Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydlig toffelmossa

Organismgrupp Mossor Aloina ambigua
Sydlig toffelmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar glesa, 2-5 mm höga kolonier. Bladen är tunglika. Bladspetsen är trubbig och starkt kupad. Nerven är bred och når bladspetsen men är inte utlöpande. Cellerna i bladets övre halva är släta, kvadratiska till rektangulära och tjockväggiga. I bladets nedre del är cellerna färglösa, rektangulära och tunnväggiga. Arten är skildkönad och kapslar är vanliga. Kapseln är cylindrisk, upprätt och kantas av ett peristom av 32 trådlika, papillösa tänder. Basalmembranet är synligt och består av 3-4 rader celler. Locket är försett med ett långt spröt. Kapselskaftet är 1,5-2 cm långt och gulaktigt till rödbrunt. Sporerna är 12-16 µm i diameter och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Sydlig toffelmossa liknar mest smal toffelmossa Aloina aloides, men hos den senare hålls peristomets tänder samman i par och basalmembranet är 1-2 celler högt. De övriga två arterna i släktet har mindre och kortare blad och långa, färglösa kantceller i bladbasen.
Utbredning
Länsvis förekomst för sydlig toffelmossa Observationer i Sverige för sydlig toffelmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige bara funnen i Skåne. I Danmark har ett fåtal fynd gjorts på Själland. Arten har världsvid utbredning och finns i Västeuropa, Medelhavsområdet, Nordafrika, på Kanarieöarna och Azorerna samt i Mindre Asien, Iran, Irak, Israel, Ryssland, Australien, Nordamerika och Mexiko.

Sydlig toffelmossa är i Sverige bara funnen i Skåne på ön Ven och i angränsande delar på fastlandet. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
En pionjär på bar kalkrik lerjord t.ex. i branter där ny jord ständigt blottas. Känd från ytterst få lokaler i Sverige och endast i sydvästra Skåne. Arten befinner sig i Skandinavien på sin nordgräns och ändrat klimat kan påverka populationens storlek. Eftersom den är störningsgynnad och tål inte konkurrens från annan vegetation finns stor risk att lokaler som inte sköts växer igen och populationen minskar. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (0-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-160) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Sydlig toffelmossa etablerar sig tidigt på kalkrik, nyligen blottad lera, t.ex. kritkalk, men ibland även på vittrat murbruk. Naturliga biotoper är bl.a. strandbrinkar och flodstränder, men arten kan även kolonisera kulturskapade miljöer såsom åkerkanter, kalkbrott, husgrunder och stenmurar. Den växer tillsammans med t.ex. liten neonmossa Barbula convoluta, stor neonmossa B. unguiculata, kornbryum Bryum dichotomum, kalklansmossa Didymodon fallax och tandtuss Tortula lanceola. Sporerna mognar på våren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Aloina (toffelmossor), Art Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr. - sydlig toffelmossa Synonymer Aloina aloides var. ambigua

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation En pionjär på bar kalkrik lerjord t.ex. i branter där ny jord ständigt blottas. Känd från ytterst få lokaler i Sverige och endast i sydvästra Skåne. Arten befinner sig i Skandinavien på sin nordgräns och ändrat klimat kan påverka populationens storlek. Eftersom den är störningsgynnad och tål inte konkurrens från annan vegetation finns stor risk att lokaler som inte sköts växer igen och populationen minskar. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (0-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-160) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Arten bildar glesa, 2-5 mm höga kolonier. Bladen är tunglika. Bladspetsen är trubbig och starkt kupad. Nerven är bred och når bladspetsen men är inte utlöpande. Cellerna i bladets övre halva är släta, kvadratiska till rektangulära och tjockväggiga. I bladets nedre del är cellerna färglösa, rektangulära och tunnväggiga. Arten är skildkönad och kapslar är vanliga. Kapseln är cylindrisk, upprätt och kantas av ett peristom av 32 trådlika, papillösa tänder. Basalmembranet är synligt och består av 3-4 rader celler. Locket är försett med ett långt spröt. Kapselskaftet är 1,5-2 cm långt och gulaktigt till rödbrunt. Sporerna är 12-16 µm i diameter och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Sydlig toffelmossa liknar mest smal toffelmossa Aloina aloides, men hos den senare hålls peristomets tänder samman i par och basalmembranet är 1-2 celler högt. De övriga två arterna i släktet har mindre och kortare blad och långa, färglösa kantceller i bladbasen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sydlig toffelmossa

