Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  syradvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Enteucha acetosae
Syradvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten art, vars framvinge är mässingsfärgad i inre delen och har ett tvärband utanför mitten. Larven minerar ett blad av bergsyra eller ängssyra. Arten kan påträffas i Danmark men är troligen försvunnen från Sverige. 

Vingspann 3–4 mm. En av världens minsta fjärilar. Huvud och krage är mörkt gråbruna, ögonlocken stora och vita, ibland med gråaktig ytterkant. Antennen är kort, mörkgrå och ungefär hälften så lång som framvingen. Mellankroppen är brons- eller mässingsglänsande. Bakkroppen är mörkgrå med en liten, gråbrun analtofs. Framvingen är mässingsfärgad i inre delen med ett tvärband utanför vingens mitt. Tvärbandet är guld- eller silverglänsande, inåt begränsat av brunviolett och utåt av ett mörkbrunt, mer grovfjälligt område. Bakvingen är brungrå. Arten känns igen på sin litenhet, framvingens mässingsfärgade, inre del och på förhållandevis stora ögonlock. 

Larven är ljusgul och kokongen vit.

Genitalier: Karakteristiskt för släktet och arten är den trekantiga formen på uncus hos hanen. Hos honan är bakersta segmentet förhållandevis brett, med korta och knubbiga bakre apofyser och corpus bursae är kort och liten.
Utbredning
Länsvis förekomst för syradvärgmal Observationer i Sverige för syradvärgmal
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
I Sverige har syradvärgmal påträffats på en enda plats, i Västergötland vid Rya skog i Göte­borg 1964 (Jan Jonasson leg.) och något år därefter. Byggandet av ett ­vattenverk på platsen ödelade populationen och arten har sedan dess inte påträffats i vårt land. I Danmark är den känd från västra Jylland och från Fyn. Arten förekommer i övrigt bara i Europa.

Trots eftersökningar i södra Sverige har arten inte påträffats på någon annan lokal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Arten hade sin enda kända förekomst i naturreservatet Rya skog i Göteborg. I samband med byggandet av oljeraffinaderier och reningsverk i området tycks arten ha försvunnit och har inte kunnat hittas efter mitten av 1960 talet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Syradvärgmal ses oftast på torra marker, vid vägkanter, på övergivna sandiga åkrar, i skogsbryn och liknande miljöer där larvens värdväxter bergsyra Rumex acetosella eller ängssyra R.?acetosa växer. Fjärilen är aktiv under sen eftermiddag och kväll, och har två generationer i Norden. Honan lägger ägg på undersidan av ett blad, intill mittnerven, i maj–första halvan av juni och i augusti. Larven gör synliga minor i juni–juli eller september–oktober. Minan är mer eller mindre spiralformig och bladet färgas tydligt rött runt minan. Exkrementerna läggs i en mittlinje.

 
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bergsyra
· bergsyra
· ängssyra
· ängssyra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Enteucha, Art Enteucha acetosae (Stainton, 1854) - syradvärgmal Synonymer Nepticula acetosae Stainton, 1854, syredvärgmal

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Arten hade sin enda kända förekomst i naturreservatet Rya skog i Göteborg. I samband med byggandet av oljeraffinaderier och reningsverk i området tycks arten ha försvunnit och har inte kunnat hittas efter mitten av 1960 talet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En liten art, vars framvinge är mässingsfärgad i inre delen och har ett tvärband utanför mitten. Larven minerar ett blad av bergsyra eller ängssyra. Arten kan påträffas i Danmark men är troligen försvunnen från Sverige. 

Vingspann 3–4 mm. En av världens minsta fjärilar. Huvud och krage är mörkt gråbruna, ögonlocken stora och vita, ibland med gråaktig ytterkant. Antennen är kort, mörkgrå och ungefär hälften så lång som framvingen. Mellankroppen är brons- eller mässingsglänsande. Bakkroppen är mörkgrå med en liten, gråbrun analtofs. Framvingen är mässingsfärgad i inre delen med ett tvärband utanför vingens mitt. Tvärbandet är guld- eller silverglänsande, inåt begränsat av brunviolett och utåt av ett mörkbrunt, mer grovfjälligt område. Bakvingen är brungrå. Arten känns igen på sin litenhet, framvingens mässingsfärgade, inre del och på förhållandevis stora ögonlock. 

Larven är ljusgul och kokongen vit.

Genitalier: Karakteristiskt för släktet och arten är den trekantiga formen på uncus hos hanen. Hos honan är bakersta segmentet förhållandevis brett, med korta och knubbiga bakre apofyser och corpus bursae är kort och liten.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för syradvärgmal

Länsvis förekomst och status för syradvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för syradvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har syradvärgmal påträffats på en enda plats, i Västergötland vid Rya skog i Göte­borg 1964 (Jan Jonasson leg.) och något år därefter. Byggandet av ett ­vattenverk på platsen ödelade populationen och arten har sedan dess inte påträffats i vårt land. I Danmark är den känd från västra Jylland och från Fyn. Arten förekommer i övrigt bara i Europa.

Trots eftersökningar i södra Sverige har arten inte påträffats på någon annan lokal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Nepticulini  
 • Släkte
  Enteucha  
 • Art
  Enteucha acetosae(Stainton, 1854) - syradvärgmal
  Synonymer
  Nepticula acetosae Stainton, 1854
  syredvärgmal

Syradvärgmal ses oftast på torra marker, vid vägkanter, på övergivna sandiga åkrar, i skogsbryn och liknande miljöer där larvens värdväxter bergsyra Rumex acetosella eller ängssyra R.?acetosa växer. Fjärilen är aktiv under sen eftermiddag och kväll, och har två generationer i Norden. Honan lägger ägg på undersidan av ett blad, intill mittnerven, i maj–första halvan av juni och i augusti. Larven gör synliga minor i juni–juli eller september–oktober. Minan är mer eller mindre spiralformig och bladet färgas tydligt rött runt minan. Exkrementerna läggs i en mittlinje.

 

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö, Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bergsyra - Rumex acetosella (Viktig)
· ängssyra - Rumex acetosa (Viktig)
Syredvärgmalens biotoptyper hotas av igenväxning, ändrad markanvändning och exploatering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Om arten åter påträffas i Sverige bör lokalen genast skyddas från exploatering.
Namngivning: Enteucha acetosae (Stainton, 1854). Originalbeskrivning: Nepticula acetosae.  Ins. Br. Lepid. Tin.: 303. Svensk synonym: syredvärgmal. 

Etymologi: acetosae = syrans; syftar på en av värdväxterna, ängssyra Rumex acetosa.

Uttal: [Entévka asetóse]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. 

Bengt Å. Bengtsson & Göran Palmqvist 2008. 

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Nepticulini  
 • Släkte
  Enteucha  
 • Art
  Enteucha acetosae, (Stainton, 1854) - syradvärgmal
  Synonymer
  Nepticula acetosae Stainton, 1854
  syredvärgmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. 

Bengt Å. Bengtsson & Göran Palmqvist 2008.