Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydlig taggfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Ramaria spinulosa
Sydlig taggfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten, ljust beigebrun eller gråbrun-grårosabrun korallfingersvamp. Den blir ca 7-11 cm hög och 4-9 cm bred. Många huvudgrenar utgår långt ner på fruktkroppen nära markytan. Grenarna är ofta ganska täta och svampen ger ett kompakt intryck. Spetsarna är knubbigt avrundade, ofta med små korta 2- eller 3-delade förgreningar. De antar ibland en rödbrun-orangebrun färgton. Unga exemplar är ljusa, medan äldre fruktkroppar blir mörkare. Foten är ofta kort, brett ansatt, längst ner vit eller med orangebruna partier och fläckar. Köttet är vitt eller ljust beigebrunt. Sporerna är mandelformade, ca 7,5-11,5 µm långa, med vårtig ornamentering. Hyferna saknar söljor till skillnad mot t.ex. lilafotad fingersvamp R. fennica. En möjlig förväxlingsart är R. bataillei, som också växer i bokskog, men hos den arten mörknar köttet kraftigt i tvärsnitt och svampen blir mörkbrunt fläckig vid tumning och den har dessutom större sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för sydlig taggfingersvamp Observationer i Sverige för sydlig taggfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydligt nemoral ädellövskogsart knuten till bokskogsregionen i södra och sydvästra Sverige. Den är känd från enstaka platser i Skåne, södra Småland, Halland och Bohuslän. Arten förekommer även i ett flertal länder i Syd- och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med bok i äldre kalkbokskog och i enstaka fall även med ek eller lind. Det finns för få fynd av R. spinulosa s.str. i landet för att bedöma en ev.populationsförändringar, men det är uppenbart en mycket sällsynt art med liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar.Molekylära och morfologiska studier har visat att R. spinulosa s.lat. rör sig om två separata arter med olika ekologi. R. spinulosa s.str. förekommer i bokskog och R. karstenii i barrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (200-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (40). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (10-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (12-240) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med bok och förekommer främst i äldre bokskog med kontinuitetsskogskaraktär. Den är framförallt funnen i örtrik kalkbokskog och ängsbokskog på lokaler i klimatiskt varma lägen i sluttningar eller mot stränder.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Ramariaceae, Släkte Ramaria (korallfingersvampar), Art Ramaria spinulosa (Pers.:Fr.) Quél. - sydlig taggfingersvamp Synonymer Clavaria spinulosa Pers.:Fr., Ramaria spinulosa

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i äldre kalkbokskog och i enstaka fall även med ek eller lind. Det finns för få fynd av R. spinulosa s.str. i landet för att bedöma en ev.populationsförändringar, men det är uppenbart en mycket sällsynt art med liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar.Molekylära och morfologiska studier har visat att R. spinulosa s.lat. rör sig om två separata arter med olika ekologi. R. spinulosa s.str. förekommer i bokskog och R. karstenii i barrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (200-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (40). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (10-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (12-240) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En relativt liten, ljust beigebrun eller gråbrun-grårosabrun korallfingersvamp. Den blir ca 7-11 cm hög och 4-9 cm bred. Många huvudgrenar utgår långt ner på fruktkroppen nära markytan. Grenarna är ofta ganska täta och svampen ger ett kompakt intryck. Spetsarna är knubbigt avrundade, ofta med små korta 2- eller 3-delade förgreningar. De antar ibland en rödbrun-orangebrun färgton. Unga exemplar är ljusa, medan äldre fruktkroppar blir mörkare. Foten är ofta kort, brett ansatt, längst ner vit eller med orangebruna partier och fläckar. Köttet är vitt eller ljust beigebrunt. Sporerna är mandelformade, ca 7,5-11,5 µm långa, med vårtig ornamentering. Hyferna saknar söljor till skillnad mot t.ex. lilafotad fingersvamp R. fennica. En möjlig förväxlingsart är R. bataillei, som också växer i bokskog, men hos den arten mörknar köttet kraftigt i tvärsnitt och svampen blir mörkbrunt fläckig vid tumning och den har dessutom större sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sydlig taggfingersvamp

Länsvis förekomst och status för sydlig taggfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydlig taggfingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydligt nemoral ädellövskogsart knuten till bokskogsregionen i södra och sydvästra Sverige. Den är känd från enstaka platser i Skåne, södra Småland, Halland och Bohuslän. Arten förekommer även i ett flertal länder i Syd- och Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria spinulosa(Pers.:Fr.) Quél. - sydlig taggfingersvamp
  Synonymer
  Clavaria spinulosa Pers.:Fr.
  Ramaria spinulosa

Arten bildar mykorrhiza med bok och förekommer främst i äldre bokskog med kontinuitetsskogskaraktär. Den är framförallt funnen i örtrik kalkbokskog och ängsbokskog på lokaler i klimatiskt varma lägen i sluttningar eller mot stränder.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Hotas främst av skogsavverkning. Arten tycks försvinna efter slutavverkning och det är inte känt om arten kan återkomma i anlagd skog. Arten hotas troligen också av eutrofiering till följd av kvävenedfall, liksom inväxning av gran i ädellövskog.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Områdesskydd. Om gran spontant inkommit på växtplatsen och hotar bokskogsmiljön bör dessa tas bort.
Som svenskt namn föreslås här sydlig taggfingersvamp. Arten har länge sammanblandats med taggfingersvamp R. karstenii som är en boreal barrskogsart som växer i kalkgranskog och som har större sporer och saknar orangebruna färgtoner. I äldre litteratur användes ibland namnet R. spinulosa för gultoppig fingersvamp R. testaceoflava.

Christan, J. 2008. Die Gattung Ramaria in Deutschland. IHW-Verlag, Eching. (BILD).

Krieglsteiner, G.J. 2000. Die Grosspilze Baden-Württembergs, Band 2. Ulmer, Stuttgart (BILD).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria spinulosa, (Pers.:Fr.) Quél. - sydlig taggfingersvamp
  Synonymer
  Clavaria spinulosa Pers.:Fr.
  Ramaria spinulosa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012