Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  taigatagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Steccherinum litschaueri
Taigatagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Taigatagging är en utbredd, vidväxt skinnsvamp med fintaggig fruktkropp och fransig kant. Färgen är vit till gulvit. I fruktkroppen förekommer rikligt med tjockväggiga skeletthyfer som ger svampen en seg konsistens. Skeletthyfer som växer ut i taggarna får i spetsen en kappa med kristaller. Sporerna är små och kort cylindriska. Taigatagging ser ut som en blek ockratagging Steccherinum ochraceum. I mikroskopet skiljer de sig bl.a. genom att ockratagging har elliptiska sporer. Småtagging Steccherinum oreophilum har liknande sporer som taigatagging men skiljer sig till det yttre genom att dess fruktkroppar växer ut till små hattar.
Utbredning
Länsvis förekomst för taigatagging Observationer i Sverige för taigatagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är påträffad fåtal gånger i Sverige. Fyndplatser ligger i Uppland, Västmanland, Gästrikland och i Lule lappmark. Aktuella lokaler finns endast i Västmanland och Gästrikland. Från Norge föreligger två fynd och från Finland tre. En uppgift från Danmark har inte kunnat bekräftas. Det enda fynd vi känner till utanför Norden är typlokalen i Österrike. Två av de svenska fyndplatserna ligger inom skyddat område. Arten är rödlistad i Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i murken ved av gran, al och hägg, i örtrik barr- och lövskog, ofta på bördig jord. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved av lämplig kvalitet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Taigatagging är en vedboende svamp som lever av att bryta ner vedens beståndsdelar. Den är påträffad på gran, al och hägg. Flera av lokalerna består av örtrik, grandominerad skog med stort inslag av lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
Dött träd
Dött träd
· alar
· alar
· gran
· gran
· hägg
· hägg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Steccherinaceae, Släkte Steccherinum, Art Steccherinum litschaueri (Bourd. & Galz.) J.Erikss. - taigatagging Synonymer Mycoleptodon litschaueri Bourdot & Galzin, Irpex litschaueri (Bourdot & Galzin) Kotir. & Saaren.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved av gran, al och hägg, i örtrik barr- och lövskog, ofta på bördig jord. Status oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art. Missgynnas av slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd död ved av lämplig kvalitet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Taigatagging är en utbredd, vidväxt skinnsvamp med fintaggig fruktkropp och fransig kant. Färgen är vit till gulvit. I fruktkroppen förekommer rikligt med tjockväggiga skeletthyfer som ger svampen en seg konsistens. Skeletthyfer som växer ut i taggarna får i spetsen en kappa med kristaller. Sporerna är små och kort cylindriska. Taigatagging ser ut som en blek ockratagging Steccherinum ochraceum. I mikroskopet skiljer de sig bl.a. genom att ockratagging har elliptiska sporer. Småtagging Steccherinum oreophilum har liknande sporer som taigatagging men skiljer sig till det yttre genom att dess fruktkroppar växer ut till små hattar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för taigatagging

Länsvis förekomst och status för taigatagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för taigatagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är påträffad fåtal gånger i Sverige. Fyndplatser ligger i Uppland, Västmanland, Gästrikland och i Lule lappmark. Aktuella lokaler finns endast i Västmanland och Gästrikland. Från Norge föreligger två fynd och från Finland tre. En uppgift från Danmark har inte kunnat bekräftas. Det enda fynd vi känner till utanför Norden är typlokalen i Österrike. Två av de svenska fyndplatserna ligger inom skyddat område. Arten är rödlistad i Norge och Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Steccherinum  
 • Art
  Steccherinum litschaueri(Bourd. & Galz.) J.Erikss. - taigatagging
  Synonymer
  Mycoleptodon litschaueri Bourdot & Galzin
  Irpex litschaueri (Bourdot & Galzin) Kotir. & Saaren.

Taigatagging är en vedboende svamp som lever av att bryta ner vedens beståndsdelar. Den är påträffad på gran, al och hägg. Flera av lokalerna består av örtrik, grandominerad skog med stort inslag av lövträd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· hägg - Prunus padus (Har betydelse)
Svampen är synbarligen mycket sällsynt och tycks främst växa i grandominerad skog med hög produktionsförmåga.Den missgynnas av rationellt skogsbruk som leder till att mängden död ved minskar drastiskt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens fyndplatser bör inventeras och, om så är erforderligt, undantas från skogsbruk. Örtrik granskog med lövinslag är en mycket artrik biotop av stort skyddsvärde. Det gynnar arten om fler områden av denna typ skyddas.
Utländska namn – NO: Nordlig piggbarksopp, FI: Taigakarakka.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Steccherinum  
 • Art
  Steccherinum litschaueri, (Bourd. & Galz.) J.Erikss. - taigatagging
  Synonymer
  Mycoleptodon litschaueri Bourdot & Galzin
  Irpex litschaueri (Bourdot & Galzin) Kotir. & Saaren.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.