Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tallgångbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Cerylon impressum
Tallgångbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En platt, ganska smal och tämligen starkt glänsande rödbrun skalbagge som blir strax över 2 mm lång. Täckvingarna har tydliga längsgående punktrader och en svag tvärintryckning strax före mitten. Antennernas sista leder är breda och bildar en tydlig antennklubba. Arten har nära släktingar med mycket liknande utseende och bestämning bör därför utföras av specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för tallgångbagge Observationer i Sverige för tallgångbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Hälsingland samt Norrbotten och Lule lappmark. Få sentida fynd, men arten har förutom på Gotska Sandön också hittats i Norrbotten och Lule lappmark under senare tid. Arten är dessutom påträffad i Norge, Finland och Baltikum, östra delen av Mellaneuropa samt Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i anslutning till barkborreangrepp och trädsvampar under nyligen död barrträdsbark. Nästan samtliga fynd är gjorda under barken på stående tallar i urskogsartade bestånd. Utbredd från Skåne till Hälsingland samt Norrbotten och Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i anslutning till barkborreangrepp och trädsvampar under nyligen död barrträdsbark. Främst under barken på stående tallar, och oftast i urskogsartade bestånd. De fullbildade skalbaggarna övervintrar under barken och kan sållas fram från hösten till försommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· blånadssvampar
· blånadssvampar
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerylonidae (gångbaggar), Släkte Cerylon, Art Cerylon impressum Erichson, 1845 - tallgångbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i anslutning till barkborreangrepp och trädsvampar under nyligen död barrträdsbark. Nästan samtliga fynd är gjorda under barken på stående tallar i urskogsartade bestånd. Utbredd från Skåne till Hälsingland samt Norrbotten och Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En platt, ganska smal och tämligen starkt glänsande rödbrun skalbagge som blir strax över 2 mm lång. Täckvingarna har tydliga längsgående punktrader och en svag tvärintryckning strax före mitten. Antennernas sista leder är breda och bildar en tydlig antennklubba. Arten har nära släktingar med mycket liknande utseende och bestämning bör därför utföras av specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tallgångbagge

Länsvis förekomst och status för tallgångbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tallgångbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Hälsingland samt Norrbotten och Lule lappmark. Få sentida fynd, men arten har förutom på Gotska Sandön också hittats i Norrbotten och Lule lappmark under senare tid. Arten är dessutom påträffad i Norge, Finland och Baltikum, östra delen av Mellaneuropa samt Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cerylonidae - gångbaggar 
 • Underfamilj
  Ceryloninae  
 • Släkte
  Cerylon  
 • Art
  Cerylon impressumErichson, 1845 - tallgångbagge

Larvutvecklingen sker i anslutning till barkborreangrepp och trädsvampar under nyligen död barrträdsbark. Främst under barken på stående tallar, och oftast i urskogsartade bestånd. De fullbildade skalbaggarna övervintrar under barken och kan sållas fram från hösten till försommaren.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· blånadssvampar - Ophiostoma (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten tycks ställa stora krav på sin miljö och kräver tydligen urskogsartade bestånd med en god och kontinuerlig tillgång till nyligen döda tallar. Den kan förmodligen inte överleva i kulturskog.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spar områden med gammal, överårig tallskog som nyckelbiotoper eller naturreservat. Gallra ej bort nyligen döda tallar ur naturskogsbestånd.

Åtgärdsprogram Fastställt

Andersson, B. 1977. Notiser om svenska skalbaggar. 2 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 97.

Jansson, A. & Sjöberg, O. 1932. Bidrag till kännedomen om insektsfaunan i Hamra nationalpark. K. Vet. Akad. skrift. i naturskyddsär. Nr. 20: 63.

Lundberg, S. 1978. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar.17 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 90: 33.

Lundberg, S. 1981. Gotska Sandöns skalbaggsfauna – nytillskott och intressanta arter. Ent. Tidskr. 102: 153.

Palm, T. 1932. Om Coleopterfaunan i Ombergstrakten. Tillägg. Ent. Tidskr. 53: 222.

Palm, T. 1947. Våra Cerylon-arter (Col. Colydiidae). Ent. Tidskr. 68: 47.

Sjöberg, O. 1962. Coleoptera från Hälsingland och Hamra kapellag. Ent. Tidskr. Suppl. 2: 110.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cerylonidae - gångbaggar 
 • Underfamilj
  Ceryloninae  
 • Släkte
  Cerylon  
 • Art
  Cerylon impressum, Erichson, 1845 - tallgångbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.