där den är klassad som sårbar. Arten är utbredd från sydligaste Nordeuropa till Sydosteuropa och Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i Norden på krissla och luddkrissla (Inula salicina resp. I. britannica). Från Mellaneuropa rapporteras arten även från loppört (Pulicaria sp.) och mynta (Mentha sp.). Arten hittas på fuktiga ängar, främst strandängar, i ohävdade bryn och dikesrenar i jordbrukslandskapet. I Uppland är nästan alla fynd gjorda i igenväxande betesmarker. Beskuggade bestånd av värdväxten tycks nästan aldrig utnyttjas. Känd från Skåne, Öland, Gotland, Västergötland (Kinnekulle, Billingen) och östra Uppland. Inga sentida fynd från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (240-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i Norden på krissla och luddkrissla (Inula salicina resp. I. britannica). Från Mellaneuropa rapporteras arten även från loppört (Pulicaria sp.) och mynta (Mentha sp.). Arten hittas på fuktiga ängar, främst strandängar, i ohävdade bryn och dikesrenar i jordbrukslandskapet. I Uppland är flertalet fynd gjorda i igenväxande betesmarker. Beskuggade bestånd tycks nästan aldrig väljas. I samma bestånd kan man hitta Cassida ferruginea och även ett flertal rödlistade småfjärilar (vecklare, mott och fjädermott). Den vuxna baggen övervintrar, och kryper fram i början av juni för att näringsgnaga på krissla och para sig. Larverna uppträder från mitten av juni till början-mitten av juli och lämnar karakteristiska långsträckta, upp till 5 mm långa, raka gnagspår på värdväxtens blad. Larver och vuxna kan observeras samtidigt under en kort period i mitten av juni. När nya skalbaggar kläcks näringsgnager de en mycket kort tid i mitten av juli, innan de försvinner från värdväxten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· krissla
· krissla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cassida, Art Cassida murraea Linnaeus, 1767 - svartbent sköldbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i Norden på krissla och luddkrissla (Inula salicina resp. I. britannica). Från Mellaneuropa rapporteras arten även från loppört (Pulicaria sp.) och mynta (Mentha sp.). Arten hittas på fuktiga ängar, främst strandängar, i ohävdade bryn och dikesrenar i jordbrukslandskapet. I Uppland är nästan alla fynd gjorda i igenväxande betesmarker. Beskuggade bestånd av värdväxten tycks nästan aldrig utnyttjas. Känd från Skåne, Öland, Gotland, Västergötland (Kinnekulle, Billingen) och östra Uppland. Inga sentida fynd från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (240-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Sköldbaggarna (släktet Cassida) är kraftigt tillplattade, cirkelrunda eller ovala bladbaggar, vilkas huvud är dolt under den platta halsskölden. Om de störs drar de in fötter och antenner under halssköldens och täckvingarnas breda kanter. Larverna är taggiga och bär i allmänhet avkastade larvskinn och exkrementer på ryggen. C. murraea är en medelstor (6–8 mm lång), först ljusgrön, senare ljust rödbrun, sköldbagge med små strödda svarta fläckar på täckvingarna. Speciellt karakteristiskt för arten är att benen är svarta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartbent sköldbagge

Länsvis förekomst och status för svartbent sköldbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartbent sköldbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den svartbenta sköldbaggen är känd från Skåne, Öland, Gotland, Västergötland (Kinnekulle, Billingen) och östra Uppland. Efter 1985 finns fynd från Öland, där arten är spridd, Gotland, Västergötland och Uppland. Närmast förekommer arten i Danmark där den anses starkt hotad och i södra Finland där den är klassad som sårbar. Arten är utbredd från sydligaste Nordeuropa till Sydosteuropa och Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cassidinae  
 • Tribus
  Cassidini  
 • Släkte
  Cassida  
 • Art
  Cassida murraeaLinnaeus, 1767 - svartbent sköldbagge

Lever i Norden på krissla och luddkrissla (Inula salicina resp. I. britannica). Från Mellaneuropa rapporteras arten även från loppört (Pulicaria sp.) och mynta (Mentha sp.). Arten hittas på fuktiga ängar, främst strandängar, i ohävdade bryn och dikesrenar i jordbrukslandskapet. I Uppland är flertalet fynd gjorda i igenväxande betesmarker. Beskuggade bestånd tycks nästan aldrig väljas. I samma bestånd kan man hitta Cassida ferruginea och även ett flertal rödlistade småfjärilar (vecklare, mott och fjädermott). Den vuxna baggen övervintrar, och kryper fram i början av juni för att näringsgnaga på krissla och para sig. Larverna uppträder från mitten av juni till början-mitten av juli och lämnar karakteristiska långsträckta, upp till 5 mm långa, raka gnagspår på värdväxtens blad. Larver och vuxna kan observeras samtidigt under en kort period i mitten av juni. När nya skalbaggar kläcks näringsgnager de en mycket kort tid i mitten av juli, innan de försvinner från värdväxten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· krissla - Inula salicina (Viktig)
Vid landhöjningskust är krisslan stabil i och intill albården om den inte betas, och arten skulle teoretiskt kunna klara sig bra där. Värmekrav tycks dock göra att albården vanligen bara kan utnyttjas om det finns öppen mark innanför, t.ex. gammal betesmark. I övriga områden är krisslan en ljuskrävande art som samtidigt inte tål bete, vilket innebär att förekomsterna är mer eller mindre temporära.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Generella åtgärder för krisslans arter är exempelvis att vid restaurering och bete stänga bort vissa hörn av betesmarken där krissla finns och bedöms kunna leva kvar. Även sent betespåsläpp (andra halvan av juli) är ett alternativ. Solvarma vindskyddade miljöer med krissla är särskilt viktiga att uppmärksamma, och där skulle röjning kunna rekommenderas som alternativ till bete. Det gäller t.ex. många bryn en bit från kusten.

Åtgärdsprogram Fastställt

Cox, M. (2007) Atlas of the seed and leaf beetles of Britain and Ireland. Information Press, Oxford

Hansen, V. 1927. Bladbiller og bønnebiller (Chrysomelidae & Lariidae). Danmarks fauna 31. Gads forlag. 401 s.

Mohr, K. H. 1966. 88. Fam. Chrysomelidae. I: Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, F. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 9. Goecke & Evers. 299 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Silfverberg & Ulf Gärdenfors 2001. Rev. Håkan Ljungberg & Tommy Lennartsson 2005, Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cassidinae  
 • Tribus
  Cassidini  
 • Släkte
  Cassida  
 • Art
  Cassida murraea, Linnaeus, 1767 - svartbent sköldbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Silfverberg & Ulf Gärdenfors 2001. Rev. Håkan Ljungberg & Tommy Lennartsson 2005, Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.