Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tårkragskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hemistropharia albocrenulata
Tårkragskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tårkragskivling är en brun, grovfjällig skivling som ofta växer tuvad. Hatten är 3 till 10 cm bred, välvd och har ofta en puckel. I väta är hatten slemmig, i torka glänsande med små vita fjäll på gulbrun till rödbrun botten. Skivorna är urnupna till vidvuxna, först bleka, sedan grålila med vitflockig, naggad egg. Som ung har skiveggen droppar i fuktig väderlek. Foten är 5 till 12 cm hög och har ring. Ovanför ringen är den slät, under ringen brunflockig till småfjällig. Även foten är slemmig i väta.
Utbredning
Länsvis förekomst för tårkragskivling Observationer i Sverige för tårkragskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad i ett bälte från Småland och Bohuslän till Uppland och Värmland. De flesta fynden är från Västergötland. Svampen är också funnen vid Oslofjorden och i Sydnorge, samt i Sydfinland. Arten finns också sällsynt i Central- och Västeuropa medan den i Nordamerika ej är så ovanlig. Tårkragskivling är rödlistad i Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i levande och döda stammar av lövträd, helst asp, mer sällan även alm och gran, i blandad lövskog och ängsgranskog av naturskogskaraktär. Ibland till synes på marken, men då växandes på rötter av gamla träd. Liten population, få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. försämrad tillgång till död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (800-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (10). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (40-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (220-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Svampen förekommer under september–oktober och lever parasitiskt eller saprofytiskt, främst på lövträdsstammar av asp. Någon gång är den också funnen på alm och gran. I Nordamerika förekommer arten även på hemlock och gultall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· gran
· gran
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Strophariaceae, Släkte Hemistropharia, Art Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobss. & E. Larss. - tårkragskivling Synonymer Stropharia albocrenulata (Peck) Sacc., Pholiota albocrenulata (Peck) Sacc.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i levande och döda stammar av lövträd, helst asp, mer sällan även alm och gran, i blandad lövskog och ängsgranskog av naturskogskaraktär. Ibland till synes på marken, men då växandes på rötter av gamla träd. Liten population, få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. försämrad tillgång till död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (800-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (10). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (40-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (220-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Tårkragskivling är en brun, grovfjällig skivling som ofta växer tuvad. Hatten är 3 till 10 cm bred, välvd och har ofta en puckel. I väta är hatten slemmig, i torka glänsande med små vita fjäll på gulbrun till rödbrun botten. Skivorna är urnupna till vidvuxna, först bleka, sedan grålila med vitflockig, naggad egg. Som ung har skiveggen droppar i fuktig väderlek. Foten är 5 till 12 cm hög och har ring. Ovanför ringen är den slät, under ringen brunflockig till småfjällig. Även foten är slemmig i väta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tårkragskivling

Länsvis förekomst och status för tårkragskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tårkragskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad i ett bälte från Småland och Bohuslän till Uppland och Värmland. De flesta fynden är från Västergötland. Svampen är också funnen vid Oslofjorden och i Sydnorge, samt i Sydfinland. Arten finns också sällsynt i Central- och Västeuropa medan den i Nordamerika ej är så ovanlig. Tårkragskivling är rödlistad i Norge och Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Strophariaceae  
 • Släkte
  Hemistropharia  
 • Art
  Hemistropharia albocrenulata(Peck) Jacobss. & E. Larss. - tårkragskivling
  Synonymer
  Stropharia albocrenulata (Peck) Sacc.
  Pholiota albocrenulata (Peck) Sacc.

Svampen förekommer under september–oktober och lever parasitiskt eller saprofytiskt, främst på lövträdsstammar av asp. Någon gång är den också funnen på alm och gran. I Nordamerika förekommer arten även på hemlock och gultall.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning och gallring som missgynnar asp är ett hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokaler där svampen är funnen måste skyddas eller brukas med iakttagande av artens behov. För att säkra artens fortbestånd i landet måste asp gynnas och bestånd av asp i raviner, branter och skogsbryn lämnas till fri utveckling. Likaså bör fler bestånd där alm ingår undantas från skogsbruk.
Utländska namn – NO: Ospekragesopp, FI: Pisarahelttahelokka.

Jacobsson, S. 1990. Pholiota in northern Europe. Windahlia 19: 1–86.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Strophariaceae  
 • Släkte
  Hemistropharia  
 • Art
  Hemistropharia albocrenulata, (Peck) Jacobss. & E. Larss. - tårkragskivling
  Synonymer
  Stropharia albocrenulata (Peck) Sacc.
  Pholiota albocrenulata (Peck) Sacc.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.