Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tallbarksvartbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Corticeus fraxini
Tallbarksvartbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun, starkt cylindrisk och långsmal art som blir 3,5–4,5 mm lång. Antenner och ben är korta och kraftigt byggda. Den är ganska starkt glänsande. Den har inga regelbundna punktrader på täckvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för tallbarksvartbagge Observationer i Sverige för tallbarksvartbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i gammal tid påträffad från Skåne till Lule lappmark. Från vissa mellanliggande landskap saknas dock fynd. Har visat en stark tillbakagång under 1900-talet och tycks nu vara försvunnen över större delen av landet. Sentida fynd finns från Gotland, Dalarna och Norrbotten. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Mongoliet och östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i gångsystem av olika barkborrar på barrträd, främst på tall hos mindre märgborre, skarptandad och tolvtandad barkborre, men även på gran hos granbarkborren. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i gångsystemen (främst i modergångarna) av olika barkborrar på barrträd. De nutida fynden är främst gjorda på tall hos den mindre märgborren , skarptandad och tolvtandad barkborre. Den är även funnen på gran hos åttandad barkborre (granbarkborren). Detaljerna i artens näringsekologi är okända. Corticeus-arterna har tidigare ansetts vara rovdjur men är i huvudsak saprofager och svampätare som lever i gångarna hos olika barkborrar (Español 1967), och uppträder som fakultativa predatorer som ibland äter ägg och larver av barkborrar. De fullbildade skalbaggarna kan påträffas under en stor del av året i modergångarna till de aktuella barkborrarna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Corticeus, Art Corticeus fraxini (Kugelann, 1794) - tallbarksvartbagge Synonymer Hypophloeus fraxini (Kugelann, 1794)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i gångsystem av olika barkborrar på barrträd, främst på tall hos mindre märgborre, skarptandad och tolvtandad barkborre, men även på gran hos granbarkborren. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En rödbrun, starkt cylindrisk och långsmal art som blir 3,5–4,5 mm lång. Antenner och ben är korta och kraftigt byggda. Den är ganska starkt glänsande. Den har inga regelbundna punktrader på täckvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tallbarksvartbagge

Länsvis förekomst och status för tallbarksvartbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tallbarksvartbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i gammal tid påträffad från Skåne till Lule lappmark. Från vissa mellanliggande landskap saknas dock fynd. Har visat en stark tillbakagång under 1900-talet och tycks nu vara försvunnen över större delen av landet. Sentida fynd finns från Gotland, Dalarna och Norrbotten. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Mongoliet och östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Diaperinae  
 • Tribus
  Hypophlaeini  
 • Släkte
  Corticeus  
 • Art
  Corticeus fraxini(Kugelann, 1794) - tallbarksvartbagge
  Synonymer
  Hypophloeus fraxini (Kugelann, 1794)

Larvutvecklingen sker i gångsystemen (främst i modergångarna) av olika barkborrar på barrträd. De nutida fynden är främst gjorda på tall hos den mindre märgborren , skarptandad och tolvtandad barkborre. Den är även funnen på gran hos åttandad barkborre (granbarkborren). Detaljerna i artens näringsekologi är okända. Corticeus-arterna har tidigare ansetts vara rovdjur men är i huvudsak saprofager och svampätare som lever i gångarna hos olika barkborrar (Español 1967), och uppträder som fakultativa predatorer som ibland äter ägg och larver av barkborrar. De fullbildade skalbaggarna kan påträffas under en stor del av året i modergångarna till de aktuella barkborrarna.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Arten är främst knuten till värdefulla, gamla naturskogar av tall. På grund av att de få lokaler, som arten fortfarande finns på, är areellt begränsade och delvis har dåligt skydd föreligger en stor risk att successionen av nyligen döda tallar bryts och arten försvinner från regionen, vilket förmodligen redan skett över en stor del av artens forna utbredningsområde.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det är viktigt att skydda de få återstående lokalerna för arten och se till att det finns en kontinuitet av döda tallar inom dessa områden. En ytterligare inventering över artens nuvarande utbredning är behövlig.

Åtgärdsprogram Fastställt

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1969. Die Käfer Mitteleuropas Bd. 8: 252–253.

Lindroth, C.-H. 1933. Olikfotade skalbaggar. Svensk Insektfauna nr. 27: 31.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Diaperinae  
 • Tribus
  Hypophlaeini  
 • Släkte
  Corticeus  
 • Art
  Corticeus fraxini, (Kugelann, 1794) - tallbarksvartbagge
  Synonymer
  Hypophloeus fraxini (Kugelann, 1794)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.