Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartprickig lerskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Camarophyllopsis atropuncta
Svartprickig lerskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Svartprickig lerskivling är en liten, brun eller gråbrun, oansenlig vaxskivling, 3–4 cm hög, med vanligen glesa skivor och torr hatt. Alla lerskivlingar är mycket lika varandra. Svartprickig lerskivling skiljer sig genom små mörka fjäll på foten. Arten är en höstsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för svartprickig lerskivling Observationer i Sverige för svartprickig lerskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svartprickig lerskivling är hos oss, liksom i övriga Europa, sällsynt eller mycket sällsynt. I Sverige är den sydlig och förekommer upp till Mellansverige. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. försämrad habitatkvalitet, möjligen främst orsakad av atmosfäriskt nedfall. Minskningen gäller huvudsakligen förekomsterna i gräsmark, och de bedöms pågå fortlöpande. Den är känd även från Danmark där den är rödlistad. Den är ej känd från Norge och Finland. Arten är även uppgiven från Nordamerika. Några av artens svenska växtplatser är skyddade som naturreservat
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssätt okänt. Förekommer främst i kalkrik ädellövskog men ibland även i naturbetesmarker. Troligen fosforkänslig. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. försämrad habitatkvalitet, framförallt förekomsterna i gräsmark. Upphört bete och gödning är ett hot. 90 % av den svenska populationen bedöms växa i lövskogsmiljöer som inte minskar i samma takt som populationen i gräsmarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (300-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (15-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Ekologi
Svampen är nedbrytare, kalkgynnad och växer i tät, örtrik grässvål, ofta tillsammans med andra vaxskivlingar i ängsmark och naturbetesmark. Den kan även förekomma i ädellövskog på bar, kalkhaltig, mullrik lera. Ofta förekommer andra rödlistade svampar tillsammans med lerskivlingarna. Troligen fosforkänslig. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av svartprickig lerskivling bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Camarophyllopsis (lervaxskivlingar), Art Camarophyllopsis atropuncta (Pers.:Fr.) Arnolds - svartprickig lerskivling Synonymer Hygrotrama atropunctum (Pers.:Fr.) Singer, Hodophilus atropunctus (Pers.:Fr.) Birkebak & Adamčík, svartprickig vaxing, svartprickig lervaxskivling, prickig lervaxskivling, Aeruginospora atropuncta (Pers.:Fr.) M.M.Moser, Agaricus atropunctus Pers.:Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Förekommer främst i kalkrik ädellövskog men ibland även i naturbetesmarker. Troligen fosforkänslig. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. försämrad habitatkvalitet, framförallt förekomsterna i gräsmark. Upphört bete och gödning är ett hot. 90 % av den svenska populationen bedöms växa i lövskogsmiljöer som inte minskar i samma takt som populationen i gräsmarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (300-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (15-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Svartprickig lerskivling är en liten, brun eller gråbrun, oansenlig vaxskivling, 3–4 cm hög, med vanligen glesa skivor och torr hatt. Alla lerskivlingar är mycket lika varandra. Svartprickig lerskivling skiljer sig genom små mörka fjäll på foten. Arten är en höstsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartprickig lerskivling

Länsvis förekomst och status för svartprickig lerskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartprickig lerskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svartprickig lerskivling är hos oss, liksom i övriga Europa, sällsynt eller mycket sällsynt. I Sverige är den sydlig och förekommer upp till Mellansverige. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. försämrad habitatkvalitet, möjligen främst orsakad av atmosfäriskt nedfall. Minskningen gäller huvudsakligen förekomsterna i gräsmark, och de bedöms pågå fortlöpande. Den är känd även från Danmark där den är rödlistad. Den är ej känd från Norge och Finland. Arten är även uppgiven från Nordamerika. Några av artens svenska växtplatser är skyddade som naturreservat
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Camarophyllopsis - lervaxskivlingar 
 • Art
  Camarophyllopsis atropuncta(Pers.:Fr.) Arnolds - svartprickig lerskivling
  Synonymer
  Hygrotrama atropunctum (Pers.:Fr.) Singer
  Hodophilus atropunctus (Pers.:Fr.) Birkebak & Adamčík
  svartprickig vaxing
  svartprickig lervaxskivling
  prickig lervaxskivling
  Aeruginospora atropuncta (Pers.:Fr.) M.M.Moser
  Agaricus atropunctus Pers.:Fr.

Svampen är nedbrytare, kalkgynnad och växer i tät, örtrik grässvål, ofta tillsammans med andra vaxskivlingar i ängsmark och naturbetesmark. Den kan även förekomma i ädellövskog på bar, kalkhaltig, mullrik lera. Ofta förekommer andra rödlistade svampar tillsammans med lerskivlingarna. Troligen fosforkänslig. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av svartprickig lerskivling bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
För förekomster i välhävdad, öppen gräsmark innebär tillförsel av gödning ett allvarligt hot, liksom på lång sikt kvävenedfall p g a luftföroreningar. Ett mer akut hot är att betes- eller slåtterhävden upphör så att lokalerna växer igen. Även skogsplantering är negativ. För förekomster i ädellövskog innebär röjning eller omläggning till barrskog ett hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Lokaler där arten förekommer bör ges fortsatt hävd med traditionella metoder och skogsbruk bör undvikas. För att på sikt tillförsäkra arten en överlevnad bör alla naturliga gräsmarker vilka ofta har höga naturvärden, bevaras och vårdas med traditionella metoder. Gödsling måste undvikas. Ädellövskog på kalkhaltig mark får inte omföras till granskog. Avverkning måste ske med stor försiktighet.
Utländska namn – DK: Punktstokket vokshat.

Gulden, G. & Weholt, Ø. 1984. Bidrag til slekten Hygrotrama i Norge. Agarica 10: 206–215.

Printz, P. & Læssøe, T. 1986. Vokshatteslægten Camarophyllopsis i Danmark. Svampe 14: 83–92 .

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Camarophyllopsis - lervaxskivlingar 
 • Art
  Camarophyllopsis atropuncta, (Pers.:Fr.) Arnolds - svartprickig lerskivling
  Synonymer
  Hygrotrama atropunctum (Pers.:Fr.) Singer
  Hodophilus atropunctus (Pers.:Fr.) Birkebak & Adamčík
  svartprickig vaxing
  svartprickig lervaxskivling
  prickig lervaxskivling
  Aeruginospora atropuncta (Pers.:Fr.) M.M.Moser
  Agaricus atropunctus Pers.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.