Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartklintsblomvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Cochylimorpha straminea
Svartklintsblomvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för svartklintsblomvecklare Observationer i Sverige för svartklintsblomvecklare
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Arten togs ny för Sverige i Mölle 1951 och har senare återfunnits på samma plats samt på ytterligare någon lokal i västra Skåne. Vid den konstgjorda Klagshamnsudden söder om Malmö hade arten tidigare en stabil förekomst på de blomrika ruderatmarkerna ut mot hamnen. Sedan mitten av 1980-talet verkar arten succesivt ha minskat, för att nu tycks vara helt försvunnen från lokalen som är i en kraftig igenväxningssuccession. Arten hade från mitten av 1950-talet till åtminstone början av 60-talet en fast population vid Kåseberga, men trots intensiva inventeringsarbeten i området har arten inte kunnat återfinnas. I våra nordiska grannländer är den endast känd från Danmark. Söderut är svartklintblomvecklaren funnen i nästan alla europeiska länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Endast känd från Klagshamnsudden i södra Skåne där den hittades på en ängsmark med klintväxter (Centaurea sp) och vädd (Scabiosa) som troligen utgjorde dess föda. Dessa ängsmarker håller nu på att växa igen med buskvegetation. Inga fynd har gjorts i landet efter 1983 trots årliga eftersök. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Arten, som sannolikt är värmekrävande, uppträder i två generationer per år. Den första omgången fjärilar flyger i juni, den andra i början av september. Höstgenerationens larver övervintrar, förpuppar sig i maj och ger upphov till en ny försommargeneration av fjärilar. Larven lever i frukterna och stjälken av rödklint, Centaurea jacea, och besläktade växter.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältväddar
· fältväddar
· malörter
· malörter
· rödklint
· rödklint
· svartklint
· svartklint
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Cochylimorpha, Art Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811) - svartklintsblomvecklare Synonymer svartklintblomvecklare

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Endast känd från Klagshamnsudden i södra Skåne där den hittades på en ängsmark med klintväxter (Centaurea sp) och vädd (Scabiosa) som troligen utgjorde dess föda. Dessa ängsmarker håller nu på att växa igen med buskvegetation. Inga fynd har gjorts i landet efter 1983 trots årliga eftersök. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för svartklintsblomvecklare

Länsvis förekomst och status för svartklintsblomvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartklintsblomvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten togs ny för Sverige i Mölle 1951 och har senare återfunnits på samma plats samt på ytterligare någon lokal i västra Skåne. Vid den konstgjorda Klagshamnsudden söder om Malmö hade arten tidigare en stabil förekomst på de blomrika ruderatmarkerna ut mot hamnen. Sedan mitten av 1980-talet verkar arten succesivt ha minskat, för att nu tycks vara helt försvunnen från lokalen som är i en kraftig igenväxningssuccession. Arten hade från mitten av 1950-talet till åtminstone början av 60-talet en fast population vid Kåseberga, men trots intensiva inventeringsarbeten i området har arten inte kunnat återfinnas. I våra nordiska grannländer är den endast känd från Danmark. Söderut är svartklintblomvecklaren funnen i nästan alla europeiska länder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylimorpha  
 • Art
  Cochylimorpha straminea(Haworth, 1811) - svartklintsblomvecklare
  Synonymer
  svartklintblomvecklare

Arten, som sannolikt är värmekrävande, uppträder i två generationer per år. Den första omgången fjärilar flyger i juni, den andra i början av september. Höstgenerationens larver övervintrar, förpuppar sig i maj och ger upphov till en ny försommargeneration av fjärilar. Larven lever i frukterna och stjälken av rödklint, Centaurea jacea, och besläktade växter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältväddar - Scabiosa (Har betydelse)
· malörter - Artemisia (Har betydelse)
· rödklint - Centaurea jacea (Har betydelse)
· svartklint - Centaurea nigra (Viktig)
Restaurering av ruderatmarker, skogsplantering och exploatering av havsstränder.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Avstå från ovan nämnda skadliga åtgärder.

Benander, P. 1960. Kullabergs småfjärilar. Kullabergs natur, häfte 3.

Bradley, J. D., Tremewan, W. G. & Smith, A. 1973. British Tortricoid Moths. Cochylidae and Tortricidae: Tortricinae.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylimorpha  
 • Art
  Cochylimorpha straminea, (Haworth, 1811) - svartklintsblomvecklare
  Synonymer
  svartklintblomvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.