Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartfruktig knotterlav

Organismgrupp Lavar Trapeliopsis viridescens
Svartfruktig knotterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Svartfruktig knotterlav har en upp till decimeterstor bål och är grågrön till gulgrön med en kornig yta. På bålen finns långsträckta till mer utbredda, bjärt gulgröna soral, vilket gör att arten får en färgskiftning av olika gröna nyanser men den skarpa gulgröna färgen gör arten lätt att upptäcka. Bålen reagerar K-. Oftast finns det rikligt med svarta, välvda och kantlösa, ca 0,5 mm breda svarta apothecier. Arten kan likna den allmänna knotterlaven Trapeliopsis granulosa, men den arten har ljusare apothecier, är inte lika skarp i färgerna och dess soral är K+ gula (vilket kan vara svårt att avgöra utan mikroskop).
Utbredning
Länsvis förekomst för svartfruktig knotterlav Observationer i Sverige för svartfruktig knotterlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Från 1800-talet och början av 1900-talet finns enstaka fynd från Skåne, Västergötland, Hälsingland och Ångermanland. Det finns dock endast en aktuell lokal i Dalarna där den hittades 1999. Arten är uppenbarligen mycket sällsynt. Anledningen är att arten har en smal ekologisk nisch och höga krav på mikroklimatet i biotopen. Arten är mycket sällsynt i Norge och Finland. Arten har en vid utbredning i världen och förekommer i Europa, Asien och Nordamerika inom de boreala och nemorala regionerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Hittades 1999 på en lokal i Dalarna efter att tidigare ha betraktats som försvunnen. Tidigare känd från Skåne, Västergötland, Hälsingland och Ångermanland. Växer i Dalarna på mycket en enda murken stubbe i en gammal granskog med hög luftfuktighet vilket är en starkt minskande miljö. Senast sedd 2014 i Dalarna. I södra Sverige växte den på gammal hårt rötad mjuk ekved. Orsaken till försvinnandet i Syd- och Mellansverige är oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (2-40). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Den svartfruktiga knotterlaven växer på mycket murkna stubbar i en granskog med hög luftfuktighet. Växtplatsen i Dalarna är en sumpgranskog med en mosaik av skogsfräken-typ och ris-typ. Den växer på mycket murkna granstubbar som är sönderriven av något djur. Veden är så murken att den lätt går att smula sönder, vilket är ett för arten vanligt växtunderlag. Förutom att växtplatsen har hög och jämn luftighet ska den vara skuggig. På lokalen i Dalarna finns även de rödlistade mjölig dropplav Cliostomum leprosum och norsk näverlav Platismatia norvegica liksom gammelgranslav Lecanactis abietina. I Skåne växte den på gammal hårt rötad mjuk ved, sannolikt av ek. Utanför Sverige förekommer arten bl. a. på ädelgran Abies och ek Quercus.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· skogsek
· skogsek
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Baeomycetales, Familj Trapeliaceae, Släkte Trapeliopsis (knotterlavar), Art Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins & P.James - svartfruktig knotterlav Synonymer Lecidea viridescens (Schrad.) Ach., Micarea viridescens (Schrad.) Brodo, Lichen viridescens Schrad.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Hittades 1999 på en lokal i Dalarna efter att tidigare ha betraktats som försvunnen. Tidigare känd från Skåne, Västergötland, Hälsingland och Ångermanland. Växer i Dalarna på mycket en enda murken stubbe i en gammal granskog med hög luftfuktighet vilket är en starkt minskande miljö. Senast sedd 2014 i Dalarna. I södra Sverige växte den på gammal hårt rötad mjuk ekved. Orsaken till försvinnandet i Syd- och Mellansverige är oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (2-40). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Svartfruktig knotterlav har en upp till decimeterstor bål och är grågrön till gulgrön med en kornig yta. På bålen finns långsträckta till mer utbredda, bjärt gulgröna soral, vilket gör att arten får en färgskiftning av olika gröna nyanser men den skarpa gulgröna färgen gör arten lätt att upptäcka. Bålen reagerar K-. Oftast finns det rikligt med svarta, välvda och kantlösa, ca 0,5 mm breda svarta apothecier. Arten kan likna den allmänna knotterlaven Trapeliopsis granulosa, men den arten har ljusare apothecier, är inte lika skarp i färgerna och dess soral är K+ gula (vilket kan vara svårt att avgöra utan mikroskop).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartfruktig knotterlav

Länsvis förekomst och status för svartfruktig knotterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartfruktig knotterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Från 1800-talet och början av 1900-talet finns enstaka fynd från Skåne, Västergötland, Hälsingland och Ångermanland. Det finns dock endast en aktuell lokal i Dalarna där den hittades 1999. Arten är uppenbarligen mycket sällsynt. Anledningen är att arten har en smal ekologisk nisch och höga krav på mikroklimatet i biotopen. Arten är mycket sällsynt i Norge och Finland. Arten har en vid utbredning i världen och förekommer i Europa, Asien och Nordamerika inom de boreala och nemorala regionerna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Baeomycetales  
 • Familj
  Trapeliaceae  
 • Släkte
  Trapeliopsis - knotterlavar 
 • Art
  Trapeliopsis viridescens(Schrad.) Coppins & P.James - svartfruktig knotterlav
  Synonymer
  Lecidea viridescens (Schrad.) Ach.
  Micarea viridescens (Schrad.) Brodo
  Lichen viridescens Schrad.

Den svartfruktiga knotterlaven växer på mycket murkna stubbar i en granskog med hög luftfuktighet. Växtplatsen i Dalarna är en sumpgranskog med en mosaik av skogsfräken-typ och ris-typ. Den växer på mycket murkna granstubbar som är sönderriven av något djur. Veden är så murken att den lätt går att smula sönder, vilket är ett för arten vanligt växtunderlag. Förutom att växtplatsen har hög och jämn luftighet ska den vara skuggig. På lokalen i Dalarna finns även de rödlistade mjölig dropplav Cliostomum leprosum och norsk näverlav Platismatia norvegica liksom gammelgranslav Lecanactis abietina. I Skåne växte den på gammal hårt rötad mjuk ved, sannolikt av ek. Utanför Sverige förekommer arten bl. a. på ädelgran Abies och ek Quercus.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
En stor del av de bördiga granskogarna är avverkade vilket därmed begränsat spridningsmöjligheterna. Eftersom inget är känt om förekomsten i Skåne är hotbilden här oklar. Växtplatsen i Dalarna saknar skydd och är hotad även om området är en nyckelbiotop.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Den aktuella lokalen måste skyddas, vilket kan ske med biotopskydd. Alla gamla lokaler bör återbesökas.

Holien, H. 1992. Some lichen species new to Norway and Sweden. Graphis Scripta 4: 69–72.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Baeomycetales  
 • Familj
  Trapeliaceae  
 • Släkte
  Trapeliopsis - knotterlavar 
 • Art
  Trapeliopsis viridescens, (Schrad.) Coppins & P.James - svartfruktig knotterlav
  Synonymer
  Lecidea viridescens (Schrad.) Ach.
  Micarea viridescens (Schrad.) Brodo
  Lichen viridescens Schrad.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.