Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydlig sandknäppare

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Negastrius sabulicola
Sydlig sandknäppare Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–5,5 mm lång och långsträckt spolformig skalbagge. Halsskölden är stor med tillspetsade bakhörn. Kroppen är svart, och täckvingarna har en rödgul fläckteckning som varierar starkt i utsträckning. Arten är svår att skilja från ett par närstående arter, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för sydlig sandknäppare Observationer i Sverige för sydlig sandknäppare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne och Halland. Flera uppgifter har visat sig bero på felbestämningar, och antalet säkra fynd är mycket litet. Sannolikt föreligger omfattande förväxling med andra Negastrius-arter, och det svenska materialet behöver gås igenom för att klarlägga artens verkliga utbredning och status. Några säkra sentida fynd är ej kända (senast funnen 1971 vid Maglehem). Närmast finns arten i Danmark (där den är ganska utbredd) och i Baltikum, och vidare är den utbredd från Mellaneuropa österut till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker vid växtrötter på öppen, torr sandmark med gles vegetation. I Sverige torde arten vara knuten till havsstränder, och även i Danmark lever den främst på sandiga havsstränder och i flygsanddyner. Känd från Skåne och Halland. Flera uppgifter har visat sig bero på felbestämningar, och antalet säkra fynd är mycket litet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larvutvecklingen sker vid växtrötter på öppen, torr sandmark med gles vegetation. I Sverige torde arten vara knuten till havsstränder, och även i Danmark lever den främst på sandiga havsstränder och i flygsanddyner. I Mellaneuropa förekommer den även i inlandet. Fullbildade individer påträffas under maj–juni.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Negastrius, Art Negastrius sabulicola (Boheman, 1854) - sydlig sandknäppare Synonymer Hypnoidus sabulicola (Boheman, 1854)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker vid växtrötter på öppen, torr sandmark med gles vegetation. I Sverige torde arten vara knuten till havsstränder, och även i Danmark lever den främst på sandiga havsstränder och i flygsanddyner. Känd från Skåne och Halland. Flera uppgifter har visat sig bero på felbestämningar, och antalet säkra fynd är mycket litet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 3–5,5 mm lång och långsträckt spolformig skalbagge. Halsskölden är stor med tillspetsade bakhörn. Kroppen är svart, och täckvingarna har en rödgul fläckteckning som varierar starkt i utsträckning. Arten är svår att skilja från ett par närstående arter, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sydlig sandknäppare

Länsvis förekomst och status för sydlig sandknäppare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydlig sandknäppare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne och Halland. Flera uppgifter har visat sig bero på felbestämningar, och antalet säkra fynd är mycket litet. Sannolikt föreligger omfattande förväxling med andra Negastrius-arter, och det svenska materialet behöver gås igenom för att klarlägga artens verkliga utbredning och status. Några säkra sentida fynd är ej kända (senast funnen 1971 vid Maglehem). Närmast finns arten i Danmark (där den är ganska utbredd) och i Baltikum, och vidare är den utbredd från Mellaneuropa österut till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Negastriinae  
 • Släkte
  Negastrius  
 • Art
  Negastrius sabulicola(Boheman, 1854) - sydlig sandknäppare
  Synonymer
  Hypnoidus sabulicola (Boheman, 1854)

Larvutvecklingen sker vid växtrötter på öppen, torr sandmark med gles vegetation. I Sverige torde arten vara knuten till havsstränder, och även i Danmark lever den främst på sandiga havsstränder och i flygsanddyner. I Mellaneuropa förekommer den även i inlandet. Fullbildade individer påträffas under maj–juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Har betydelse)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Artens status och eventuella hot är ej tillräckligt utredda. Den kan dock antas vara missgynnad av vegetationsförändringar i flygsanddyner p.g.a. slitage eller igenväxning med t.ex. vresros.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Det svenska materialet av arten bör revideras, och den bör också eftersökas.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent Medd. XXXIII: 216.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2: 80. Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2001, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Negastriinae  
 • Släkte
  Negastrius  
 • Art
  Negastrius sabulicola, (Boheman, 1854) - sydlig sandknäppare
  Synonymer
  Hypnoidus sabulicola (Boheman, 1854)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2001, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.