Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartbukig tornbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Mordellochroa tournieri
Svartbukig tornbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-5,5 mm lång skalbagge med långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp. Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om det störs. Kroppen är svart med täckvingarnas bas ljusare.
Utbredning
Länsvis förekomst för svartbukig tornbagge Observationer i Sverige för svartbukig tornbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Uppland och Dalarna. Inga sentida fynd är kända. Närmast i Finland, Karelen och Estland. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till de östra delarna av Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen liksom hos flera andra tornbaggar i torr vitrötad lövträdsved. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor. Känd från Skåne, Uppland och Dalarna. Inga sentida fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i likhet med flera andra tornbaggar i torr vitrötad lövträdsved. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Mordellidae (tornbaggar), Släkte Mordellochroa, Art Mordellochroa tournieri (Emery, 1876) - svartbukig tornbagge Synonymer Mordellistena tournieri (Emery, 1876)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen liksom hos flera andra tornbaggar i torr vitrötad lövträdsved. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor. Känd från Skåne, Uppland och Dalarna. Inga sentida fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 3-5,5 mm lång skalbagge med långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp. Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om det störs. Kroppen är svart med täckvingarnas bas ljusare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartbukig tornbagge

Länsvis förekomst och status för svartbukig tornbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartbukig tornbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Uppland och Dalarna. Inga sentida fynd är kända. Närmast i Finland, Karelen och Estland. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till de östra delarna av Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mordellidae - tornbaggar 
 • Underfamilj
  Mordellinae  
 • Tribus
  Mordellistenini  
 • Släkte
  Mordellochroa  
 • Art
  Mordellochroa tournieri(Emery, 1876) - svartbukig tornbagge
  Synonymer
  Mordellistena tournieri (Emery, 1876)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker troligen i likhet med flera andra tornbaggar i torr vitrötad lövträdsved. De fullbildade skalbaggarna påträffas vanligen i blommor.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten torde i första hand hotas av kalavverkning av lövträdsbestånd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De lokaler där arten förekommer bör undantas från slutavverkning och skötas så att en kontinuerlig tillgång på död ved säkerställs.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mordellidae - tornbaggar 
 • Underfamilj
  Mordellinae  
 • Tribus
  Mordellistenini  
 • Släkte
  Mordellochroa  
 • Art
  Mordellochroa tournieri, (Emery, 1876) - svartbukig tornbagge
  Synonymer
  Mordellistena tournieri (Emery, 1876)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.