Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartvingad svampbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Leiestes seminiger
Svartvingad svampbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En drygt 3 mm lång skalbagge. Huvud, halssköld, ben och antenner röda, täckvingar blanksvarta eller mörkbruna. Halsskölden har brett avsatta kanter samt två djupa, trekantiga fåror vid basen. Antennernas sista leder är kraftigt utvecklade och bildar en antennklubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för svartvingad svampbagge Observationer i Sverige för svartvingad svampbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Norrbotten. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Frankrike och Italien österut till den europeiska delen av Ryssland samt Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är knuten till grova lövträdsstubbar, främst av björk och asp. Föredrar stubbar som bebos av olika Lasius-arter , bl.a. L. niger och L. fuliginosus. Utbredd från Skåne till Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (300-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (1200-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-20) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (5-20) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet (pga fortsatt snabb avverkning av kontinuitetsskog). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i mycelhaltig ved, angripen av vedsvampar såsom fnöskticka (Fomes fomentarius) eller klibbticka (Fomitopsis pinicola). Utomlands är arten även funnen i ved angripen av mörk vaxtagging (Mycoacia fuscoatra). Oftast i grova, fristående döda träd eller högstubbar, främst av björk och asp men också av bok, ek och andra lövträd, ibland även barrträd. Arten påträffas ofta tillsammans med myror av släktet Lasius, men har troligen ingen direkt koppling till dessa. Fullbildade individer kan påträffas under en stor del av året. Nykläckta exemplar är funna i maj.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fnöskticka
· fnöskticka
· klibbticka
· klibbticka
· mörk vaxtagging
· mörk vaxtagging
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Endomychidae (svampbaggar), Släkte Leiestes, Art Leiestes seminiger (Gyllenhal, 1808) - svartvingad svampbagge Synonymer Leiestes seminigra (Gyllenhal, 1808), Liesthes seminigra (Gyllenhal, 1808)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är knuten till grova lövträdsstubbar, främst av björk och asp. Föredrar stubbar som bebos av olika Lasius-arter , bl.a. L. niger och L. fuliginosus. Utbredd från Skåne till Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (300-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (1200-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-20) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (5-20) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet (pga fortsatt snabb avverkning av kontinuitetsskog). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c).
En drygt 3 mm lång skalbagge. Huvud, halssköld, ben och antenner röda, täckvingar blanksvarta eller mörkbruna. Halsskölden har brett avsatta kanter samt två djupa, trekantiga fåror vid basen. Antennernas sista leder är kraftigt utvecklade och bildar en antennklubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartvingad svampbagge

Länsvis förekomst och status för svartvingad svampbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartvingad svampbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Norrbotten. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Frankrike och Italien österut till den europeiska delen av Ryssland samt Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Endomychidae - svampbaggar 
 • Underfamilj
  Leiestinae  
 • Släkte
  Leiestes  
 • Art
  Leiestes seminiger(Gyllenhal, 1808) - svartvingad svampbagge
  Synonymer
  Leiestes seminigra (Gyllenhal, 1808)
  Liesthes seminigra (Gyllenhal, 1808)

Larvutvecklingen sker i mycelhaltig ved, angripen av vedsvampar såsom fnöskticka (Fomes fomentarius) eller klibbticka (Fomitopsis pinicola). Utomlands är arten även funnen i ved angripen av mörk vaxtagging (Mycoacia fuscoatra). Oftast i grova, fristående döda träd eller högstubbar, främst av björk och asp men också av bok, ek och andra lövträd, ibland även barrträd. Arten påträffas ofta tillsammans med myror av släktet Lasius, men har troligen ingen direkt koppling till dessa. Fullbildade individer kan påträffas under en stor del av året. Nykläckta exemplar är funna i maj.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
· mörk vaxtagging - Mycoacia fuscoatra (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av den minskande mängden grova högstubbar av lövträd i skogen.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Ahnlund, H. & Lindhe, A. 1992. Hotade insekter i barrskogslandskapet – några synpunkter utifrån studier av sörmländska brandfält, hällmarker och hyggen. Ent. Tidskr. 113: 16.

Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 110.

Baranowski, R. 1980. Entomologiska inventeringar av Birtjärnsberget i Vansbro kommun 1978. Information från länsstyrelsen i Kopparbergs län. p. 35, 38.

Lundberg, S. 1957. Bidrag till kännedom om svenska Coleoptera 2. Ent. Tidskr. 78: 278.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rindenkäfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddel. fr. Statens Skogsforskn.inst. Bd. 40, Nr. 2: 183–184.

Widgren, Å. 1990. Göholm. Naturvärden och markhistoria. Länsstyrelsen i Blekinge län, Rapport: p. 74.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Endomychidae - svampbaggar 
 • Underfamilj
  Leiestinae  
 • Släkte
  Leiestes  
 • Art
  Leiestes seminiger, (Gyllenhal, 1808) - svartvingad svampbagge
  Synonymer
  Leiestes seminigra (Gyllenhal, 1808)
  Liesthes seminigra (Gyllenhal, 1808)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2006.