Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tagglergeting

Organismgrupp Steklar, Getingar m.fl. Odynerus reniformis
Tagglergeting Steklar, Getingar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för tagglergeting Observationer i Sverige för tagglergeting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Tagglergeting har tidigare förekommit från Skåne till Medelpad. Idag har utbredningsområdet krympt, arten behåller små och geografiskt isolerade populationer främst i sydöstra Sverige, från Öland upp till Västmanland och Uppland. Den förekommer i olika typer av solbelysta miljöer i kulturlandskapet, såsom hedar, sandtäkter och väg- och järnvägsbankar. Bon grävs ut av honan gärna i lerhaltig sandmark, ofta i sluttningar eller lodrätta hak. Även äldre husgrunder och väggar i korsvirkeshus är kända som boplatser. Honan tar bladätande vivel-larver (släktet Hypera) och småfjäril-larver som mat till sina egna larver. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Förlust av småskalig variation i kulturlandskapet och i urban miljö är en sannolik förklaring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
·
·
· fjärilar
· fjärilar
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Vespidae (getingar), Släkte Odynerus (lergetingar), Art Odynerus reniformis (Gmelin, 1790) - tagglergeting Synonymer Vespa reniformis Gmelin, 1790

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Tagglergeting har tidigare förekommit från Skåne till Medelpad. Idag har utbredningsområdet krympt, arten behåller små och geografiskt isolerade populationer främst i sydöstra Sverige, från Öland upp till Västmanland och Uppland. Den förekommer i olika typer av solbelysta miljöer i kulturlandskapet, såsom hedar, sandtäkter och väg- och järnvägsbankar. Bon grävs ut av honan gärna i lerhaltig sandmark, ofta i sluttningar eller lodrätta hak. Även äldre husgrunder och väggar i korsvirkeshus är kända som boplatser. Honan tar bladätande vivel-larver (släktet Hypera) och småfjäril-larver som mat till sina egna larver. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Förlust av småskalig variation i kulturlandskapet och i urban miljö är en sannolik förklaring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tagglergeting

Länsvis förekomst och status för tagglergeting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tagglergeting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Vespidae - getingar 
 • Underfamilj
  Eumeninae - solitära getingar 
 • Släkte
  Odynerus - lergetingar 
 • Undersläkte
  Odynerus (Spinicoxa)  
 • Art
  Odynerus reniformis(Gmelin, 1790) - tagglergeting
  Synonymer
  Vespa reniformis Gmelin, 1790

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· (Viktig)
· fjärilar - Lepidoptera (Viktig)


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Vespidae - getingar 
 • Underfamilj
  Eumeninae - solitära getingar 
 • Släkte
  Odynerus - lergetingar 
 • Undersläkte
  Odynerus (Spinicoxa)  
 • Art
  Odynerus reniformis, (Gmelin, 1790) - tagglergeting
  Synonymer
  Vespa reniformis Gmelin, 1790
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.