Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tajgaugglemott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Eudonia aequalis
Tajgaugglemott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingar är relativt mörka med svaga ljusare teckningar. Vingfransar och bakvingar är enfärgat grå. Arten är mest lik det allmänna murugglemottet Eudonia murana men som istället är ljust grå på framvingen med tydligare teckningar och vingfransarna på framvingen är omväxlande ljusa och mörka. Arterna finns avbildade i Palm (1986) tillsammans med de övriga arterna ugglemott (släktena Eudonia, Scoparia och Gesneria). Vingspann 19-23 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för tajgaugglemott Observationer i Sverige för tajgaugglemott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten beskrevs först 1986 från Sverige och Finland och är fortfarande endast känd från dessa två länder. I Sverige är den funnen mycket lokalt och mestadels fåtaligt i på åtminstone fem lokaler, i Dalarna, Medelpad och Jämtland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är endast känd från en handfull ljusa, mossrika, urskogsartade barrskogslokaler i nedre och mellersta Norrland samt norra Dalarna. Artens biologi är inte känd i detalj. På grund av det stora virkesuttaget i denna del av Sverige är alla tidigare kända lokaler små och helt isolerade. Alltför liten kunskap om artens nuvarande status gör den mycket svår att bedömma. Det finns dock inga skäl att betvivla att den är hotad. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 11500 (4-16200) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-160) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Artens ungdomsstadier är okända. Fjärilen flyger i skymningen och på natten i gammal barrskog, med flest fynd från första halvan av juli. Den extremt tidiga sommarvärmen 1992 gjorde dock att ett exemplar togs redan 10 juni detta år. Att döma av de lokaler som arten är funnen på så tycks de vara i barrskogar på varma torra marker.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga bladmossor
· egentliga bladmossor
· lavar
· lavar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Eudonia, Art Eudonia aequalis Kyrki & Svensson, 1986 - tajgaugglemott Synonymer svartgrått ugglemott

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är endast känd från en handfull ljusa, mossrika, urskogsartade barrskogslokaler i nedre och mellersta Norrland samt norra Dalarna. Artens biologi är inte känd i detalj. På grund av det stora virkesuttaget i denna del av Sverige är alla tidigare kända lokaler små och helt isolerade. Alltför liten kunskap om artens nuvarande status gör den mycket svår att bedömma. Det finns dock inga skäl att betvivla att den är hotad. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 11500 (4-16200) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-160) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Framvingar är relativt mörka med svaga ljusare teckningar. Vingfransar och bakvingar är enfärgat grå. Arten är mest lik det allmänna murugglemottet Eudonia murana men som istället är ljust grå på framvingen med tydligare teckningar och vingfransarna på framvingen är omväxlande ljusa och mörka. Arterna finns avbildade i Palm (1986) tillsammans med de övriga arterna ugglemott (släktena Eudonia, Scoparia och Gesneria). Vingspann 19-23 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tajgaugglemott

Länsvis förekomst och status för tajgaugglemott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tajgaugglemott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs först 1986 från Sverige och Finland och är fortfarande endast känd från dessa två länder. I Sverige är den funnen mycket lokalt och mestadels fåtaligt i på åtminstone fem lokaler, i Dalarna, Medelpad och Jämtland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Scopariinae - ugglemott 
 • Släkte
  Eudonia  
 • Art
  Eudonia aequalisKyrki & Svensson, 1986 - tajgaugglemott
  Synonymer
  svartgrått ugglemott

Artens ungdomsstadier är okända. Fjärilen flyger i skymningen och på natten i gammal barrskog, med flest fynd från första halvan av juli. Den extremt tidiga sommarvärmen 1992 gjorde dock att ett exemplar togs redan 10 juni detta år. Att döma av de lokaler som arten är funnen på så tycks de vara i barrskogar på varma torra marker.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· egentliga bladmossor - Bryopsida (Har betydelse)
· lavar - Lichenes (Har betydelse)
Kalavverkning av gammal barrskog kan vara ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara barrskogsbestånd av naturskogskaraktär. Förbättra kunskapen om artens biologi och utbredning.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.

Svensson, I. 1985. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1984. Ent. Tidskr. 106: 71-82.

Svensson, I. 1987. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1986. Ent. Tidskr. 108: 77-82.

Svensson, I. 1995. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1994. Ent. Tidskr. 116: 47-53.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Scopariinae - ugglemott 
 • Släkte
  Eudonia  
 • Art
  Eudonia aequalis, Kyrki & Svensson, 1986 - tajgaugglemott
  Synonymer
  svartgrått ugglemott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.