Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  taggig hjorttryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Elaphomyces aculeatus
Taggig hjorttryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Taggig hjorttryffel är en tryffel med underjordiska, hasselnötsliknande, ca 1–3 cm stora fruktkroppar som har ett yttre, småtaggigt, svart skal (bäst synligt i snitt). Hos unga fruktkroppar täcks taggarna av en rödbrun hyfmantel.
Utbredning
Länsvis förekomst för taggig hjorttryffel Observationer i Sverige för taggig hjorttryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad i Stockholmsområdet och på norra Gotland. 3 kända aktuella lokaler i landet (2005). Bildar underjordiska fruktkroppar men är samtidigt knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 15, vilket motsvarar ungefär 30 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Arealen ädellövskogsmiljöer där taggig hjorttryffel potentiellt kan förekomma bedöms ha minskat med över 15 % över de senaste 50 åren. Artens överlevnadsmöjligheter kommer förhoppningsvis att förbättras genom att ett riktat åtgärdsprogram tas fram. I Danmark är svampen funnen vid ett tillfälle 1871. Arten har bara hittats ett fåtal gånger i Europa. Arten är rödlistad i Danmark och i Tyskland där den betraktas som utgången.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Bildar mykorrhiza med hassel i ädellövskog på kalkrik mulljord, bl.a. hassellund. Bildar underjordiska fruktkroppar och är knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Värmegynnad. Arealen ädellövskogsmiljöer där taggig hjorttryffel potentiellt kan förekomma bedöms ha minskat. Bedöms missgynnas starkt av EU's nya regler för miljöstöd. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för taggig hjorttryffel 2007-2010 har resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (40-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (112-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (8-30) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Taggig hjorttryffel bildar mykorrhiza med hassel i ädellövskog på kalkrik mulljord, bl.a. hassellund. En av de svenska lokalerna utgörs av en hassellund, där svampen växer på ett flertal små, närliggande ytor. De svenska förekomsterna är de nordligaste för arten och svampen kan i Sverige tänkas vara värmegynnad och en relikt från värmetiden. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Eurotiales, Familj Elaphomycetaceae (hjorttryfflar), Släkte Elaphomyces, Art Elaphomyces aculeatus Vittad. - taggig hjorttryffel Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel i ädellövskog på kalkrik mulljord, bl.a. hassellund. Bildar underjordiska fruktkroppar och är knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Värmegynnad. Arealen ädellövskogsmiljöer där taggig hjorttryffel potentiellt kan förekomma bedöms ha minskat. Bedöms missgynnas starkt av EU's nya regler för miljöstöd. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för taggig hjorttryffel 2007-2010 har resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (40-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (112-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (8-30) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Åtgärdsprogram Avslutat
Taggig hjorttryffel är en tryffel med underjordiska, hasselnötsliknande, ca 1–3 cm stora fruktkroppar som har ett yttre, småtaggigt, svart skal (bäst synligt i snitt). Hos unga fruktkroppar täcks taggarna av en rödbrun hyfmantel.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för taggig hjorttryffel

Länsvis förekomst och status för taggig hjorttryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för taggig hjorttryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad i Stockholmsområdet och på norra Gotland. 3 kända aktuella lokaler i landet (2005). Bildar underjordiska fruktkroppar men är samtidigt knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 15, vilket motsvarar ungefär 30 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Arealen ädellövskogsmiljöer där taggig hjorttryffel potentiellt kan förekomma bedöms ha minskat med över 15 % över de senaste 50 åren. Artens överlevnadsmöjligheter kommer förhoppningsvis att förbättras genom att ett riktat åtgärdsprogram tas fram. I Danmark är svampen funnen vid ett tillfälle 1871. Arten har bara hittats ett fåtal gånger i Europa. Arten är rödlistad i Danmark och i Tyskland där den betraktas som utgången.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Eurotiomycetidae  
 • Ordning
  Eurotiales  
 • Familj
  Elaphomycetaceae - hjorttryfflar 
 • Släkte
  Elaphomyces  
 • Art
  Elaphomyces aculeatusVittad. - taggig hjorttryffel

Taggig hjorttryffel bildar mykorrhiza med hassel i ädellövskog på kalkrik mulljord, bl.a. hassellund. En av de svenska lokalerna utgörs av en hassellund, där svampen växer på ett flertal små, närliggande ytor. De svenska förekomsterna är de nordligaste för arten och svampen kan i Sverige tänkas vara värmegynnad och en relikt från värmetiden. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Lokalen utgör en av Stockholmstraktens biologiskt sett förnämsta ek- och hassellundar där ett flertal sällsynta tryffelarter har några av sina få kända förekomster i landet. Området hotas av exploatering genom bebyggelse samt av sådan park- eller skogsvård som ofta förekommer i tätortsnära friluftsområden.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalen måste införlivas i det intilliggande naturreservatet på Järvafältet eller skyddas separat. Området bör lämnas att utvecklas till naturpark. Vid eventuella byggnadsarbeten måste lokalen skyddas med stor omsorg mot slitage.

Åtgärdsprogram Avslutat

Kers, L.E. 1979. Elaphomyces aculeatus funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 73: 123–126.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1984.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Eurotiomycetidae  
 • Ordning
  Eurotiales  
 • Familj
  Elaphomycetaceae - hjorttryfflar 
 • Släkte
  Elaphomyces  
 • Art
  Elaphomyces aculeatus, Vittad. - taggig hjorttryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1984.