Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartfotad trådskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Inocybe tenebrosa
Svartfotad trådskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska liten trådskivling tillhörande gruppen med släta sporer och helt pruinös fot. Att skilja arterna i denna grupp kräver ofta mikroskopisk undersökning av sporer etc men denna art avviker från de andra genom att den från början vita foten svartnar med olivton mot basen. Hatten blir 1–3 cm i diameter och är mörkt brun i mitten, något ljusare mot kanten. Den är från början fint fibrig men spricker småningom upp i små fjäll. Foten kan ha en liten bulb vid basen.
Utbredning
Länsvis förekomst för svartfotad trådskivling Observationer i Sverige för svartfotad trådskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mycket sällsynt i södra och mellersta Sverige. Endast sex fyndplatser finns registrerade i Artdatabankens databas: Skåne 3, Öland 1, Bohuslän 1, Västergötland 1, Närke 1, Västmanland 1. På varje lokal finns troligen bara ett eller ett fåtal mycel. Arten är sällsynt även i Danmark (EN) och Norge (1 lokal, VU). Arten är i övrigt känd från många länder i Europa men är överallt ovanlig. Den i USA beskrivna arten Inocybe atripes anses vara en synonym till I. tenebrosa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Bildar mykorrhiza med ek, hassel och lind i rik ädellövskog och blandlövskog på kalkrik mark. Funnen på en handfull lokaler i landet: i Västergötland, Skåne och på Öland. Få fynd. Status oklar med förefaller en ha mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten växer i lövskog men det är inte klarlagt om den är knuten till eller gynnad av något speciellt trädslag. Bok, ek och hassel har noterats på växtplatserna och samtliga kända lokaler ligger på rik, kalkhaltig mark. I Mellaneuropa uppges att den också kan växa längs vägkanter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Crepidotaceae, Släkte Inocybe (trådingar), Art Inocybe tenebrosa Quél. - svartfotad trådskivling Synonymer Inocybe atripes G.F.Atk.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek, hassel och lind i rik ädellövskog och blandlövskog på kalkrik mark. Funnen på en handfull lokaler i landet: i Västergötland, Skåne och på Öland. Få fynd. Status oklar med förefaller en ha mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En ganska liten trådskivling tillhörande gruppen med släta sporer och helt pruinös fot. Att skilja arterna i denna grupp kräver ofta mikroskopisk undersökning av sporer etc men denna art avviker från de andra genom att den från början vita foten svartnar med olivton mot basen. Hatten blir 1–3 cm i diameter och är mörkt brun i mitten, något ljusare mot kanten. Den är från början fint fibrig men spricker småningom upp i små fjäll. Foten kan ha en liten bulb vid basen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartfotad trådskivling

Länsvis förekomst och status för svartfotad trådskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartfotad trådskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mycket sällsynt i södra och mellersta Sverige. Endast sex fyndplatser finns registrerade i Artdatabankens databas: Skåne 3, Öland 1, Bohuslän 1, Västergötland 1, Närke 1, Västmanland 1. På varje lokal finns troligen bara ett eller ett fåtal mycel. Arten är sällsynt även i Danmark (EN) och Norge (1 lokal, VU). Arten är i övrigt känd från många länder i Europa men är överallt ovanlig. Den i USA beskrivna arten Inocybe atripes anses vara en synonym till I. tenebrosa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Inocybe - trådingar 
 • Art
  Inocybe tenebrosaQuél. - svartfotad trådskivling
  Synonymer
  Inocybe atripes G.F.Atk.

Arten växer i lövskog men det är inte klarlagt om den är knuten till eller gynnad av något speciellt trädslag. Bok, ek och hassel har noterats på växtplatserna och samtliga kända lokaler ligger på rik, kalkhaltig mark. I Mellaneuropa uppges att den också kan växa längs vägkanter.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Hotbilden är oklar men eftersom lokalerna är så få kan igenväxning eller skogsbruksåtgärder medföra att arten försvinner. Några av lokalerna ligger i naturreservat, vilket dock inte alltid är någon garanti för att de undgår exploaterig. På den bohuslänska lokalen (Sundsby, Tjörn) har en gångväg anlagts vid växtplatsen och det är osäkert om det nu finns något mycel kvar där.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas och dess ekologi klarläggas. Funna växtplatser bör så långt som möjligt bevakas så att de inte förstörs i onödan.
Arten gick även i Europa länge under det amerikanska namnet Inocybe atripes (atripes = svart fot). Först i ganska sen tid insåg mykologer att Inocybe tenebrosa, som är ett äldre namn, rimligtvis var samma art. Utländska namn: DK: Sortanløbende trævlhat NO: Svartstokktrevlesopp.

Kuyper, T. 1986: A revision of the genus Inocybe in Europe. Persoonia Supplement Volume 3. p. 209.

Moser, M. & Jülich, 1985. Farbatlas Basidiomyceten Pl. 1, f.1. (BILD)

Reid, S., 1972. Fungi Rariorum Icones Coloratae. 6: 45Aa. (BILD)

Stangl, J. 1989. Die Gattung Inocybe in Bayern (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Inocybe - trådingar 
 • Art
  Inocybe tenebrosa, Quél. - svartfotad trådskivling
  Synonymer
  Inocybe atripes G.F.Atk.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012