Länsvis förekomst och status för sydlig toffelmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydlig toffelmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige bara funnen i Skåne. I Danmark har ett fåtal fynd gjorts på Själland. Arten har världsvid utbredning och finns i Västeuropa, Medelhavsområdet, Nordafrika, på Kanarieöarna och Azorerna samt i Mindre Asien, Iran, Irak, Israel, Ryssland, Australien, Nordamerika och Mexiko.

Sydlig toffelmossa är i Sverige bara funnen i Skåne på ön Ven och i angränsande delar på fastlandet. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Pottioideae  
 • Släkte
  Aloina - toffelmossor 
 • Art
  Aloina ambigua(Bruch & Schimp.) Limpr. - sydlig toffelmossa
  Synonymer
  Aloina aloides var. ambigua

Sydlig toffelmossa etablerar sig tidigt på kalkrik, nyligen blottad lera, t.ex. kritkalk, men ibland även på vittrat murbruk. Naturliga biotoper är bl.a. strandbrinkar och flodstränder, men arten kan även kolonisera kulturskapade miljöer såsom åkerkanter, kalkbrott, husgrunder och stenmurar. Den växer tillsammans med t.ex. liten neonmossa Barbula convoluta, stor neonmossa B. unguiculata, kornbryum Bryum dichotomum, kalklansmossa Didymodon fallax och tandtuss Tortula lanceola. Sporerna mognar på våren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Blottad mark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten befinner sig i Skandinavien på sin nordgräns. Den är sällsynt trots att dess spridningsförmåga sannolikt är god. Största hotet är igenväxning av lokalerna. Det är inte känt hur den påverkas av bekämpningsmedel, gödsling och luftföroreningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
På lokalen bör markens ytskikt störas för att förhindra uppkomsten av ett slutet växttäcke.
Utländska namn - GB: Tall Aloe-moss.

Etymologi: ambiguus (lat.) = dubbeltydig, tvivelaktig, osäker.
Uttal: [Aloína ambígua]

key facts Tall Aloe-moss. Forms sparse, 2-5 mm high patches. Leaves lingulate. Capsules common; cylindrical, erect. Peristome consisting of 32 threadlike, papillose teeth. Lid rostrate. Seta 1.5-2 cm, yellowish to reddish-brown. Spores 12-16 µm, finely papillose. - A pioneer species growing on calcareous, newly bared soil (notably kaolin clay), but occasionally also on weathered plaster. The natural habitat is river banks, but man-made biotopes like field margins, limestone quarries, stonewalls and house foundations may also be colonised.

Delgadillo, C. M. 1975. Taxonomic revision of Aloina, Aloinella and Crossidium (Musci). Bryologist 78: 245-303.

Hallingbäck, T., Lönnell, N., Weibull, H. & von Knorring, P., Korotynska, M., Reisborg, C. & Birgersson, M. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Holmen, K. 1959. The distribution of the bryophytes in Denmark. Bot. Tidsskr. 55: 77-154.

Persson, H. 1944. On some species of Aloina, with special reference to their dispersal by the wind. Svensk Bot. Tidskr. 38: 260-268.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1992. Rev. 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Pottioideae  
 • Släkte
  Aloina - toffelmossor 
 • Art
  Aloina ambigua, (Bruch & Schimp.) Limpr. - sydlig toffelmossa
  Synonymer
  Aloina aloides var. ambigua
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1992. Rev. 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad Tomas Hallingbäck 2010.