Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tärnadaggkåpa

Organismgrupp Kärlväxter Alchemilla taernaënsis
Tärnadaggkåpa Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tärnadaggkåpa är flerårig med mer eller mindre njurlika, grunt handflikade rosettblad. Blommorna, som är små och gulgröna, saknar kronblad och sitter i sammansatta knippen i övre delen av stänglarna. De florala skotten har tilltryckt hårighet på de nedersta ledstyckena men är i övrigt kala. Rosettbladens skaft är tilltryckt håriga. Bladskivorna är förhållandevis stora, närmast cirkelrunda, kraftigt vågiga och har överlappande basallober. De är friskt gröna, på ovansidan kala och något glansiga. Bladkanten är mycket grovt tandad, med rundade, breda tänder. Blomningen sker främst i juli.
Utbredning
Länsvis förekomst för tärnadaggkåpa Observationer i Sverige för tärnadaggkåpa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tärnadaggkåpan är endast känd från ca 25 lokaler i Lycksele lappmark, en i Åsele lappmark och två i Norge. Arten är endemisk i detta område. Kärnutbredningen faller nästan helt inom Tärna socken. Det utgörs av ett ca 70 km långt band av förekomster i övre delen av Umeälvens avrinningsområde, från Umbukta på norsk sida ned till Tärnaåns utflöde nära Tärnaby. Utanför kärnområdet har endast två fynd gjorts: Bergsäter i Stensele socken, Lycksele lapppmark (2000) och Stennäs i Vilhelmina socken, Åsele lappmark (1997). Inom kärnområdet är tärnadaggkåpa antagligen rätt allmän.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Tärnadaggkåpan är endast känd från ca 25 lokaler i Lycksele lappmark, enstaka i Åsele lappmark och ett fåtal i Norge. Arten är endemisk i detta område. Växer i fuktig ängsbjörkskog men även i kulturskapade miljöer såsom vägkanter. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (500-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1084 km² och förekomstarean (AOO) till 64 (50-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1a+2a; D1).
Ekologi
Tärnadaggkåpans naturliga ståndort är fuktig ängsbjörkskog och antagligen strandskog. Arten uppvisar emellertid god förmåga att kolonisera kulturskapade miljöer, och de flesta fynden har gjorts i sådana habitat (diken, vägkanter och öppna eller igenväxande ängar). Huvuddelen av förekomsterna ligger inom ett snävt bälte från översta barrskogsbältet till mellersta subalpina björkbältet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Alchemilla (daggkåpor), Art Alchemilla taernaënsis Hyl. ex Ericsson & S. Hellq. - tärnadaggkåpa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Tärnadaggkåpan är endast känd från ca 25 lokaler i Lycksele lappmark, enstaka i Åsele lappmark och ett fåtal i Norge. Arten är endemisk i detta område. Växer i fuktig ängsbjörkskog men även i kulturskapade miljöer såsom vägkanter. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (500-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1084 km² och förekomstarean (AOO) till 64 (50-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1a+2a; D1).
Tärnadaggkåpa är flerårig med mer eller mindre njurlika, grunt handflikade rosettblad. Blommorna, som är små och gulgröna, saknar kronblad och sitter i sammansatta knippen i övre delen av stänglarna. De florala skotten har tilltryckt hårighet på de nedersta ledstyckena men är i övrigt kala. Rosettbladens skaft är tilltryckt håriga. Bladskivorna är förhållandevis stora, närmast cirkelrunda, kraftigt vågiga och har överlappande basallober. De är friskt gröna, på ovansidan kala och något glansiga. Bladkanten är mycket grovt tandad, med rundade, breda tänder. Blomningen sker främst i juli.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tärnadaggkåpa

Länsvis förekomst och status för tärnadaggkåpa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tärnadaggkåpa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tärnadaggkåpan är endast känd från ca 25 lokaler i Lycksele lappmark, en i Åsele lappmark och två i Norge. Arten är endemisk i detta område. Kärnutbredningen faller nästan helt inom Tärna socken. Det utgörs av ett ca 70 km långt band av förekomster i övre delen av Umeälvens avrinningsområde, från Umbukta på norsk sida ned till Tärnaåns utflöde nära Tärnaby. Utanför kärnområdet har endast två fynd gjorts: Bergsäter i Stensele socken, Lycksele lapppmark (2000) och Stennäs i Vilhelmina socken, Åsele lappmark (1997). Inom kärnområdet är tärnadaggkåpa antagligen rätt allmän.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Alchemilla - daggkåpor 
 • Sektion
  Alchemilla vulgaris - daggkåpa 
 • Art
  Alchemilla taernaënsisHyl. ex Ericsson & S. Hellq. - tärnadaggkåpa

Tärnadaggkåpans naturliga ståndort är fuktig ängsbjörkskog och antagligen strandskog. Arten uppvisar emellertid god förmåga att kolonisera kulturskapade miljöer, och de flesta fynden har gjorts i sådana habitat (diken, vägkanter och öppna eller igenväxande ängar). Huvuddelen av förekomsterna ligger inom ett snävt bälte från översta barrskogsbältet till mellersta subalpina björkbältet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Triviallövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Artens vida ekologiska amplitud, med bl a god spridning på kulturmark, indikerar att något egentligt hot knappast föreligger. Tärnadaggkåpa är funnen i strandskog, men eftersom arten uppmärksammades först efter Umeälvens utbyggnad, är det ej känt i hur stor omfattning den kan ha förekommit i denna numera starkt påverkade miljö.
Artens aktuella status bör fastställas och eventuella hotbilder bör undersökas.
Tärnadaggkåpan blev förmodligen förr antecknad som källdaggkåpa A. glomerulans och är ännu bristfälligt känd. Arten upptäcktes 1959 av Nils Hylander i Naturhistoriska Riksmuseets samlingar, men redan den första botanist som gjorde grundligare insamlingar inom artens kärnområde, Edward Broddesson, har skrivit "ny art?" på en kollekt från 1913. Trots att den kan antas vara rätt allmän (8 lokaler påträffades under en dags bilexkursion genom kärnområdet 1989), kände endast ett fåtal botanister till artens existens före det att den 1993 blev formellt beskriven. Den saknas därför helt i de rätt omfattande data som finns från 1960- och 70-talens inventeringar av överdämningsobjekt kring övre Umeälven. De få uppgifter som tillkommit sedan 1993 har i stort sett bekräftat kärnområdets utsträckning, men de nyupptäckta isolerade utposterna antyder att en svärm av lokaler kan finnas inom ett vidare område. Utländska namn – NO: Tärnamarikåpe.

Ericsson, S. & Hellqvist, S. 1989: Nyckel till daggkåpor, Alchemilla, i Västerbottens län. Natur i Norr 8: 21–56.

Ericsson, S. & Hellqvist, S. 1993. Alchemilla taernaënsis, en ny daggkåpa från Lycksele lappmark. Svensk Bot. Tidskr. 87: 5–14.

Kurtto, A., Fröhner, S. E. & Lampinen, R. (eds.) 2007: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 14. Rosaceae (Alchemilla and Aphanes). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 200 pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stefan Ericsson 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Alchemilla - daggkåpor 
 • Sektion
  Alchemilla vulgaris - daggkåpa 
 • Art
  Alchemilla taernaënsis, Hyl. ex Ericsson & S. Hellq. - tärnadaggkåpa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stefan Ericsson 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.