Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydtäckvävare

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Centromerus pabulator
Sydtäckvävare Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mindre art (ca 2,5–4,0 mm) med en gulbrun-rödbrun framkropp och grå-svart bakkropp, ofta utan tydlig teckning. Arten identifieras på kopulationsorganens byggnad, se bilder i Wiehle 1956 och Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för sydtäckvävare Observationer i Sverige för sydtäckvävare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från två insamlingar i Sverige, 1959 och 1976 i dåvarande Hagestads fritidsområde, nu naturskyddsområde. Totalt är 3 hanar och 5 honor hittade. Arten förekommer i Sverige på sin nordgräns. Arten finns även i Norge och Danmark (2 lokaler), men saknas i Finland. Den är vitt spridd i Europa. Saknas dock i Storbritannien. Rödlistad i Norge (VU) och Danmark DD, 2006).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en sydlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. Ett fynd finns dock även i Norge. I Sverige är den funnen inom två närliggande områden i sydöstra Skåne i skogsbrynet till tallhed/ekkrattskog. Arten kan påverkas negativt av igenväxning på lokalerna. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (20-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
De skånska individerna insamlades från högt gräs, främst piprör i skogsbrynet till näringsrik tallhed och ekkrattskog. I övrigt är arten påträffad i barrskogsförna, på skogsängar, i rasbranter med bergtall, på torra gräsmarker. I Österrike är den i en undersökning funnen i den övre subalpina skogsgränsen i Österrike med ljusa öppna skogsbestånd bestående av gran, lärk och bergtall. Samt även i den lägre subalpina skogsgränsen i albestånd. I båda dessa biotoper förekom den rikligt 10-20% av alla insamlade spindlar (Thaler et al, 1978).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Centromerus, Art Centromerus pabulator (O.Pickard-Cambridge, 1875) - sydtäckvävare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. Ett fynd finns dock även i Norge. I Sverige är den funnen inom två närliggande områden i sydöstra Skåne i skogsbrynet till tallhed/ekkrattskog. Arten kan påverkas negativt av igenväxning på lokalerna. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (20-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
En mindre art (ca 2,5–4,0 mm) med en gulbrun-rödbrun framkropp och grå-svart bakkropp, ofta utan tydlig teckning. Arten identifieras på kopulationsorganens byggnad, se bilder i Wiehle 1956 och Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sydtäckvävare

Länsvis förekomst och status för sydtäckvävare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydtäckvävare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från två insamlingar i Sverige, 1959 och 1976 i dåvarande Hagestads fritidsområde, nu naturskyddsområde. Totalt är 3 hanar och 5 honor hittade. Arten förekommer i Sverige på sin nordgräns. Arten finns även i Norge och Danmark (2 lokaler), men saknas i Finland. Den är vitt spridd i Europa. Saknas dock i Storbritannien. Rödlistad i Norge (VU) och Danmark DD, 2006).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Linyphiinae - mattvävarspindlar 
 • Släkte
  Centromerus  
 • Art
  Centromerus pabulator(O.Pickard-Cambridge, 1875) - sydtäckvävare

De skånska individerna insamlades från högt gräs, främst piprör i skogsbrynet till näringsrik tallhed och ekkrattskog. I övrigt är arten påträffad i barrskogsförna, på skogsängar, i rasbranter med bergtall, på torra gräsmarker. I Österrike är den i en undersökning funnen i den övre subalpina skogsgränsen i Österrike med ljusa öppna skogsbestånd bestående av gran, lärk och bergtall. Samt även i den lägre subalpina skogsgränsen i albestånd. I båda dessa biotoper förekom den rikligt 10-20% av alla insamlade spindlar (Thaler et al, 1978).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
Arten är beroende av öppningar och gläntor i torra varma miljöer. Förändringar i miljön som förtätning påverkar arten sannolikt negativt. Kunskapsläget är dock så dåligt att det är svårt att uttala sig om hotbilder.
Eftersom kunskapsläget för arten är dåligt bör den inventeras, dess aktuella utbredning, status och hotbild klarläggas.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Hänggi, A.,& E. Stöckli, W. Nentwig. 1995. Lebensräume mitteleuropäischer Spinnen. Misc. faun. helv. 4: 1–459.

Maurer, R. & A. Hänggi. 1990. Katalog der schweizerischen Spinnen. Doc. faun. helv. 12. Miller, F. 1958. Beitrag zur Kenntnis der tschechoslovakischen Spinnenarten aus der Gattung Centromerus Dahl. Cas. cesk. Spol. Ent 55(1): 71–91.

Strand, E. 1900. Zur Kenntnis der Arachniden Norwegens. K. norske Vidensk. Selsk. Skr. 1900(2): 1–46.

Thaler, K. 1984. Fragmenta Faunistica Tirolensia – VI. (Arachnida: Aranei, Opiliones; Myriapoda: Diplopoda, Chilopoda; Insecta Coleoptera; Carabidae). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 71: 97–118.

Thaler, K. & I. De Zordo, E. Meyer, H. Schatz, H. Troger. 1978. Arthropoden auf Almflächen im Raum von Badgestein (Zentralalpen, Salzburg, Österreich). Ökol. Analysen von Almflächen im Gasteiner Tal. In: Veröff. Österr. MaB-Hochgbgsprogr. Hohe Tauern Bd 2: 195–233.

Wiehle, H. 1956 Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). X. 28. Familie Linyphiidae – Baldachinspinnen. Tierwelt Dtl. 44 pp 1–337.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 1996. Rev. Jonas Sandström 2007, 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Linyphiinae - mattvävarspindlar 
 • Släkte
  Centromerus  
 • Art
  Centromerus pabulator, (O.Pickard-Cambridge, 1875) - sydtäckvävare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 1996. Rev. Jonas Sandström 2007, 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.