Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartpoppelsdvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Ectoedemia hannoverella
Svartpoppelsdvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brokig dvärgmal i svart och vitt, som kan förväxlas med sin närmaste släkting silverpoppeldvärgmal, Ectoedemia turbidella. Huvudhåren hos den sistnämnda är vanligen mörkare, men den säkraste metoden att bestämma dessa arter är att kläcka dem. Svartpoppeldvärgmal har brunorange huvud, men ögonlocken är ljusare orange. Mellankroppen är brunsvart. Framvingen är brunsvart med ljusa fjäll vid vingens bas, en ljus framkantsfläck en fjärdedel ut från basen och ett utåtvinklad eller utåtböjt band mitt i vingen, hos hanen ofta uppdelat i två sneda fläckar. Fransarna kring spetsen har en tydlig s.k. delningslinje, dvs. fransarna är indelade i en svart bashalva och en vit spetshalva. Vingspann 5-7,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för svartpoppelsdvärgmal Observationer i Sverige för svartpoppelsdvärgmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svartpoppeldvärgmal upptäcktes första gången i Sverige 1985. Vid Silvåkra i Skåne hittade Ingvar Svensson minor på några svartpopplar en liten bit nordväst om samhället. Den har sedan dess hållit sig kvar på denna plats. Något årtionde senare fann han arten på en ny lokal i Skåne, nämligen vid Maglehem. Sammanlagt finns alltså arten bara från två kända lokaler i Sverige. Eftersom poppelalléer ofta är ganska lättillgängliga och har successivt undersökts, bör arten inte ha särskilt många fler lokaler i landet. Närmast oss förekommer svartpoppeldvärgmal i Danmark där den hittills bara hittats i tre provinser. Den finns också i Lettland och Litauen. Vidare har den rapporterats från Mellan- och Sydeuropa till mellersta och södra Ryssland i öster och förefaller vara vida spridd där, eftersom svartpoppel är ett vanligt vindskydd i det öppna jordbrukslandskapet. Den saknas dock i Storbritannien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är endast känd i en någorlunda fast population i ett bestånd med svartpopplar vid Krankesjön. Dessutom har enstaka fynd gjorts i Krankesjöns närområde samt vid Maglehem. För närvarande finns inget akut hot för arten, men förekomstarean är liten och en avverkning av de aktuella popplarna skulle vara ödesdiger. Larvens värdväxt svartpoppel (Populus nigra) NA som klassas som NA ska också de monofaga arter som lever av den klassas som ej bedömbara NA. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 75 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-40) km². Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (D2).
Ekologi
Svartpoppeldvärgmal förekommer i alléer och andra typer av planteringar av svartpoppel. Fjärilen flyger under en månad kring månadsskiftet maj-juni, men vanligen ser man den sittande på trädstammarna. Larven lever på hösten inuti bladskaft av svartpoppel, Populus nigra, och gör en kort mina ut i bladet intill en av de första sidonerverna. Bladskaftet blir oftast tydligt uppsvällt och när larven störs i sitt ätande retirerar den snabbt in i skaftet där den gömmer sig.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kanadapoppel
· kanadapoppel
· svartpoppel
· svartpoppel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Ectoedemia, Art Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872) - svartpoppelsdvärgmal Synonymer Nepticula hannoverella Glitz, 1872, svartpoppeldvärgmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är endast känd i en någorlunda fast population i ett bestånd med svartpopplar vid Krankesjön. Dessutom har enstaka fynd gjorts i Krankesjöns närområde samt vid Maglehem. För närvarande finns inget akut hot för arten, men förekomstarean är liten och en avverkning av de aktuella popplarna skulle vara ödesdiger. Larvens värdväxt svartpoppel (Populus nigra) NA som klassas som NA ska också de monofaga arter som lever av den klassas som ej bedömbara NA. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 75 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-40) km². Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (D2).
En brokig dvärgmal i svart och vitt, som kan förväxlas med sin närmaste släkting silverpoppeldvärgmal, Ectoedemia turbidella. Huvudhåren hos den sistnämnda är vanligen mörkare, men den säkraste metoden att bestämma dessa arter är att kläcka dem. Svartpoppeldvärgmal har brunorange huvud, men ögonlocken är ljusare orange. Mellankroppen är brunsvart. Framvingen är brunsvart med ljusa fjäll vid vingens bas, en ljus framkantsfläck en fjärdedel ut från basen och ett utåtvinklad eller utåtböjt band mitt i vingen, hos hanen ofta uppdelat i två sneda fläckar. Fransarna kring spetsen har en tydlig s.k. delningslinje, dvs. fransarna är indelade i en svart bashalva och en vit spetshalva. Vingspann 5-7,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartpoppelsdvärgmal

Länsvis förekomst och status för svartpoppelsdvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartpoppelsdvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svartpoppeldvärgmal upptäcktes första gången i Sverige 1985. Vid Silvåkra i Skåne hittade Ingvar Svensson minor på några svartpopplar en liten bit nordväst om samhället. Den har sedan dess hållit sig kvar på denna plats. Något årtionde senare fann han arten på en ny lokal i Skåne, nämligen vid Maglehem. Sammanlagt finns alltså arten bara från två kända lokaler i Sverige. Eftersom poppelalléer ofta är ganska lättillgängliga och har successivt undersökts, bör arten inte ha särskilt många fler lokaler i landet. Närmast oss förekommer svartpoppeldvärgmal i Danmark där den hittills bara hittats i tre provinser. Den finns också i Lettland och Litauen. Vidare har den rapporterats från Mellan- och Sydeuropa till mellersta och södra Ryssland i öster och förefaller vara vida spridd där, eftersom svartpoppel är ett vanligt vindskydd i det öppna jordbrukslandskapet. Den saknas dock i Storbritannien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Ectoedemia  
 • Art
  Ectoedemia hannoverella(Glitz, 1872) - svartpoppelsdvärgmal
  Synonymer
  Nepticula hannoverella Glitz, 1872
  svartpoppeldvärgmal

Svartpoppeldvärgmal förekommer i alléer och andra typer av planteringar av svartpoppel. Fjärilen flyger under en månad kring månadsskiftet maj-juni, men vanligen ser man den sittande på trädstammarna. Larven lever på hösten inuti bladskaft av svartpoppel, Populus nigra, och gör en kort mina ut i bladet intill en av de första sidonerverna. Bladskaftet blir oftast tydligt uppsvällt och när larven störs i sitt ätande retirerar den snabbt in i skaftet där den gömmer sig.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kanadapoppel - Populus × canadensis (Har betydelse)
· svartpoppel - Populus nigra (Viktig)
Nedhuggning av popplar där fjärilen finns. Användning av insekticider. Det sistnämnda kan vara förklaringen till varför svartpoppeldvärgmalen hittills inte har hittats i rent jordbrukslandskap utan bara på platser långt från intensivt odlade fält.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
De poppelbestånd som hyser svartpoppeldvärgmal bör inte avverkas med undantag av enstaka träd, om så anses nödvändigt. Bekämpningsmedel mot insekter bör inte användas i närheten av de platser där arten finns.

Bengtsson, B. Å. 2008. Ectoedemia hannoverella, svartpoppeldvärgmal s. 258. - I: Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fauna Europaea (mars 2012). [http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994; Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Ectoedemia  
 • Art
  Ectoedemia hannoverella, (Glitz, 1872) - svartpoppelsdvärgmal
  Synonymer
  Nepticula hannoverella Glitz, 1872
  svartpoppeldvärgmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994; Bengt Å. Bengtsson 2012.