Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tajgabarkbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Tetropium aquilonium
Tajgabarkbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tämligen platt och långsträckt skalbagge som blir mellan 10 och 13 mm lång. Skalbaggen är mörkbrun medan täckvingar ofta är rödbruna. Varje täckvinge har 2–3 längsgående åsar. Antennerna och benen är kraftigt byggda. Benen har klubblika lår. Antenner når bakåt lagda till mitten av täckvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för tajgabarkbock Observationer i Sverige för tajgabarkbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast ett svenskt fynd är känt, från Torne lappmark (Nedre Soppero 1948). Fyndet gjordes vid ett sågverk, med största sannolikhet på lokalt virke. Dessutom är arten 1993 och 1994 funnen på importerat ryskt virke vid en såg i Västerbotten. Artens status i Sverige är svårbedömd. Den är närmast påträffad i nordligaste Finland, bland annat i Tornedalen nära den svenska gränsen. Världsutbredningen är förutom Norden begränsad till den norra delen av eurpoeiska Ryssland och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i den grova barken på gamla levande senvuxna granar, främst Picea abies ssp. obovata. Endast ett svenskt fynd är känt, från Torne lappmark (Nedre Soppero 1948). Fyndet gjordes vid ett sågverk, med största sannolikhet på lokalt virke. Dessutom är arten 1993 och 1994 funnen på importerat ryskt virke vid en såg i Västerbotten. Artens status i Sverige är svårbedömd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larvutvecklingen sker enligt observationer i norra Finland i den grova barken på gamla levande senvuxna granar, främst Picea abies ssp. obovata. Angrepp har konstaterats på träd som växte i ganska tät skog med bl.a. björk. Larverna gnager gångar i den tjocka barken, där även förpuppningen sker. Fullbildade skalbaggar har påträffas från slutet av juni till början av augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Levande träd
Levande träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Tetropium, Art Tetropium aquilonium Plavilstshikov, 1940 - tajgabarkbock Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i den grova barken på gamla levande senvuxna granar, främst Picea abies ssp. obovata. Endast ett svenskt fynd är känt, från Torne lappmark (Nedre Soppero 1948). Fyndet gjordes vid ett sågverk, med största sannolikhet på lokalt virke. Dessutom är arten 1993 och 1994 funnen på importerat ryskt virke vid en såg i Västerbotten. Artens status i Sverige är svårbedömd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En tämligen platt och långsträckt skalbagge som blir mellan 10 och 13 mm lång. Skalbaggen är mörkbrun medan täckvingar ofta är rödbruna. Varje täckvinge har 2–3 längsgående åsar. Antennerna och benen är kraftigt byggda. Benen har klubblika lår. Antenner når bakåt lagda till mitten av täckvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tajgabarkbock

Länsvis förekomst och status för tajgabarkbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tajgabarkbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast ett svenskt fynd är känt, från Torne lappmark (Nedre Soppero 1948). Fyndet gjordes vid ett sågverk, med största sannolikhet på lokalt virke. Dessutom är arten 1993 och 1994 funnen på importerat ryskt virke vid en såg i Västerbotten. Artens status i Sverige är svårbedömd. Den är närmast påträffad i nordligaste Finland, bland annat i Tornedalen nära den svenska gränsen. Världsutbredningen är förutom Norden begränsad till den norra delen av eurpoeiska Ryssland och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Spondylidinae  
 • Tribus
  Asemini  
 • Släkte
  Tetropium  
 • Art
  Tetropium aquiloniumPlavilstshikov, 1940 - tajgabarkbock

Larvutvecklingen sker enligt observationer i norra Finland i den grova barken på gamla levande senvuxna granar, främst Picea abies ssp. obovata. Angrepp har konstaterats på träd som växte i ganska tät skog med bl.a. björk. Larverna gnager gångar i den tjocka barken, där även förpuppningen sker. Fullbildade skalbaggar har påträffas från slutet av juni till början av augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Arter kräver förmodligen mycket gamla och grovbarkiga granar av en karaktär som ej återfinns i den brukade skogen. Genom att arealen naturskog minskar i de trakter där arten påträffats riskerar den att på längre sikt försvinna från landet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spar alla områden med gammal granurskog i den aktuella delen av landet.

Bense, U. 1995. Longhorn beetles, illustrated key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europé, sid. 209. Margraf Verlag.

Bilý, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 22: 90.

Lundberg, S. 1993. Långhorningen Tetropium aquilonium (Coleoptera, Cerambycidae) funnen i Sverige, med uppgifter om dess biologi. Ent. Tidskr.114: 151–155.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Spondylidinae  
 • Tribus
  Asemini  
 • Släkte
  Tetropium  
 • Art
  Tetropium aquilonium, Plavilstshikov, 1940 - tajgabarkbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.