Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartspetsad rödrock

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ampedus praeustus
Svartspetsad rödrock Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vacker art med svart kropp och livligt ljusröda täckvingar. Den bakersta delen av täckvingarna (0,5–1 mm) är dock svart. Arten är 9–13 mm lång. Halsskölden är klockformad med spetsvinklade bakhörn. Om arten läggs på rygg kan den med hjälp av en hopptapp på kroppens undersida ta ett hopp på flera decimeter för att hamna i rätt läge. Denna art är ganska svår att skilja från andra Ampedus-arter. Artbestämningen bör därför utföras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för svartspetsad rödrock Observationer i Sverige för svartspetsad rödrock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Hälsingland, och dessutom påträffad i Västerbotten. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika, Mellan- och Sydeuropa österut till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i rödmurken gammal död ved, oftast gamla tallågor på varma marker som t.ex. hällmarker. Mer sällan hittas arten i rödmurkna partier av grova hålekar samt i gamla lindar. Den kan även hittas i gamla sågspånshögar. Utbredd från Skåne till Hälsingland samt i Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i rödmurken gammal död ved, oftast gamla tallågor på varma marker som t.ex. hällmarker. Mer sällan hittas arten i rödmurkna partier av grova hålekar samt i gamla lindar. Den kan även hittas i gamla sågspånshögar. När den lever i ek sammanfaller dess krav mycket med den ytterst närstående Ampedus cardinalis som den mycket liknar utseendemässigt. Larvutvecklingen sträcker sig över flera år beroende på klimat och födotillgång. Larven lever till övervägande del som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. Den fullvuxna larven förpuppar sig under sensommar - höst. Den nykläckta, fullbildade skalbaggen kläcks på hösten och övervintrar i sin puppkammare. Redan i början av maj kan man träffa på den fullbildade skalbaggen under lös bark eller under brädlappar på sågspånshögar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· lindar
· lindar
· rönn
· rönn
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
· tall
· tall
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ampedus, Art Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) - svartspetsad rödrock Synonymer Elater praeustus (Fabricius, 1792)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i rödmurken gammal död ved, oftast gamla tallågor på varma marker som t.ex. hällmarker. Mer sällan hittas arten i rödmurkna partier av grova hålekar samt i gamla lindar. Den kan även hittas i gamla sågspånshögar. Utbredd från Skåne till Hälsingland samt i Västerbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En vacker art med svart kropp och livligt ljusröda täckvingar. Den bakersta delen av täckvingarna (0,5–1 mm) är dock svart. Arten är 9–13 mm lång. Halsskölden är klockformad med spetsvinklade bakhörn. Om arten läggs på rygg kan den med hjälp av en hopptapp på kroppens undersida ta ett hopp på flera decimeter för att hamna i rätt läge. Denna art är ganska svår att skilja från andra Ampedus-arter. Artbestämningen bör därför utföras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartspetsad rödrock

Länsvis förekomst och status för svartspetsad rödrock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartspetsad rödrock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Hälsingland, och dessutom påträffad i Västerbotten. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika, Mellan- och Sydeuropa österut till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus praeustus(Fabricius, 1792) - svartspetsad rödrock
  Synonymer
  Elater praeustus (Fabricius, 1792)

Larvutvecklingen sker i rödmurken gammal död ved, oftast gamla tallågor på varma marker som t.ex. hällmarker. Mer sällan hittas arten i rödmurkna partier av grova hålekar samt i gamla lindar. Den kan även hittas i gamla sågspånshögar. När den lever i ek sammanfaller dess krav mycket med den ytterst närstående Ampedus cardinalis som den mycket liknar utseendemässigt. Larvutvecklingen sträcker sig över flera år beroende på klimat och födotillgång. Larven lever till övervägande del som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. Den fullvuxna larven förpuppar sig under sensommar - höst. Den nykläckta, fullbildade skalbaggen kläcks på hösten och övervintrar i sin puppkammare. Redan i början av maj kan man träffa på den fullbildade skalbaggen under lös bark eller under brädlappar på sågspånshögar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· lindar - Tilia (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Arten kräver gammal brunrötad ved av både barr- och ek för sin utveckling. Eftersom den främst påträffas i träd av grova dimensioner lever den i en typ av substrat som minskar kontinuerligt i vår natur. Även sågspånshögar som arten förr främst påträffades i minskar även i antal genom att sågspånen bränns i pannor för uppvärmning av hus o.dyl.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
All grov död ved bör sparas på hyggen o. dyl. i samband med avverkningar. Gamla ihåliga ekar bör kontinuerligt sparas och friställas. Sågspånshögar bör sparas på vissa lokaler i de sydöstra delarna av landet.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1979. Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 6: 113.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie Bd. 2: 61.

Martin, O.1989. Smaeldere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel lövskog i Danmark. Entom. Meddel. 57: 69–70.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 243.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus praeustus, (Fabricius, 1792) - svartspetsad rödrock
  Synonymer
  Elater praeustus (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.