Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum austrinum
Sydmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sydmaskros hör till gruppen strandmaskrosor, Taraxacum sektionen Palustria. Den är ca 10–20 cm hög med upptill håriga stjälkar. Bladen är kala och gulgröna med breda och i regel mycket korta flikar. Blommorna saknar pollen. Ett viktigt kännetecken är att ytterholkfjällen i regel har vågiga kanter och en mörkgrön mittzon. Frukten har i övre delen vassa utskott samt en bred och konisk näbb. Blomning sker i maj-juni. Förökningen sker med frön bildade på könlös väg, s k apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.
Utbredning
Länsvis förekomst för sydmaskros Observationer i Sverige för sydmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sydmaskros är i Sverige ytterst sällsynt och finns bara på en lokal i Skåne, där den årligen finns i högst 15–30 individ. Närmast växer den på ett par lokaler i Danmark. Arten har rapporterats från de flesta länder på den europeiska kontinenten, men i samtliga fall rör det sig om felbestämningar. Arten är således endemisk för Sverige och Danmark. Arten har sannolikt blivit sällsyntare, eftersom dess biotoper minskat i omfattning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Sydmaskros, i sektionen strandmaskrosor, förekommer i Skåne där den är hotad på sin enda lokal av upphört bete, slitage etc. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (20-120). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Sydmaskros växer på öppna och välhävdade strandängar. Den är känslig för kvävepåverkan. En viss markstörning, t ex en sådan som orsakas av periodvisa översvämningar, är gynnsam, då en sådan underlättar föryngringen.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum austrinum G. E. Haglund - sydmaskros Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Sydmaskros, i sektionen strandmaskrosor, förekommer i Skåne där den är hotad på sin enda lokal av upphört bete, slitage etc. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (20-120). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Sydmaskros hör till gruppen strandmaskrosor, Taraxacum sektionen Palustria. Den är ca 10–20 cm hög med upptill håriga stjälkar. Bladen är kala och gulgröna med breda och i regel mycket korta flikar. Blommorna saknar pollen. Ett viktigt kännetecken är att ytterholkfjällen i regel har vågiga kanter och en mörkgrön mittzon. Frukten har i övre delen vassa utskott samt en bred och konisk näbb. Blomning sker i maj-juni. Förökningen sker med frön bildade på könlös väg, s k apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sydmaskros

Länsvis förekomst och status för sydmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sydmaskros är i Sverige ytterst sällsynt och finns bara på en lokal i Skåne, där den årligen finns i högst 15–30 individ. Närmast växer den på ett par lokaler i Danmark. Arten har rapporterats från de flesta länder på den europeiska kontinenten, men i samtliga fall rör det sig om felbestämningar. Arten är således endemisk för Sverige och Danmark. Arten har sannolikt blivit sällsyntare, eftersom dess biotoper minskat i omfattning.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Palustria - strandmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum austrinumG. E. Haglund - sydmaskros

Sydmaskros växer på öppna och välhävdade strandängar. Den är känslig för kvävepåverkan. En viss markstörning, t ex en sådan som orsakas av periodvisa översvämningar, är gynnsam, då en sådan underlättar föryngringen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Sydmaskros lever på sin enda svenska lokal i ett mycket individfattigt bestånd. Växtplatsen hotas förutom av upphörd betesdrift, även av övergödning och möjligen också av insamling. En annan hotfaktor är att beståndet genom sin lokala utbredning också kan påverkas negativt av oförutsedda faktorer, t ex deponering av foder.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Lokalen med sydmaskros hålls idag under uppsikt av floraväktare. Denna och närbelägna strandängar bör även i fortsättningen hävdas väl. Markägaren bör hållas informerad om växtplatsen så att inte beståndet skadas av misstag eller genom okunskap.
Sydmaskros är fridlyst. Arten är svår för icke-specialister att känna igen, varför den naturligtvis kan vara till viss del förbisedd. Arten är dessutom endast möjlig att bestämma under blomningstid.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Bot. Förenings medlemsblad 1997 (1).

Haglund, G. E. 1946. Zur Taraxacum-flora der Insel Öland. Bot. Not. 3: 335–363.

Kirschner, J. & Stepanek, J. 1998: A monograph of Taraxacum sect. Palustria. – Pruhonice Olsson, K.-A. 2004. Floraväktarverksamheten 2004. Bot. Not. 137 (3): 1–36.

Rydberg, H. 2003: De svenska strandmaskrosorna. Svensk Bot. Tidskr. 97: 274–294 Tutin, T. G. et al 1980. Flora Europaea, vol. 4. Cambridge.

Øllgaard, H. 1980. I. Hansen, K. (red.) Dansk feltflora. Gyldendal.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 1996, Rev. Hans Rydberg 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Palustria - strandmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum austrinum, G. E. Haglund - sydmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 1996, Rev. Hans Rydberg 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.