Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartfläckad rödrock

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ampedus sanguinolentus
Svartfläckad rödrock Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En kolsvart, cirka 11 mm lång skalbagge med blodröda täckvingar. På täckvingarna finns en stor gemensam svart fläck som ibland kan fattas. I detta fall är arten mycket svår att skilja från flera andra Ampedus-arter och bestämningen bör utföras av en specialist. Halssköldens bakhörn är utdragna i en vass spets. Hamnar djuren på rygg kan de med ett tydligt hopp förpassa sig i rätt läge igen.
Utbredning
Länsvis förekomst för svartfläckad rödrock Observationer i Sverige för svartfläckad rödrock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Värmland. Arten förekommer vidare i våra nordiska grannländer, i mellersta och södra Europa samt i Baltikum, Ryssland och Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutveckligen sker i fuktig vitrötad ved i på marken liggande grenar, lågor, stubbar och stående döda lövträd vid kanten av kärr och sjöar, ungefär i nivå med högvattenlinjen. Arten uppges föredra klibbal, men går lika gärna i t.ex. bok och björk. Sekundärt påträffad i björkavfall vid sågverk. Utbredd från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (150-700). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (600-2800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fuktig vitrötad ved i på marken liggande grenar, lågor, stubbar och stående döda lövträd vid kanten av kärr och sjöar, ungefär i nivå med högvattenlinjen. Arten uppges föredra klibbal, men går lika gärna i t.ex. bok och björk. Den kan även sekundärt påträffas i björkavfall vid sågverk. Larven lever åtminstone delvis som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. Skalbaggarna påträffas ofta i blommor av hagtorn och andra blommande buskar på försommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· hassel
· hassel
· klibbal
· klibbal
· skogslind
· skogslind
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ampedus, Art Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) - svartfläckad rödrock Synonymer Elater sanguinolentus (Schrank, 1776)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutveckligen sker i fuktig vitrötad ved i på marken liggande grenar, lågor, stubbar och stående döda lövträd vid kanten av kärr och sjöar, ungefär i nivå med högvattenlinjen. Arten uppges föredra klibbal, men går lika gärna i t.ex. bok och björk. Sekundärt påträffad i björkavfall vid sågverk. Utbredd från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (150-700). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (600-2800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En kolsvart, cirka 11 mm lång skalbagge med blodröda täckvingar. På täckvingarna finns en stor gemensam svart fläck som ibland kan fattas. I detta fall är arten mycket svår att skilja från flera andra Ampedus-arter och bestämningen bör utföras av en specialist. Halssköldens bakhörn är utdragna i en vass spets. Hamnar djuren på rygg kan de med ett tydligt hopp förpassa sig i rätt läge igen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartfläckad rödrock

Länsvis förekomst och status för svartfläckad rödrock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartfläckad rödrock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Värmland. Arten förekommer vidare i våra nordiska grannländer, i mellersta och södra Europa samt i Baltikum, Ryssland och Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus sanguinolentus(Schrank, 1776) - svartfläckad rödrock
  Synonymer
  Elater sanguinolentus (Schrank, 1776)

Larvutvecklingen sker i fuktig vitrötad ved i på marken liggande grenar, lågor, stubbar och stående döda lövträd vid kanten av kärr och sjöar, ungefär i nivå med högvattenlinjen. Arten uppges föredra klibbal, men går lika gärna i t.ex. bok och björk. Den kan även sekundärt påträffas i björkavfall vid sågverk. Larven lever åtminstone delvis som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. Skalbaggarna påträffas ofta i blommor av hagtorn och andra blommande buskar på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Arten kräver ved på fuktiga marker med naturskog, men håller tillgodo med måttliga träddimensioner. Det främsta hotet mot dess fortlevnad är dikning och avverkning av lämpliga strandskogar.

Påverkan
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Lövträdsbestånd i kärr och försumpningar, samt vid sjö- och havsstränder bör sparas och dikning av sådana marker i möjligaste mån undvikas.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 11–28.

Baranowski, R. & Nilsson, S. G. 1994. Vedinsekter på Tromtö. Länsstyrelsen i Blekinge län.

Lindroth, C. H. 1924. Coleopterologiska notiser. Ent. Tidskr. 45: 131–138.

Palm, T. 1931. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. Ent. Tidskr. 52: 13–79.

Palm, T. 1947. Systematiska studier över svenska Elater-arter (Col. Elateridae.). Ent. Tidskr. 68: 155–170.

Palm, T. 1951. Anteckningar om svenska skalbaggar. VI. Ent. Tidskr. 72: 39–53.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opuscula Entomologica suppl. XVI.

Widgren, Å. 1990. Göholm. Naturvärden och markhistoria. Länsstyrelsen i Blekinge län 1990:2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus sanguinolentus, (Schrank, 1776) - svartfläckad rödrock
  Synonymer
  Elater sanguinolentus (Schrank, 1776)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.