Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartvit taggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phellodon connatus
Svartvit taggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten marklevande taggsvamp, ca 2–5 cm bred, med vita taggar och en smal glänsande svart fot. Fruktkropparna är tunna och läderartat sega och växer ofta gyttrade tillsammans i små grupper. Hattens ovansida är purpurbrun eller nästan svart med inslag av en karaktäristisk violett eller vinröd färgton. Svampen tillväxer successivt i hattkanten som då är först vit, senare mörkfärgad. Svampen har en svag doft av selleri eller buljong och smakar är milt. Den kan påminna om vissa former av svart taggsvamp (Phellodon niger s.lat.) som är större och kraftigare, lurvig matt fot samt gråblå hatt som helt saknar vinröd färgton.
Utbredning
Länsvis förekomst för svartvit taggsvamp Observationer i Sverige för svartvit taggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mindre allmän i stora delar av landet i lämpliga miljöer, men tycks vara mest frekvent i östra Svealand och Norrland. I historiskt hårt brukade skogslandskap eller plantageskogar saknas arten eller är sällsynt. Förmodligen minskar arten eftersom den främst förekommer i äldre restbestånd av gammal skog.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza, huvudsakligen med gran och tall i barrskog, sällsynt i lövskog. Växer huvudsakligen i äldre tidigare icke kalavverkad skog på torr till frisk mark. Total population i landet bedöms ha minskat, och fortsatt minska huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av äldre skog. P.g.a. något bredare ekologi än andra rödlistade barrskogsarter bedöms minskningstakten något lägre. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (300-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Bildar mykorrhiza, huvudsakligen med tall, men troligen även gran. Sällsynt är den också påträffad i lövskog. Växer huvudsakligen i äldre, naturligt uppkommen skog på torr eller frisk mark. Förekommer såväl på tallhedar som i mossig barrblandskog. Kan möjligen vara något gynnad av renbete och äldre tiders markutnyttjande med skogsbete som bidrog till en lågvuxen vegetation. I extensivt brukade skogar är arten vid nyetablering eventuellt beroende av självföryngring, t.ex. med tall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Phellodon (lädertaggsvampar), Art Phellodon connatus (Schultz:Fr.) P.Karst. - svartvit taggsvamp Synonymer Phellodon melaleucus (Schultz : Fr.) P. Karst., Hydnum connatum Schultz:Fr., Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.:Fr.) P.Karst., Hydnum melaleucum Sw. ex Fr.:Fr., Hydnum graveolens (Pers.) Fr., Hydnum leptopus var.? graveolens Pers.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza, huvudsakligen med gran och tall i barrskog, sällsynt i lövskog. Växer huvudsakligen i äldre tidigare icke kalavverkad skog på torr till frisk mark. Total population i landet bedöms ha minskat, och fortsatt minska huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av äldre skog. P.g.a. något bredare ekologi än andra rödlistade barrskogsarter bedöms minskningstakten något lägre. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (300-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
En liten marklevande taggsvamp, ca 2–5 cm bred, med vita taggar och en smal glänsande svart fot. Fruktkropparna är tunna och läderartat sega och växer ofta gyttrade tillsammans i små grupper. Hattens ovansida är purpurbrun eller nästan svart med inslag av en karaktäristisk violett eller vinröd färgton. Svampen tillväxer successivt i hattkanten som då är först vit, senare mörkfärgad. Svampen har en svag doft av selleri eller buljong och smakar är milt. Den kan påminna om vissa former av svart taggsvamp (Phellodon niger s.lat.) som är större och kraftigare, lurvig matt fot samt gråblå hatt som helt saknar vinröd färgton.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svartvit taggsvamp

Länsvis förekomst och status för svartvit taggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartvit taggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mindre allmän i stora delar av landet i lämpliga miljöer, men tycks vara mest frekvent i östra Svealand och Norrland. I historiskt hårt brukade skogslandskap eller plantageskogar saknas arten eller är sällsynt. Förmodligen minskar arten eftersom den främst förekommer i äldre restbestånd av gammal skog.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Phellodon - lädertaggsvampar 
 • Art
  Phellodon connatus(Schultz:Fr.) P.Karst. - svartvit taggsvamp
  Synonymer
  Phellodon melaleucus (Schultz : Fr.) P. Karst.
  Hydnum connatum Schultz:Fr.
  Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.:Fr.) P.Karst.
  Hydnum melaleucum Sw. ex Fr.:Fr.
  Hydnum graveolens (Pers.) Fr.
  Hydnum leptopus var.? graveolens Pers.

Bildar mykorrhiza, huvudsakligen med tall, men troligen även gran. Sällsynt är den också påträffad i lövskog. Växer huvudsakligen i äldre, naturligt uppkommen skog på torr eller frisk mark. Förekommer såväl på tallhedar som i mossig barrblandskog. Kan möjligen vara något gynnad av renbete och äldre tiders markutnyttjande med skogsbete som bidrog till en lågvuxen vegetation. I extensivt brukade skogar är arten vid nyetablering eventuellt beroende av självföryngring, t.ex. med tall.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Kalavverkning av äldre skog är ett reellt hot, liksom maskinell markberedning och minskad andel självföryngring. Gödsling av barrskog är ett direkt och allvarligt hot. Möjligen kan upphört skogsbete och igenväxning vara negativt då arten föredrar risfattiga ytor med tunna vegetationsmattor.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Säkerställning av lokaler som fortfarande håller svampen. Utredning av svampens ekologi. Till exempel på hur den svarar på olika skogsbruksåtgärder och huruvida den är skogsbetesgynnad eller ej.
Utländska namn: FI - tummaorakas, NO - svarthvit sølvpigg, DK - vellugtende læderpigsvamp

Hansen, Lise & Knudsen, Henning (eds.). 1997. Nordic Macromycetes, vol. 3: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Nordsvamp - Copenhagen

Nylén, B. 2000. Svampar i Norden och Europa. Natur & Kultur, Stockholm (BILD, som P. melaleucus)

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1992. Svampar, en fälthandbok, 2:a rev upplagan. Interpublishing, Stockholm (BILD, som P. melaleucus)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stephen Manktelow 2012. Rev. Johan Nitare 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Phellodon - lädertaggsvampar 
 • Art
  Phellodon connatus, (Schultz:Fr.) P.Karst. - svartvit taggsvamp
  Synonymer
  Phellodon melaleucus (Schultz : Fr.) P. Karst.
  Hydnum connatum Schultz:Fr.
  Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.:Fr.) P.Karst.
  Hydnum melaleucum Sw. ex Fr.:Fr.
  Hydnum graveolens (Pers.) Fr.
  Hydnum leptopus var.? graveolens Pers.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stephen Manktelow 2012. Rev. Johan Nitare 2014.