Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  taggig svartbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Eledonoprius armatus
Taggig svartbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En parallellt byggd och högvälvd art med korta ben och antenner som är 3 mm lång. Arten är brunsvart samt täckt med tydliga, grova kitintaggar på huvud och halssköld. På täckvingarna finns dels grova längspunktrader, dels taggiga ribbor mellan punktraderna.
Utbredning
Länsvis förekomst för taggig svartbagge Observationer i Sverige för taggig svartbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sentida fynd är endast kända från Hallands Väderö i Skåne, äldre fynd finns också från en lokal i sydöstra Småland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen omfattar Syd- och Mellaneuropa samt delar av Afrika och sträcker sig österut till Cypern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Utvecklas i trädsvampar (bl.a. Hypoxylon deustum, Auricularia mesenterica och Inonotus cuticularis) eller i svampangripen ved, i hålträd eller grova högstubbar av bok. Sentida fynd är endast kända från Hallands Väderö i Skåne, äldre fynd finns också från en lokal i sydöstra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-8). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (4-32) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar eller i vitrötad ved i anslutning till fruktkroppar av trädsvampar (bl.a. Hypoxylon deustum, Auricularia mesenterica och Inonotus cuticularis), i hålträd eller grova högstubbar av bok. Skalbaggarna kläcks på eftersommaren och övervintrar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· skillerticka
· skillerticka
· stubbdyna
· stubbdyna
· svartöra
· svartöra
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Eledonoprius, Art Eledonoprius armatus (Panzer, 1799) - taggig svartbagge Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Utvecklas i trädsvampar (bl.a. Hypoxylon deustum, Auricularia mesenterica och Inonotus cuticularis) eller i svampangripen ved, i hålträd eller grova högstubbar av bok. Sentida fynd är endast kända från Hallands Väderö i Skåne, äldre fynd finns också från en lokal i sydöstra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-8). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (4-32) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).
En parallellt byggd och högvälvd art med korta ben och antenner som är 3 mm lång. Arten är brunsvart samt täckt med tydliga, grova kitintaggar på huvud och halssköld. På täckvingarna finns dels grova längspunktrader, dels taggiga ribbor mellan punktraderna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för taggig svartbagge

Länsvis förekomst och status för taggig svartbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för taggig svartbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sentida fynd är endast kända från Hallands Väderö i Skåne, äldre fynd finns också från en lokal i sydöstra Småland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen omfattar Syd- och Mellaneuropa samt delar av Afrika och sträcker sig österut till Cypern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Bolitophagini  
 • Släkte
  Eledonoprius  
 • Art
  Eledonoprius armatus(Panzer, 1799) - taggig svartbagge

Larvutvecklingen sker i fruktkroppar eller i vitrötad ved i anslutning till fruktkroppar av trädsvampar (bl.a. Hypoxylon deustum, Auricularia mesenterica och Inonotus cuticularis), i hålträd eller grova högstubbar av bok. Skalbaggarna kläcks på eftersommaren och övervintrar.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· skillerticka - Inonotus cuticularis (Viktig)
· stubbdyna - Kretzschmaria deusta (Viktig)
· svartöra - Auricularia mesenterica (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Avverkning av grov bokskog med god tillgång på hålträd och död ved.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det är angeläget att ev. nya lokaler där arten påträffas skyddas som reservat. Så är redan fallet med den hittills enda kända fyndplatsen, Halland Väderö.

Lundberg, S. 1969. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 12. Ent. Tidskr. 90: 217–224.

Lindroth, C. H. 1951. Föreningsmeddelanden. Ent. Tidskr. 72: 65–69.

Lundblad, O. 1952. Anteckningar om intressantare eller mindre kända coleoptera. Ent. Tidskr. 73: 17–22.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedishen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 297–298.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Bolitophagini  
 • Släkte
  Eledonoprius  
 • Art
  Eledonoprius armatus, (Panzer, 1799) - taggig svartbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.